Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar konsumtion

Företagen och samhället skapar förutsättningar för konsumtion enligt den cirkulära ekonomin Tumreglerna för cirkulär ekonomi gäller både konsumtion och produktion. Måttfullhet, omsorg om varor samt efterfrågan på nya produkter och tjänster enligt den cirkulära ekonomin utgör kärnan för konsumtion i den cirkulära ekonomin. Värdet måste skapas genom att vårda, dela, förädla och förnya det befintliga.
Bild
Människor på en konsert
© Adobe Stock

Företagen och samhället skapar förutsättningar för konsumtion enligt den cirkulära ekonomin

Företagens produkt- och tjänsteplanering samt affärsmodeller avgör hurdana de producerade varorna och tjänsterna är. Den nationella politiken och till exempel politiken på EU-nivå styr å sin sida produktionen och konsumtionen genom reglering, ekonomiska incitament, frivilliga avtal och informationsstyrning.

Konsumenterna, det vill säga medborgarna och upphandlarna inom den offentliga sektorn, har också möjligheter att påverka konsumtionens mängd och kvalitet, det vill säga vilka av de alternativ som erbjuds på marknaden som upphandlas.

Bromsa, minska, använd på nytt och förnya – de fyra tumreglerna för cirkulär ekonomi

Tumreglerna för cirkulär ekonomi gäller både konsumtion och produktion. Måttfullhet, omsorg om varor samt efterfrågan på nya produkter och tjänster enligt den cirkulära ekonomin utgör kärnan för konsumtion i den cirkulära ekonomin.

Möjligheterna till affärsverksamhet i fråga om utbudet gäller delnings- och uthyrningstjänster, reparation och underhåll samt möjliggörande av återanvändning. Värdet måste skapas genom att vårda, dela, förädla och förnya det befintliga.

Bromsning av kretsloppen

Den första principen är att bromsa kretsloppet. Detta innebär att man tillgodoser behoven genom att utnyttja befintliga produkter och material så länge som möjligt. På så sätt minskar eller skjuter man upp behovet av att ta i bruk nya naturresurser och bearbeta material som redan finns i cirkulation. I konsumtionen innebär detta att man skjuter upp nya upphandlingar och tar hand om varorna. Lång livslängd, reparationsmöjligheter och servicetjänster i produktionen bidrar till att cirkulationen bromsas upp.

Minskning av materialflöden

Den andra principen är att minska materialflödet. I produktionen innebär detta till exempel produktplanering, där man strävar efter att minska det material som behövs för produkten. Även affärsmodeller för service kan minska behovet av material. Utöver produkt- och serviceplaneringen har den totala konsumtionen betydelse, dvs. konsumentens roll är att stävja onödig konsumtion.

Upprätthållande och ökning av värdet

För det tredje är målet för cirkulär ekonomi att upprätthålla och öka värdet på varor och material i cirkulation. Det primära är att återanvända användbara produkter och i andra hand återanvända och återvinna deras delar och material. Återanvändningen av produkter stöds av såväl peer-to-peer-(bytes)handel som återanvändningstjänster som tillhandahålls av kommersiella aktörer, såsom antikaffärer, märkesloppmarknader och aktörer som säljer fabriksservade mobiltelefoner. I konsumtionen strävar man efter att utnyttja begagnade produkter, sätta oanvända varor och material i cirkulation och utnyttja produkter som innehåller återvunnet material.

Efterfrågetryck för att förnya produktionen

Den fjärde principen fokuserar på förnyelse, det vill säga förbättring av miljöns tillstånd. Ett exempel på detta är att förbättra markkvaliteten och kolförrådet med metoder för förnyande odling. Förnyelsen sker särskilt inom produktionen, men konsumenternas medvetenhet om såväl de problem som kräver förnyelse som lösningar på dessa stöder utvecklingen och antagandet av metoderna. Det avgörande är naturligtvis att produkter med lägre miljöbelastning tas i bruk. Här spelar hushållen och de offentliga konsumenterna en viktig roll.

 

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)