Hoppa till huvudinnehåll

Miljöbedömning

Med miljöbedömning avses bedömning av miljökonsekvenserna av en plan eller ett program.

Med miljöbedömning avses bedömning av miljökonsekvenserna av en plan eller ett program enligt 8–11 § i SMB-lagen, inklusive

  • utarbetande av en miljörapport
  • ordnande av samråd
  • beaktande av miljörapporten och resultaten av samråden i beslutsprocessen och
  • information om beslutet.

Miljörapporten är en handling, eller en del av en handling, som innehåller uppgifter om planen och undersökta alternativ samt en bedömning av deras miljökonsekvenser. De närmare kraven på innehållet i miljörapporten anges i 4 § i SMB-förordningen.

I fråga om vissa planer och program ska det alltid göras en miljöbedömning. Dessutom ska en miljöbedömning göras om det utifrån en behovsprövning bedöms vara nödvändigt.
Miljöministeriet har utarbetat en handledning till stöd för dem som gör miljöbedömningar.

I bilagan till handledningen om miljöbedömning finns en sammanfattning av tillämpningsområdet för miljöbedömningen.

De olika faserna i miljöbedömningen

Information och samråd om beredningen av en plan eller ett program och av en miljörapport

Miljöbedömningen av en plan eller ett program inleds när programmet eller planen börjar beredas. I den miljörapport som görs upp över bedömningen beskrivs eventuella betydande miljökonsekvenser av planen eller programmet.

När beredningen inleds informeras det om detta. Allmänheten ska ges möjlighet att få information och framföra åsikter om utgångspunkterna och målen för planen eller programmet och miljörapporten samt om beredningen.

Den myndighet som ansvarar för planen eller programmet ber de övriga myndigheterna ta ställning till omfattningen av och detaljnivån för de uppgifter som man har för avsikt att lägga fram i miljörapporten. Åtminstone närings-, trafik- och miljöcentralen, samt vid behov kommunens hälsovårds- och miljömyndigheter samt andra myndigheter inom influensområdet, ska höras i frågan. Beträffande mycket omfattande eller mycket betydande planer och program begär myndigheten även miljöministeriets och social- och hälsovårdsministeriets synpunkter.

Utkastet till plan och program samt miljörapporten

Utkastet till plan eller program och miljörapporten blir i regel färdiga samtidigt. I miljörapporten läggs det fram uppgifter om planen eller programmet och de alternativ som granskats samt bedömningar av deras miljökonsekvenser.

Allmänheten ska ges möjlighet att bekanta sig med utkastet till plan eller program och miljörapporten och framföra sin åsikt om dem. Den myndighet som ansvarar för planen eller programmet begär utlåtande av åtminstone närings-, trafik- och miljöcentralen, och vid behov även av kommunala hälso- och miljömyndigheter eller andra myndigheter. Beträffande mycket omfattande eller mycket betydande planer och program begär myndigheten utlåtanden även av miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet.

Om en plan eller ett program har konsekvenser för en annan stats territorium, informeras den berörda staten om bedömningen under miljöbedömningens gång och det förs förhandlingar med staten.

Godkännande

Den myndighet som ansvarar för planen eller programmet informerar om att planen eller programmet har godkänts.

Av beslutet om godkännande eller av den färdiga planen eller det färdiga programmet ska det framgå hur miljörapporten och de åsikter och utlåtanden som inkommit under beredningen av planen och programmet har beaktats. Dessutom ska det anges hur dessa har påverkat innehållet och valet av alternativ.

Beslutet att godkänna planen eller programmet sänds till närings-, trafik- och miljöcentralen samt till de kommunala myndigheter och till andra myndigheter med vilka det har förts förhandlingar eller av vilka utlåtanden har inhämtats i samband med att planen eller programmet utarbetades. Både beslutet om godkännande och själva planen eller programmet ska hållas tillgängliga.

Den myndighet som ansvarar för planen eller programmet ska även se till att miljökonsekvenserna av genomförandet följs upp i syfte att förebygga och minska negativa miljökonsekvenser.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas uppgifter inom ramen för SMB

SMB-lagen ålägger närings-, trafik- och miljöcentralerna uppgifter som regionala miljömyndigheter. Närings-, trafik- och miljöcentralen har dessutom en viktig roll när det gäller att främja verkställigheten av SMB-lagen och tillhandahålla rådgivning inom sitt område. Närings-, trafik- och miljöcentralen ansvarar också för miljökonsekvensbedömningen av sina egna planer (exempelvis förvaltningsplaner).

Närings-, trafik- och miljöcentralens uppgifter som hänför sig till lämnande av utlåtanden om miljöbedömning i egenskap av regional miljömyndighet:

  • Närings-, trafik- och miljöcentralen ska höras om de uppgifter som lämnas i en miljörapport. Samrådet kan genomföras som ett remissförfarande eller som förhandlingar mellan myndigheter.
  • Av närings-, trafik- och miljöcentralen ska det begäras ett utlåtande om utkastet till plan eller program och om miljörapporten.
  • Den myndighet som ansvarar för planen ska kontakta åtminstone närings-, trafik- och miljöcentralen när den överväger behovet av en miljöbedömning.

Miljömyndighetens anvisning om SMB är riktad till närings-, trafik- och miljöcentralerna, som ansvarar för de utlåtande- och rådgivningsuppgifter som avses i SMB-lagen.

Mer information:

Lasse Tallskog, konsultativ tjänsteman,
miljöministeriet, fornamn.efternamn@gov.fi, tfn 050413 0550

Utgivare

Miljöministeriet