Hoppa till huvudinnehåll

F-gaser och ämnen som bryter ned ozonskiktet

Fluorerade växthusgaser (F-gaser) används som värmeöverförings- och köldmedier i kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning. F-gaserna är ämnen som har en starkt uppvärmande effekt på klimatet och de får inte släppas ut i atmosfären. På sidan finns information och anvisningar om installation, underhåll, försäljning, import och avfallshantering av F-gaser och ämnen som bryter ned ozonskiktet samt anordningar som innehåller dessa.
Bild
Ett ordmoln om användningen av F-gaser.
© Syke
Allmänna köldmedier som är F-gaser

I tabellen listas några vanliga F-gaser och deras GWP-faktorer. Största delen av ämnena används som köldmedium, vissa också till exempel som släcknings- eller drivmedel. Det finns ett stort antal olika blandningar och flera utvecklas hela tiden.

Allmänna F-gaser och deras GWP-faktor

Ämne R-kod* och kemisk formel GWP-faktor**
HFC-föreningar    
HFC-32 R-32 (CH2F2) 675
HFC-134a R-134a (C2H2F4) 1 430
HFC-152a R-152a (CH3CHF2) 124
HFC-227ea R-227ea (CF3CHFCF3) 3 220
HFC-236ea R-236ea (CHF2CHFCF3) 1 370
  R-404A (blandning) 3 922
  R-407A (blandning) 2 107
  R-407C (blandning) 1 774
  R-410A (blandning) 2 087
  R-448A (blandning) 1 400
  R-449A (blandning) 1 400
  R-450A (blandning) 570
  R-452A (blandning) 2 100
  R-452B (blandning) 710
  R-454B (blandning) 490
  R-454C (blandning) 150
  R-455A (blandning) 150
  R-507 (blandning) 3 985
  R-513A (blandning) 600
Svavelhexafluorid SF6 22 800
HFO-föreningar    
HFC-1234yf / HFO-1234yf R-1234yf <1
HFC-1234ze / HFO-1234ze(E) R-1234ze <1
HCFC-1233zd / HCFO-1233zd(E) R-1233zd 1

*R-koden används för köldmedier. R = refrigerant, sifferkod XYZ: X = antal kolatomer – 1, Y = antal väteatomer + 1, Z = antal flouratomer, R-400-blandningar, icke-organiska R-700-föreningar.
**GWP-faktor dvs. Global Warming Potential, index som anger ämnets effekt på den globala uppvärmningen (jämfört med CO2, vars GWP = 1.) GWP-faktorn grundar sig på mellanstatliga klimatpanelens (IPCC) bedömningar. I EU:s F-gasförordning och ändringen av Kigali i Montrealprotokollet används GWP-faktorn i den fjärde utvärderingsrapporten (Fourth Assessment Report, AR4, IPCC 2007) och de tillämpas t.ex. på begränsningar enligt lagstiftningen. Faktorn i tabellen är AR4 GWP-faktor, dvs. beskriver den globala uppvärmningspotentialen under hundra år.

Installation och service av anläggning

Utrustning som innehåller F-gaser behöver kvalificerat underhåll. En korrekt installerad och regelbundet underhållen anläggning fungerar väl och effektivt. På så sätt undviker man extra kostnader och utsläpp i atmosfären. Granskningen av montörens kompetens ankommer på den som beställt arbetet. Det lönar sig att utföra läckagekontroller i samband med den regelbundna servicen.

Företagets och montörens kompetens kan enkelt kontrolleras i Tukes register
Tukes register
Stora anordningar ska kontrolleras regelbundet i händelse av läckage

Läckagekontroll ska med jämna mellanrum utföras på stationär kyl-, luftkonditionerings, värmepump- och brandskyddsutrustningar, kyltransportlastbilar och kylsläpvagnar, organiska Rankine cykler (ORC) och elektriska brytare (undantag: se artikel 4 (2)).

