Hoppa till huvudinnehåll

Vattentillstånd och anmälningar

För verksamhet som förändrar vattendrag, vattenmiljön eller grundvattenförhållanden behövs det ofta tillstånd enligt vattenlagen. I vissa situationer räcker det med en anmälan till myndigheten. Det kan också vara nödvändigt att tillsynsmyndigheten i ett utlåtande ger en bedömning av huruvida tillstånd behövs.

Syftet med vattenlagen är att främja en hållbar användning av vattentillgångarna och vattenmiljön

Vattenlagen och statsrådets förordning om vattenhushållningsärenden tillämpas på vattenhushållningsprojekt och på annan användning och vård av vattentillgångar och vattenmiljön.

Syftet med vattenlagen är att främja, ordna och samordna användningen av vattentillgångarna och vattenmiljön så att användningen är samhälleligt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Syftet är också att förebygga och minska olägenheter och förbättra vattentillgångarnas och vattenmiljöns tillstånd.

Vattenlagen innehåller bestämmelser om tillståndspliktiga projekt, ansökningsförfarandet och förutsättningarna för beviljande av tillstånd. Genom förordning har det utfärdats närmare bestämmelser bland annat om tillståndsansökans innehåll och behandlingen av ansökningsärenden.

Se vattenlagen (587/2011) (Finlex)
Se statsrådets förordning om vattenhushållningsärenden (1560/2011) (Finlex)

När behöver du vattenhushållningstillstånd

Behovet av tillstånd enligt vattenlagen bestäms å ena sidan av konsekvenserna av projektet och å andra sidan av att vissa projekt som är listade i vattenlagen kräver tillstånd oberoende av konsekvenserna. Konsekvensbaserat behov av tillstånd beror på om projektet orsakar sådana skadliga förändringar i vattendrag, strand, vattenmiljö eller grundvatten som kränker allmänna eller enskilda intressen.

Du behöver vattenhushållningstillstånd för exempelvis följande vattenhushållningsprojekt:

 • stora eller gemensamma bryggor
 • båthamnar
 • farleder och andra vattentrafiksområden
 • anläggande av en vatten-, avlopps- eller kraftledning under en allmän farled
 • uppförande av en bro över en allmän farled
 • byggande av vattenkraftverk
 • anläggning av en damm och reglering av vattensystemet
 • ändring av medelvattenståndet
 • restaurering av vattendrag eller fiskeriekonomisk restaurering
 • muddring och utfyllnad av vattenområde när mängden muddermassa överskrider 500 m3
 • uttag av vatten när mängden vatten överskrider 250 m3/dygn.

Även ändring av befintliga konstruktioner kan kräva tillstånd.

Om du är osäker på om tillstånd behövs kan du be den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) om ett utlåtande.

Ett vattenhushållningsprojekt får inte inledas innan det har beviljats ett tillstånd som har vunnit laga kraft. I samband med tillståndsansökan kan sökanden ansöka om rätt att redan innan beslutet vunnit laga kraft vidta förberedande åtgärder för genomförande av projektet (tillstånd till förberedelser).

När beviljas vattenhushållningstillstånd

En förutsättning för att vattenhushållningstillstånd ska beviljas är att 

 • utgångspunkten är att projektet inte medför skada (förutsättning som gäller icke-skadlighet) eller 
 • nyttan av projektet är avsevärd i förhållande till de förluster det medför (förutsättning som gäller intressejämförelse).

Ett absolut hinder för beviljande av tillstånd finns om projektet

 • äventyrar det allmänna hälsotillståndet eller den allmänna säkerheten
 • avsevärt skadar miljön, vattennaturen eller deras funktion
 • i hög grad försämrar bosättnings- eller näringsförhållandena på orten.

Dessutom ska tillståndstagaren ha rätt till de områden som krävs för projektet (förutsättning som gäller nyttjanderätt). Om sökanden saknar rätt till området är en förutsättning för tillstånd att sökanden beviljas rätt eller lägger fram en tillförlitlig redogörelse för hur rätten till området kommer att ordnas.

Så här ansöker du om vattenhushållningstillstånd

Regionförvaltningsverket behandlar tillståndsansökningar om ärenden enligt vattenlagen. Du hittar anvisningar och närmare information på regionförvaltningsverkets webbplats. Du kan ansöka om vattenhushållningstillstånd elektroniskt i tillståndstjänsten för miljöärenden.

