Hoppa till huvudinnehåll

Uppsamling, transport och överföring av avfall inom Finland

Avfall samlas upp av producenterna och på de platser där det uppstått för att transporteras till anläggningar där det utnyttjas eller slutbehandlas. Så väl avfallsuppsamlaren, transportören, Införaren som de företag som förvarar och behandlar avfallet ska ha vederbörliga tillstånd.
Bild
Föraren kliver in i sopbilen.
© Adobe Stock, Tomasz Zadja

Transportör eller överförare av avfall

Transport eller överföring av avfall inom Finland bestäms is avfallslagen och avfallsförordningen.I enlighet med avfallslagen ska uppverksamhetidkaren göra en ansökan om godkännande av verksamheten för anteckning i det avfallshanteringsregister. 

Till vem du skickar in ansökan

Ansökan ska göras hos den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde största delen av verksamheten bedrivs. Om dessa avfall som är kontrollerade av överföraren transporteras av en annan verksamhetsutövare, behöver verksamheten av varje transportör bli registrerad i avfallshanteringsregister.

Ansökan göras genom ett elektroniskt system

Avfall endast till godkända mottagare eller insamlare

 • Du kan hitta operatörerna som har accepterats i avfallshanteringsregistret i  Avfallskompassen.
 • Avfallsinnehavaren ska kontrollera att avfallsinsamlaren och avfallstransportören har godkänts och antecknats i avfallsregistret och att godkännandet även omfattar transport avfallet i fråga.
 • Avfallstransportören ska alltid medföra ett utdrag ur avfallshanteringstret under transport.
 • Dessutom skall avfallsinnehavaren se till att avfallsmottagaren har ett giltigt miljötillstånd utfärdat av myndigheten.

Annonsera insamling av avfall

Insamling av avfall bestäms i avfallslagen och avfallsförordningen. I enlighet med avfallslagen ska ett bolag som praktiserar yrkesmässig avfallsinsamling göra en anmälan för anteckning i ett avfallshanteringsregister till miljövårdsmyndigheter i en sådan kommun i vilken avfall samlas in. Man behöver inte göra en anmälan, om insamling förutsätter ett miljötillstånd eller om avfallsinsamling accepteras som del av annan miljöståndspliktig verksamhet.

Yrkesmässig avfallsinsamling betyder att avfall samlas in i mottagningsplatser som är organiserade av till exempel kommuner, producentssamfund, införare eller andra tjänsteföretag inom avfallshantering för att transportera avfall till hantering.

Insamlingen kan annonseras genom en pappersblankett. Blanketten och anvisningar kan hittas i suomi.fi.

För in uppgifterna i transportdokumenten i SIIRTO-registret

Från och med den 1 september 2022 ska uppgifterna i transportdokumenten föras in i SIIRTO-registret. Det är avfallsinnehavaren eller vid insamling av hushållsavfall avfallstransportören som har ansvar för att lämna in uppgifterna. Uppgifterna kan lämnas in så att de överförs från de elektroniska transportdokumenten via registrets gränssnitt eller genom att de matas in från transportdokument i pappersform via användargränssnittet för ärendehantering. Användargränssnittet finns på adressen siirtorekisteri.fi.

Transportdokumenten ska i första hand upprättas elektroniskt

Transportdokumenten ska i första hand upprättas elektroniskt. Det finns många tjänster på marknaden för att upprätta elektroniska dokument, och elektroniska transportdokument kan även erbjudas avfallsinnehavaren som en del av avfallshanteringstjänsten. Avfallsinnehavaren eller avfallstransportören bör avtala med tjänsteleverantören för transportdokumenten om att föra in transportdokumentets uppgifter i SIIRTO-registret via registrets gränssnitt efter att överföringen har upphört. De som tillhandahåller transportdokumenttjänster har informerats om registrets gränssnitt. Om det finns ett avtal om överföring av uppgifterna med tjänsteleverantören behöver avfallsinnehavaren eller avfallstransportören inte vidta ytterligare åtgärder för att lämna in uppgifter. De uppgifter som lämnats till registret kan kontrolleras i registret genom att man loggar in i användargränssnittet för ärendehantering.