Uppvärmningspotentialen av F-gasen i en anläggning t CO2e Normal läckagekontrollsintervall Läckagekontrollsintervall, om anordningen har ett läckagevarningssystem
5 - 50 12 mån 24 mån
50 - 500 6 mån 12 mån
500 <   6 mån

Kontrollera läckagevarningssystemen en gång per år

I utrustning som innehåller minst 500 t CO2e F-gas ska det finnas ett läckagevarningssystem som varnar innehavaren eller servicebolaget om eventuellt läckage. 500 t CO2e är exempelvis för R-134a ca 349 kg och för R-404A ca 127 kg.

För bok över service och läckagekontroller

I servicebokföringen antecknas 

 • köldmediet i utrustning och mängden köldmedium (kg och CO2e)
 • tillsatta och borttagna köldmedier
 • om de F-gaser som använts i utrustning är återvunna eller regenererade. Om svaret är ja, var var det gjord
 • underhållsåtgärder för utrustning (bl.a. resultaten av läckagekontroller) och den person som utfört dem samt numret på personens behörighetsintyg
 • ifall utrustning är tagen ur bruk, vilka åtgärder som vidtagits för tillvaratagandet av F-gaserna och slutbehandlingen av dem

På anläggningen eller i serviceboken ska det finnas en anteckning om när utrustning senast har kontrollerats (t.ex. en serviceetikett).

Bokföringen ska visas upp för myndigheten på begäran. Utrustnings ägare och serviceföretaget ska förvara underhållsuppgifterna i minst fem år.

Utrustning som innehåller ämnen som bryter ner ozonskiktet

Kyl- och luftkonditioneringsutrustning som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet får vara i bruk, men köldmedium får inte tillsättas i dem vid läckage eller skador. Om en sådan utrustning innehåller minst 3 kg köldmedium ska den inspekteras regelbundet i händelse av läckage. En utrustning som innehåller 3 - 30 kg köldmedium ska inspekteras med 12 månaders mellanrum, en utrustning som innehåller minst 30 kg med 6 månaders mellanrum och en utrustning som innehåller minst 300 kg ska ha ett fast monterat  läckagevarningssystem och den ska inspekteras med 6 månaders mellanrum.

Märkning av produkter och utrustning

Produkter och utrustning som innehåller F-gaser ska vara märkta på behörigt sätt och information om F-gaserna ska också finnas i bruksanvisningarna. Om GWP för F-gaser i produkter och utrustning är minst 150, ska denna information även inkluderas i reklambeskrivningar.

Exempel på märkningar

Märkning av köldmediebehållare

 • Godkännandemärkning av gasflaska, π-märke, besiktningsorganets identifikationsnummer och tillverkningstidpunkt. Mer information: tukes.fi > Industri > TFÄ - transport av farliga ämnen > Överensstämmelse med kraven för gasflaskor
 • Information om de F-gaser som produkten innehåller på finska och svenska. Gasens namn, mängd (kg och CO2e.) och GWP faktor. Mer information: F-gasförordningen och förordningen om märkning
 • Varningsetiketter enligt faroklassen för transport av farligt ämne (ska förvaras i behållaren om ingen annan ytterförpackning används vid transporten). Mer information: tukes.fi > Industri > TFÄ - transport av farliga ämnen > märkningar och varningsetiketter vid TFÄ-transporter  
 • Kontrollstämpel för gasflaska (TFÄ). Mer information: tukes.fi > Industri > TFÄ - transport av farliga ämnen > Överensstämmelse med kraven för gasflaskor
 • Det farliga ämnets UN-nummer (TFÄ) och ämnets transportbeteckning. Mer information: tukes.fi > Industri > TFÄ - transport av farliga ämnen > märkningar och varningsetiketter vid TFÄ-transporter  
 • Varningsetikett enligt CLP-förordningen. Mer information: tukes.fi > Kemikalier > CLP Klassificering, märkningar och förpackning > Märkningar
 • Behållaren, förpackningen eller produktens dokument ska innehålla tillverkarens namn och adress samt vid import från länder utanför EU även importörens namn och adress.
 • Märkningen skall vara bestående.
Bild
Exempelbild på en köldmediebehållare med alla märkningar som gäller F-gaser, kemikaliesäkerhet och transport av farliga ämnen.
© Syke

