Hoppa till huvudinnehåll

Tillstånd och skyldigheter för CITES-arter

Med CITES-konventionen skyddas djur- och växtarter som hotas av internationell handel. Handeln regleras med olika grader av import-, export- och försäljningstillstånd beroende på arten, hur hotad den är samt verksamhetens karaktär och verksamhetsområdet. På dessa sidor finns information om CITES-arter, tillståndsförfarandet och ansökan om tillstånd.
Bild
CITES-logo.
© CITES Secretariat

För vad behövs CITES-konventionen?

Syftet med CITES-konventionen är att skydda vilda växter och djur genom att reglera och övervaka handeln med dem. I konventionen har arter upptagits som har konstaterats vara hotade eller som riskerar att bli hotade till följd av internationell handel med dem. Regleringen gäller inte bara arter som lever i naturen utan också individer av djur och växter som fötts och fötts upp i fångenskap och förökats artificiellt. CITES-konventionen trädde i kraft 1975 och har undertecknats av 183 länder. I Finland trädde konventionen i kraft 1976.

Handeln regleras i huvudsak med olika grader av import- och exportbegränsningar beroende på hur hotad arten är och hur mycket bestånden tål att utnyttjas. I praktiken regleras handeln med hjälp av tillstånd som beviljas av ländernas miljömyndigheter och som uppvisas i tullen.

Regleringen gäller företag och sammanslutningar men också privatpersoner

Om CITES-konventionen på andra webbplatser

Lagstiftning relaterad till CITES-konventionen

I EU-länderna har CITES-konventionen verkställts genom EU:s CITES-lagstiftning. EU-rådets förordning om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (EG) nr 338/97 trädde i kraft den 1 juni 1997. Förordningens tillämpningsområde är mer omfattande än CITES-konventionen och innehåller också arter som inte omfattas av konventionen. Förordningen gäller import, export och återexport mellan länder utanför EU och EU:s medlemsländer, kommersiell verksamhet inom Finland och mellan EU:s medlemsländer och förflyttning av levande djur. Denna grundförordning har kompletterats med EU-kommissionens genomförandeförordningar.

Inom EU avses med kommersiell verksamhet att köpa, erbjuda sig att köpa, förvärva för kommersiella ändamål, för kommersiella ändamål för allmänheten förevisa, använda i vinstsyfte och försälja, inneha för försäljning, saluföra eller transportera för försäljning. Kommersialismen tolkas brett, till exempel jämställs byte med försäljning.

Utanför EU har varje part i konventionen verkställt konventionen genom egen lagstiftning. Vid import och export av samt kommersiell verksamhet med djur och växter ska man alltid följa både import- och exportlandets CITES-bestämmelser samt övrig lagstiftning.

För vad behöver jag CITES-tillstånd?

För import till EU och export från EU av exemplar (dvs. levande och döda djur och växter, delar av dem eller produkter som innehåller eller som tillverkats av dem), som upptagits i artbilagorna A och B till CITES-förordningens, krävs alltid giltiga tillstånd. De arter som upptagits i bilagorna C och D kräver i vissa fall tillstånd och/eller CITES-importdeklaration.

För kommersiell verksamhet med arter i bilaga A samt för förflyttning av levande djur inom EU krävs EU-intyg.

I den handel som omfattas av CITES-bestämmelserna rör sig bland annat exotiska sällskapsdjur, prydnadsväxter, souvenirer, musikinstrument, möbler, prydnadsföremål, läder- och pälsprodukter, kosmetika, läkemedelspreparat och livsmedel. Bestämmelserna gäller inte bara företag och sammanslutningar som har att göra med arter och produkter som omfattas av CITES-lagstiftningen, utan även privatpersoner, såsom ägare av sällskapsdjur, turister, personer som handlar på internet och jägare.

CITES-myndigheterna i Finland

I Finland är Finlands miljöcentral (Syke) tillståndsmyndighet för CITES. Miljöcentralen sköter myndighetsuppgifter i anslutning till CITES-tillstånd, såsom rådgivning och beviljande av tillstånd.

Myndigheter i CITES-medlemsländerna

Kontaktuppgifter till de nationella CITES-myndigheterna i de länder som är parter i CITES-konventionen finns på CITES-sekretariatets webbplats.

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)