Privatperson

Företag eller organisation

Myndighet

Tillståndstjänst för miljöärenden

I Regionförvaltningens e-tjänst finns en tillståndstjänst för miljöärenden där du kan fylla i och skicka en elektronisk ansökan om vattenhushållningstillstånd till regionförvaltningsverket.

Regionförvaltningens e-tjänst
Gå till regionförvaltningens e-tjänst

Samordning av tillstånd

Om du ansöker om miljö-, vattenhushållnings- eller marktäktstillstånd och ditt projekt även innefattar andra miljörelaterade tillstånd kan du be att myndigheten som behandlar tillståndet ska samordna tillståndsförfarandena.

Läs mer om samordning av miljörelaterade tillståndsförfaranden.

Exempel på behov av tillstånd, anmälan eller bedömning av tillståndsbehovet enligt vattenlagen

Maskinell slåtter eller muddring

Iståndsättningsarbeten på en strand som är ens lite större, till exempel maskinell slåtter eller muddring, förutsätter en anmälan till NTM-centralen. Gör anmälan minst 30 dygn innan du inleder åtgärden. Muddring är i regel tillåten under tiden 1.9–30.4. Arbetstiden i skydds- och Natura 2000-områden samt i andra områden som är viktiga för fågelbeståndet är 1.10–31.3.

Torrläggning och dikning

Vid torrläggning av mark leds vatten som orsakar skada eller olägenhet bort från önskat markområde

 • genom dikning,
 • genom att rensa bäckar och utfallsdiken eller
 • genom rörläggning.

Annan än småskalig dikning ska anmälas till NTM-centralen. På basis av dikningsanmälan bedömer NTM-centralen om projektet behöver vattenhushållningstillstånd eller dikningsförrättning. Vid behov kan man fråga NTM-centralen om det är nödvändigt att göra en dikningsanmälan. Anmälan ska göras 60 dygn innan åtgärden inleds.

Badstränder

En mindre badstrand kan byggas på ett lämpligt ställe till exempel genom att flytta stenar och breda ut ett sandlager i området och vid behov en filterduk under det. Arbete som utförs med maskin ska anmälas till NTM-centralen. NTM-centralen bedömer om du behöver regionförvaltningsverkets tillstånd för iståndsättningen.

Brygga

En vanlig liten brygga kan i allmänhet byggas utan tillstånd beviljat av regionförvaltningsverket enligt vattenlagen. Du kan på förhand be NTM-centralen om ett utlåtande om behovet av tillstånd.

Underskridning av vattendrag

Minst 60 dygn innan åtgärden inleds ska NTM-centralen skriftligen underrättas om installation av vatten-, avlopps- och kraftledningar, datakommunikationskablar eller andra med dessa jämförbara ledningar under en kungsådra (bl.a. åar, trånga leder, sund) och bäckar.

Vattentäkt

Ägaren och innehavaren av ett vatten- och markområde har rätt att ta yt- och grundvatten från området för fastighetens sedvanliga bruk, såsom för hushållsbruk och gårdsbruk. Vattenmängden som används ska vara skälig.

Anmälan till NTM-centralen

Om täktmängden av yt- och grundvatten  överstiger 100 m3/dygn ska du göra en anmälan till NTM-centralen.

Ansök om vattentillstånd hos regionförvaltningsverket

Om täktmängden av grundvatten överstiger 250 m3/dygn ska du ansöka om tillstånd hos regionförvaltningsverket.

Fastighetsspecifik vattentäkt från eget vatten- eller markområde kräver tillstånd av regionförvaltningsverket, om det har skadliga konsekvenser enligt vattenlagen för allmänt intresse eller sådana konsekvenser för enskilt intresse om vilka det inte har avtalats särskilt.

Täkt av yt- eller grundvatten för vattentjänstverkets behov eller annan omfattande verksamhet kräver alltid tillstånd av regionförvaltningsverket.

Se också

Databasen över vatten- och miljötillstånd

I databasen över vatten- och miljötillstånd hittar du hos regionförvaltningsverket inledda, delgivna och beslutade vatten- och miljötillståndsärenden samt tillhörande offentliga handlingar.

Databasen över vatten- och miljötillstånd
Gå till regionförvaltningsverkets tillståndsdatabas

Utgivare

Regionförvaltningsverken
ELY-centraler