Märkning av utrustning som innehåller köldmedium

 • Information om de F-gaser som produkten innehåller på finska och svenska. Gasens namn, mängd (kg och CO2e.) och GWP-faktor. Mer information: F-gasförordningen och förordningen om märkning.
 • Förpackningen eller produktdokumentet ska innehålla tillverkarens namn och adress
  samt vid import från länder utanför EU även importörens namn och adress.
 • Märkningen skall vara bestående.
Bild
Exempel på märkning av en anordning som innehåller F-gaser och som innehåller information om F-gaserna på finska och svenska samt deras mängd
© Syke

Försäljning

Vid försäljning av F-gaser och anordningar som innehåller sådana ska behörigheterna kontrolleras. Utrustningen ska vara tillåten på marknaden, produkterna ska vara korrekt märkta och behållarna ska vara återfyllbara.

Försäljning av F-gaser

När du säljer F-gasköldmedier för installation och underhåll ska du:

 • säkerställa att köparen finns i Tukes behörighetsregister
 • föra bok över försäljningen (inkl. numret på personens eller företagets behörighetsintyg). Bokföringen ska på begäran visas myndigheten.

I samband med F-gaser krävs behörighet inte för:

 • köp för återförsäljning (t.ex. grossister),
 • försäljning,
 • insamling, transport och leverans.

Köldmedierna ska hanteras omsorgsfullt och avsiktliga utsläpp i atmosfären är förbjudna.

F-gaser får säljas endast i påfyllbara behållare och det ska finnas arrangemang för återlämnandet av dem för påfyllning. Behållarna skall vara försedda med korrekta märkningar.

Försäljning av utrustning som innehåller F-gaser till slutanvändaren

När du säljer utrustning som innehåller F-gaser och som kräver installation på driftsstället (montering av kylkrets)

Avfallshantering av köldmedier

Lämplig avfallshantering säkerställer att köldmedier som är skadliga för ozonskiktet och klimatet inte frigörs i atmosfären i slutet av produkternas och anordningarnas livscykel. Ämnen som bryter ned ozonskiktet och F-gaser har klassificerats som farligt avfall. Farligt avfall får endast behandlas eller återvinnas av en anläggning som har miljötillstånd enligt miljöskyddslagen. Det lönar sig att leverera F-gaserna för återvinning för återanvändning.

Avfallshantering av F-gaser och ämnen som bryter ned ozonskiktet

HFC-, CFC- och HCFC-ämnen som används som värmeöverföringsmedel eller lösningsmedel i anordningar och haloner i släckanläggningar ska tas till vara och levereras för återvinning eller behandling som avfall på det sätt som förutsätts i avfallslagen när utrustning tas ur bruk, eller när föreningarna vid underhåll avlägsnas från utrustning. HFC-ämnen kan levereras för återanvändning för regenerering till ett företag som har det miljötillstånd som verksamheten kräver.

En verksamhetsutövare som bedriver avfallshantering ska ha en ansvarig person i huvudsyssla som har teknisk utbildning eller grundutbildning som avfallsstationsskötare. Den ansvariga personen ska vara förtrogen med den typ av utrustning som hanteras, de anordningar som behövs i arbetet och de rätta arbetssätten samt känna till hälso-, säkerhets- och miljöskyddsskyldigheterna.

Avfallsklassificering av ämnen som bryter ned ozonskiktet och F-gaser

HFC-, CFC- och HCFC-ämnen

 • som köldmedier, lösningsmedel, i drivmedels för skumplast 14 06 01*
 • elektriska och elektroniska produkter som innehåller dessa (bl.a. kylskåp och frysar) i kategorierna 16 02 11* (produkter som varit i yrkesmässigt bruk) och 20 01 23* (hushållsapparater)
 • isoleringar i klass 17 06 03* (CFC- eller HCFC-ämnen inkl.) som innehåller dessa eller 17 06 04 (HFC-föreningar inkl.)
 • laboratoriekemikalier i klasserna 16 05 06* och 14 06 02*
 • isoleringsmaterial för kasserade fordon (inkl. kyltransport) i kategori 16 01 21* som innehåller dessa

Haloner

 • gaser i tryckförpackningar och tryckbehållare som innehåller farliga ämnen i kategori 16 05 04*
 • Tetraklormetan och 1,1,1-trikloretan
 • som laboratoriekemikalie i klass 16 05 04*
 • andra halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar i kategori 14 06 02*

