Hoppa till huvudinnehåll

Låt oss ta hand om vattnen och vattendragen tillsammans

En av de viktigaste miljöfrågorna är hur vi kan skydda och ta hand om våra vatten för kommande generationer. För detta behövs mycket information, verksamhet och samarbete. Den här sidan styr dig till informationskällorna. Vatteninformation erbjuds i huvudsak i tjänsten vatten.fi, som kompletteras av tjänsterna ympäristö.fi och järvi-meriwiki.
Bild
Flygfoto över en tjärn och dess bäckar mitt i en finsk skog.
Vattnens ekologiska status är som sämst vid kusten, den kemiska statusen är dålig i hela Finland. Kan vi säkerställa vatten av god kvalitet? © Jamo Images, Adobe Stock

Satsar vi i Finland tillräckligt på vård, skydd och restaurering av vattendrag? Är vattenanvändningen inom olika branscher hållbar? Tryggar vi vattnens goda status och grundvattnens kvalitet? Efterkommande generationer är de som slutligen bedömer effekterna av människans verksamhet och resultaten av skyddsarbetet.

Med uppföljningen av vattenläget minskar man riskerna

Uppföljningen av och prognoserna för vattenläget är varaktiga favoritämnen i tjänsten ymparisto.fi. Prognoserna hjälper bl.a. alla intresserade att förbereda sig för extrema situationer såsom översvämningar och torka.

Vattenläget, översvämningar och torka
Följ vattenläget och förutse risker (vatten.fi)
Beredskap för översvämning allt viktigare
Förbered dig i tid (vatten.fi)

Vattnens status och övervakning

Även om vattnens status är relativt god på många ställen i Finland är det nödvändigt att följa upp statusen, och alla intresserade kan delta i detta. Du, en vattenforskare?

Vilken är vattnens status
Bekanta dig med statusen

Hanvändning av vattendrag och tryggande av grundvatten

Prognostisering i all verksamhet är väsentligt med tanke på vattnens status och tillräcklighet. När det gäller grundvattnet är prognostisering nödvändigt eftersom det är svårt och dyrt att rena det.

Hållbar och proaktiv vattenanvändning
Hållbar vattenanvändning (vatten.fi)
Värdefullt grundvatten skyddas genom rpognostisering
Låt oss skydda grundvattnet (vatten.fi)

Skydd och vård av vatten och hav

Var och en kan i sin vardag och i sitt eget arbete handla vattenansvarsfullt och på många olika sätt delta i vattenskyddet och -vården.

Vatten- och havskyddets många möjligheter
Hitta ditt eget sätt att skydda och vårda vattnen!

På vissa ställen är restaurering ett måste

På vissa ställen måste man utnyttja den sista möjligheten och börja restaurera sjöar eller älvar. För permanenta resultat behövs restaureringsåtgärderna oftast i avrinningsområdet. Insats av frivilliga och lokalbefolkningen är nästan alltid nödvändigt.

Låt oss restaurera vattnen tillsammans - allas insats behövs
Bli restaurerare! (vatten.fi)

Mer information

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)
Upptäck mer
Vatten.fi
Den mest exakta och aktuella vatteninformationen i Finland
Gå vidare
Insjö-havwiki
Insjö-havwiki är en webbplats som byggs upp i samverkan av myndigheter och medborgare.
Gå vidare