Hoppa till huvudinnehåll

Miljo.fi:s tillgänglighetsutlåtande

Miljo.fi (Ymparisto.f) uppfyller delvis kraven i tillgänglighetsanvisningarna för webbinnehåll på nivåerna A och AA.

Finlands miljöcentral strävar efter att garantera tillgängligheten på sin webbplats i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen miljo.fi.

Tillgängligheten på vår webbplats

Vår webbplats uppfyller delvis kraven i tillgänglighetsanvisningarna för webbinnehåll på nivåerna A och AA.

Underlåtenhet att uppfylla kraven och undantag som tillämpas på kraven nämns nedan.

Icke-tillgängligt innehåll på vår webbplats

I mars 2023 gjordes på vår begäran en tillgänglighetsutvärdering av webbplatsen av en utomstående aktör (Eficode Oy). Utlåtandet har skapats i detta sammanhang. Under maj-juni 2023 har webbplatsens tillgänglighet korrigerats och utlåtandet har uppdaterats till dessa delar.

Icke-tillgängligt innehåll presenteras i tre olika delar:

  1. Tillgänglighetsproblem som lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 gäller
  2. Problem med tillgängligheten på grund av oproportionell börda
  3. Problem med tillgängligheten utanför lagen

1. Underlåtenhet att iaktta lag 306/2019

Det finns vissa problem med tillgängligheten på vår webbplats. Man strävar efter att åtgärda de mest kritiska tillgänglighetsproblemen så snart som möjligt.

Nedan följer en beskrivning av kända problem. Om du upptäcker ett problem i tjänsten som inte finns på listan, vänligen kontakta oss.

Efter problemet nämns det kriterium i tillgänglighetsanvisningarna som problemet gäller.

Rubriker

Några rubriknivåer har använts på ett ologiskt sätt. (WCAG 1.3.1)

Betoning av aktiva element

Aktiva objekt, till exempel i huvudmenyn och sidoelementet på sökresultatsidan, har betonats visuellt, men de har inte markerats programmässigt. (WCAG 1.3.1)

Motsvarighet mellan programmässigt och visuellt genomförande

På webbplatsen finns länkkort som programmässigt inte är tydliga. (WCAG 1.3.1)

Skärmläsarnavigering

Vissa element, till exempel flikarna i cookieinställningarnas modaldialog, kommer inte åt eller kan inte användas med skärmläsare. (WCAG 1.3.2)

Tangentbordsnavigering

Tangentbordets justeringsordning motsvarar inte alltid det visuella presentationssättet, till exempel i cookiebannerns modaldialog. (WCAG 2.4.3)

Synlig justering

Vissa interaktiva element, till exempel vissa länkkort, har ingen synlig tangentbordsjustering. (WCAG 2.4.7)

Deskriptorer

På webbplatsen finns olika deskriptorer som inte kan användas med skärmläsare eller tangentbord. (WCAG 1.3.2, 2.1.1)

De deskriptorer som skapats med HighCharts fungerar som tangentbords- och skärmläsare, även om en del av texterna som kan läsas med skärmläsare är på engelska. I vissa fall saknas dessutom värdenas enheter helt i deskriptoren.

Det saknas information om andra interaktiva deskriptorer (t.ex. på sidan Utsläpp av luftföroreningar i Finland), till exempel information som framkommer med att hovra med musen, med tangentbord eller skärmläsare. 

Vissa deskriptorer har otillräckliga kontraster. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)

Cookieinställningar

Knappen Cookieinställningar öppnar en modaldialog. Justeringen överförs inte till dialogen som den borde och hålls inte inom den. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)

Modaldialogens omkopplare skiljer sig inte tillräckligt från bakgrunden. (WCAG 1.4.11)

2. Oproportionell börda

Undantaget för oproportionell börda enligt artikel 5 i tillgänglighetsdirektivet tillämpas på följande frågor:

  • en del av pdf-, Word-, Excel och PowerPoint-filer som publicerats efter 23.9.2018 är inte tillgängliga.

3. Problem med tillgängligheten utanför lagen

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 gäller inte

  • kartor,
  • bilagor som publicerats före 23.9.2018, såsom pdf-, Word-, Excel- och PowerPoint-filer (på basis av en oproportionell belastning är inte heller ärendeblanketter för verksamhetsutövning tillgängliga, men vi strävar i fortsättningen efter att ersätta dem med tillgängliga elektroniska tjänster),
  • videor som publicerats före 23.9.2020,
  • tredje parts innehåll som miljöförvaltningen inte finansierar eller utvecklar och övervakar

Upprättande av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har utarbetats 29.3.2023. Utlåtandet grundar sig på en utomstående expertorganisations (Eficode Oy) bedömning av om webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 Under maj-juni 2023 har webbplatsens tillgänglighet korrigerats och utlåtandet har uppdaterats till dessa delar 26.6.2023.

Återkoppling och kontaktuppgifter

Har du lagt märke till en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Berätta det för oss och vi gör vårt bästa för att korrigera problemet.

Kontakta oss med responsblanketten. Välj Tillgänglighet som ämne för responsen.

Finlands miljöcentral ansvarar för tillgängligheten och behandlingen av responsen på webbplatsen ymparisto.fi.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är tillsynsmyndighet enligt lagen, och övervakar att de föreskrivna skyldigheterna och kraven iakttas.

Verkställighetsförfarande

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på vår webbplats ska du först ge respons till oss. Det kan ta 14 dagar att få svar av oss. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000
Anmäl tillgänglighetsproblem med webblanketten

www.tillganglighetskrav.fi

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

Vi har förbundit oss till att förbättra de digitala tjänsternas tillgänglighet och korrigerar de brister i tillgängligheten som observerats så snart som möjligt.

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)