Om transportdokumentet i undantagsfall har upprättats på papper ska avfallsinnehavaren eller avfallstransportören själv föra in uppgifterna i registret via gränssnittet för ärendehantering inom tre månader efter att överföringen upphört.

Inloggning i registret sker med Suomi.fi-autentisering, till exempel med bankkoder. Dessutom kontrolleras att användaren har de nödvändiga fullmakterna för att uträtta ärenden. Organisationerna kan bevilja fullmakter i förväg i Suomi.fi-tjänsten.

Anvisningar om att föra in uppgifterna från transportdokument i pappersform i SIIRTO-registret

Om man använder elektroniska dokument kan uppgifterna lämnas in antingen via registrets gränssnitt eller användargränssnittet för ärendehantering.

Lämna in uppgifter via gränssnitt

Om ditt företag har tagit fram eller köpt ett gränssnittsprogram för att föra in uppgifter behövs inga ytterligare åtgärder.

Lämna in uppgifter via användargränssnittet för ärendehantering

 

 1. Logga in i SIIRTO-registret med suomi.fi-koder (du behöver fullmakt enligt ovan).
 2. Om du har fullmakt att uträtta ärenden för flera aktörer ska du välja rätt aktör.
 3.  I det nya fönstret ser du uppgifterna för de transportdokument som din organisation lämnat in. Du kan avgränsa de uppgifter du ser i sökfälten, skriva ut uppgifterna eller föra in dem i en .xlsx-fil.
 4.  Om du vill fylla i nya uppgifter från transportdokument, välj Lägga till information.
 5.  Närmare anvisningar om att föra in uppgifter finns i bollarna med information (frågetecken innanför cirkel).
 6.  Du kan spara uppgifterna som ett utkast eller sända de färdiga uppgifterna till SIIRTO-registret.
 7.  Uppgifterna kan redigeras i tre månaders tid.
Ge fullmakt i tjänsten suomi.fi

Fullmakter ges i tjänsten suomi.fi (Du behöver den befullmäktigades namn och personbeteckning). En person som har firmateckningsrätt i organisationen kan befullmäktiga andra personer att uträtta ärenden på företagets vägnar. För att lämna in uppgifter behövs rättigheten ”Anmälan av uppgifter om avfallspartier i Finland”. Rättigheter att enbart granska uppgifter fås med fullmakten ”Granskning av uppgifter om avfallspartier i Finland”.
 

 1. Identifiera dig i tjänsten suomi.fi.
 2.  Välj Fullmakter i övre kanten. 
 3. Välj Företagets fullmakter. 
 4. Välj den organisation i listan som personen ska få fullmakt till. 
 5. Klicka på Ge fullmakter (överst i listan till vänster). 
 6. Typ av fullmakt (1/7): Välj Ärendefullmakt.
 7. Parter (2/7): Välj Lägg till person, om du vill ge en fullmakt till en person inom organisationen. 
 8. Fullmaktsärenden (3/7): Skriv i sökfältet Anmälan av uppgifter om avfallspartier i Finland (eller Granskning av uppgifter om avfallspartier i Finland). 
 9. Valda fullmaktsärenden (4/7): Välj Nästa. 
 10. Bekräftande av fullmakt (5/7): Välj Nästa. 
 11. Giltighet (6/7): Välj önskad giltighetstid för fullmakten. 
 12.  Sammandrag och bekräftelse (7/7): Kontrollera uppgifterna och välj Bekräfta

Lagstifning

Tilläggsinformation

Uppsamling och transport av avfall 

SIIRTO-register

Pia Högmander, Finlands miljöcentral, pia.hogmander@syke.fi

Utgivare

NTM-centralen i Sydöstra Finland
Finlands miljöcentral (Syke)