Metylbromid

 • avfall från jordbrukskemikalier som innehåller farliga ämnen i kategori 02 01 08*

Förpackningar

 • tomma förpackningar av ämnen som bryter ned ozonskiktet eller förpackningar som är förorenade av dessa i kategori 15 01 10*
Lagstiftning om avfallshantering av köldmedier

Användningsbegränsningar och förbud

Syftet med användningsbegränsningarna och förbuden är att minska utsläppen av F-gaser och ämnen som bryter ned ozonskiktet i atmosfären. Det är i huvudsak förbjudet att använda ämnen som bryter ned ozonskiktet. Användningen av F-gaser begränsas i nya produkter och utrustning, för vilka det finns ersättande alternativ. När du planerar att skaffa en ny anordning är det viktigt att beakta de nuvarande och kommande begränsningarna, förbudet mot underhåll av mycket kraftiga F-gaser (GWP minst 2500) samt minskning av den allmänna tillgången på F-gaser. Man får hjälp i att reda ut alternativ av professionella inom branschen.

Begränsningar för produkter och utrustning som innehåller F-gaser

Det är förbjudet att släppa ut produkterna nedan på EU-marknaden. Dessa begränsningar gäller nya produkter och utrustning och påverkar inte de produkter och anläggningar som redan är i bruk. Mer information om andra förbud som redan trätt i kraft finns i bilaga III till F-gasförordningen

 • Engångsbehållare för F-gaser som används vid service, underhåll eller påfyllning av kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning samt brandskyddssystem eller brytare, eller för användning som lösningsmedel
 • Enkomponentskum som innehåller F-gaser med GWP minst 150, förutom när dessa produkter måste uppfylla de nationella säkerhetsnormer
 • Brandskyddsutrustning som innehåller HFC-23
 • Tekniska aerosoler som innehåller F-gaser med GWP på minst 150, utom när dessa produkter måste uppfylla de nationella säkerhetsnormer eller de används i medicinska tillämpningar
 • Kylskåp och frysar (hermetiskt tillslutna) för kommersiellt bruk som innehåller F-gaser med GWP på minst 150
 • Stationär kylutrustning som innehåller F-gaser med GWP på minst 2 500. (Gäller inte anordningar som används för nedkylning av produkter under -50 ºC)
 • Centraliserade kylsystem med flera moduler för kommersiellt bruk med en kapacitet på minst 40 kW och som innehåller F-gaser med GWP på minst 150. I kaskadsystemens primära köldmediekretsar får man dock använda F-gaser vars GWP är under 1500.
 • Hermetiskt slutna mobil luftkonditioneringsutrustning för inomhusbruk som innehåller F-gaser med GWP på minst 150
 • Delade luftkonditioneringssystem med under 3 kg F-gaser och som kräver F-gaser med GWP på minst 750 (t.ex. luftvärmepumpar) - förbjudet från och med 1.1.2025
 • Extruderad polystyrenskum (XPS) som innehåller F-gaser med GWP på minst 150, förutom när dessa produkter måste uppfylla de nationella säkerhetsnormer
 • Alla skum som innehåller F-gaser med GWP på minst 150, förutom när dessa produkter måste uppfylla de nationella säkerhetsnormer - förbjudet från och med 1.1.2023

Militär utrustning faller utanför förbuden.

Förbud mot användningen av F-gaser med mycket kraftigt uppvärmande effekt på klimatet vid underhåll av kylutrustning

Underhållet av kylutrustning med en mycket hög global uppvärmningspotential (GWP >= 2500) med en påfyllningsstorlek på 40 t CO2-e eller mer omfattas av förbud. Man får inte längre fylla på utrustning med nytt köldmedium som omfattas av förbudet. Av de vanligaste ämnena som används gäller underhållsförbudet t.ex. kylutrustning som innehåller R-404A (GWP=3922) och som fylls på minst 10,2 kg.

Regenererade eller återvunna F-gaser får emellertid användas underhåll av utrustning fram till den 31.12.2029. Med regenerering avses beredning för att uppnå en standard motsvarande ett nyproducerat ämne. Gaser som återvunnits, dvs. grundligt renats av exempelvis en behörig servicefirma registrerad hos Tukes, får användas enbart av ifrågavarande firma för egna serviceobjekt eller i övrigt för objekt som tillhör det företag för vilket köldmediepartiet har tillvaratagits i samband med underhåll eller service.

Undantag från serviceförbudet tillåts för medier vars användningsändamål är landets försvar, och för anläggningar för att kyla produkter till temperaturer under -50 °C .

Serviceförbudet bör beaktas vid planering av kommande anskaffningar av utrustning och apparatur. För gamla anläggningars del påverkas avgörandena av livslängden och skicket samt av användningsändamålet. Det kan vara motiverat att skaffa en ny apparat eller att byta köldmedium i en befintlig anläggning exempelvis för att förbättra energieffektiviteten. Man får hjälp i att reda ut alternativ för varje apparat av professionella inom branschen.

Begränsningar för ämnen som bryter ned ozonskiktet

För att skydda ozonskiktet har man till största delen förbjudit framställning, användning, utsläppande på marknaden, import och export av ämnen som bryter ned ozonskiktet. Begränsningarna grundar sig på Montrealprotokollet, som är ett internationellt miljöavtal som alla världens stater har förbundit sig till.

 • Begränsningarna gäller såväl nya, regenererade eller återvunna ämnen som bryter ned ozonskiktet, liksom produkter som innehåller dessa.
 • Befintliga kyl- och luftkonditioneringsutrustning får vara i bruk, men vid läckage eller skador får köldmedium inte tillsättas i dem.
 • Använda utrustning som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet får inte exporteras.
 • CFC-köldmedier som tagits ur bruk eller som det blivit över av i lagret ska levereras för behandling som farligt avfall

Släckningsanordningar som innehåller haloner

Haloner är ämnen som bryter ned ozonskiktet mycket kraftigt. De får endast användas för ett fåtal kritiska användningsområden som räknas upp i kommissionens förordning 744/2010 (vissa militära objekt och bruksflygplan). Även för kritiska användningsändamål har det fastställts tidsgränser för att avsluta användningen.

 • Användningen av haloner för kritiska användningsändamål ska årligen rapporteras till Finlands miljöcentral, som rapporterar vidare till EU-kommissionen.
 • Import eller export av haloner för kritiska användningsändamål förutsätter ett elektroniskt import- eller exporttillstånd av EU-kommissionen. För en del av flygbolagen kan alla importer eller exporter under samma kalenderår anmälas med en enda ansökan.

Nödvändiga laboratorie- och analysanvändningar

Ämnen som bryter ned ozonskiktet får importeras och användas för nödvändigt laboratorie- och analysbruk. Då ska registrerings- och tillståndsförfaranden enligt ozonförordningen iakttas. Användningen kan anses nödvändig endast om det inte finns tekniskt eller ekonomiskt genomförbara alternativ eller ersättande ämnen som är godtagbara med tanke på miljön och hälsan. I bilagan till kommissionens förordning (EG) 291/2011 räknas de användningsändamål som anses nödvändiga upp. I bilagan till förordningen finns också en förteckning över användningsändamål som inte anses nödvändiga.

Anvisningar och mer information

Import från länder utanför EU

Skyldigheterna träder i kraft när du importerar F-gaser från länder utanför EU, antingen i utrustning eller som ämnen, över 100 t CO2-ekvivalenter per år. Import utan kvot eller överskridning av kvoten är straffbart enligt miljöskyddslagen (527/2014). Dessutom drar EU-kommissionen av överskridningen dubbelt från följande kvot som söks (artikel 25 (2) i F-gasförordningen).

Gör så här när du importerar F-gaser som kemikalier

Allt börjar med registrering i F-gasregistret

Registrera ditt företag i F-gasregistret

Skaffa på förhand en kvot som täcker importen av kommissionen eller ett företag som har en kvot

Anvisningar på engelska för överföring av kvoter och företag av vilka man kan ansöka om överföring av kvoter. Ansökningstiden för kvoterna är på våren. 

Produktmärkning

Produkterna ska vara märkta på behörigt sätt och information om F-gaserna ska också finnas i bruksanvisningarna. Behållarna ska vara återanvändbara och engångsflaskor är förbjudna.

Dokumentation av överensstämmelse och spårbarhet

Om importen gäller t.ex. R32, R404A, R407C samt blandningar som innehåller dessa behöver du en försäkran om överensstämmelse och spårbarhetsdokumentation som visar att HFC-23 som uppkommit i samband med produktionen har behandlats på ändamålsenligt sätt. Försäkran skall uppvisas i tullen i samband med importen. Exempelblanketten finns i bilaga 6 till Tullens restriktionshandbok (på finska).

Rapportera importen

Rapporteringen gäller gaserna i bilagorna I och II till förordningen och ska göras till F-gasregistret årligen senast den 31.3. Anvisningar (pä engelska) för rapportering på Europeiska miljöbyråns webbplats. 

Verifiering av rapporten

När importmängden överstiger 10 000 t CO2-e. behöver du ett intyg från en oberoende inspektör om att de rapporterade uppgifterna är korrekta. Intyget ska laddas upp i registret senast 30.6. Exempelblankett (pdf) för verifiering på sidan 28.

Gör så här när du importerar utrustning som innehåller F-gaser

Kontrollera att importen inte innehåller de förbjudna produkter eller anordningar som räknas upp i bilaga III till F-gasförordningen.

Allt börjar med registrering i F-gasregistret

Registrera ditt företag i F-gasregistret

Skaffa tillstånd för användningen av kvoten (auktorisering)

Importen ska täckas med ett behövligt antal auktoriseringar som kan skaffas av ett företag som importerar eller tillverkar F-gaser. Bekanta dig med kommissionens engelskspråkiga anvisning om erhållande av nyttjanderätt till kvot (pdf)

Försäkran om överensstämmelse

Skaffa en försäkran om överensstämmelse för Tullen (gäller kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar). Förvara dokumentationen i minst 5 år. Exempelblanketten finns i bilaga 3 till Tullens restriktionshandbok (på finska).

Produktmärkning

Produkterna ska vara märkta på behörigt sätt och information om F-gaserna ska också finnas i bruksanvisningarna. Om GWP för F-gaserna i produkterna och anordningarna är minst 150 ska informationen också inkluderas i de beskrivningar som används i reklamen.

Verifiering av import

Ett intyg över riktigheten av en försäkran om överensstämmelse och annan dokumentation som upprättats av en oberoende inspektör ska årligen finnas i F-gasregistret senast 31.3. Information och exempelblankett för verifiering (pdf) på sidorna 29-32 och 46 -> (Annex I). 

Rapportering

Om importen överstiger 500 t CO2-e. rapporterar (om gaserna i bilagorna I och II till förordningen) importen till F-gasregistret årligen före 31.3. Anvisningar för rapportering (på engelska) på Europeiska miljöbyråns webbplats. Om importmängden understiger 500 t CO2-e. skickas uppgifterna till F-gasregistret i verifieringsrapporten.

Registrerings- och rapporteringsskyldighet i anslutning till annan verksamhet

Registrerings- och rapporteringsskyldighet, årligen senast 31.3:

 • Export som kemikalie: Överskrider 100 t CO2-e per år utanför EU.
 • Råvaruanvändning: överskrider 1 000 t CO2-e. per år.
 • Förstöring: överskrider 1 t eller 1 000 t CO2-e. per år.

Registreringsskyldighet:

 • Producenter och importörer som levererar F-gaser eller företag som tar emot F-gaser för användning i militär utrustning, och användning vid etsning av halvledande material eller rengöring av kammare för utfällning genom kemisk förångning inom halvledartillverkningsindustrin eller produktion av dosaerosoler för leverans av farmaceutiska substanser.

Lagstiftningen

EU-kommissionens genomförandeförordningar

Av vem får jag mer information?

E-postadress för ozon och F-gas ärenden:  ods.f-kaasut@syke.fi

Överinspektör Nufar Finel, Finlands miljöcentral (Syke), nufar.finel@syke.fi, +358 295 251 113

Forskare Annika Johansson, Finlands miljöcentral (Syke), annika.johansson@syke.fi, +358 295 252 006

Specialsakkunnig Tapio Reinikainen, Finlands miljöcentral (Syke), tapio.reinikainen@syke.fi, +358 295 251 847

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)