Hoppa till huvudinnehåll

Anmälan om export av förbjudna eller strängt reglerade kemikalier (PIC)

En exportanmälan ska göras över export av kemikalier som är förbjudna eller strängt reglerade utanför EU i enlighet med PIC-förordningen. För vissa kemikalier krävs utöver exportanmälan också det mottagande landets medgivande till import.

Så här gör du en exportanmälan

En exportör etablerad i Finland som från EU-området ämnar exportera en kemikalie som hör till bilaga I till PIC-förordningen skall göra en exportanmälan till Finlands miljöcentral Syke. Anmälan görs i ePIC-systemet som upprätthålls av Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA.

Gör anmälan i tid

Anmälan ska göras minst 35 dagar innan årets första export till landet i fråga sker. Om kemikalien finns i del 2 eller 3 i bilaga I till PIC-förordningen, behövs dessutom mottagarlandets medgivande för importen. Medgivandet söks av SYKE, om ett sådant inte finns färdigt. Det kan ta mer än 35 dagar att få medgivandet.

Gör anmälan i ePIC-systemet

Gör en exportanmälan i det elektroniska ePIC-systemet som upprätthålls av ECHA. Systemet ger din exportanmälan ett individuellt referensnummer, ett s.k. RIN-nummer.

När exportanmälan har behandlats och ett eventuellt medgivande till importen har erhållits, blir anmälan aktiv i ePIC den första möjliga exportdagen.

Anteckna referensnumret i tulldeklarationen

När du exporterar en kemikalie, ange RIN-numret för din exportanmälan i tulldeklarationen. I Tullens elektroniska deklarationstjänst ska RIN-numret anges vid "specialomnämnanden”. 

Kemikaliernas skyddsinformationsblad skall följa med kemikalieförsändelserna

Till dina skyldigheter som exportör hör dessutom att i fråga om alla kemikalier som exporteras från EU följa bestämmelserna om klassificering och märkning av kemikalier samt att bifoga kemikaliernas skyddsinformationsblad. 

Information om skyddsinformationsbladet (Säkerhets- och kemikaliverket, Tukes)

Fakturan sänds en gång om året

Exportören ska betala Finlands miljöcentral Syke kostnaderna för behandlingen av exportanmälan och ansökan om importlandets medgivande. Syke sänder fakturan en gång om året.

Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer 180/2022 (Finlex)

Anmäl årligen de mängder kemikalier som exporterats och importerats

Anmäl årligen före utgången av mars till Finlands miljöcentral de mängder av de kemikalier som nämns i bilaga I till PIC-förordningen som exporterats eller importerats föregående år i ePIC-systemet.

Rotterdam-avtalet och EU:s PIC-förordning

Rotterdam-avtalet

Finland och EU undertecknade år 1998 det internationella Rotterdam-avtalet om det s.k. PIC-förfarandet (Prior Informed Consent, förhandsgodkännande sedan information lämnats).

Parterna i Rotterdam-avtalet förbinder sig att inte exportera kemikalier som omfattas av avtalet till länder som förbjudit import. Syftet med avtalet är att erbjuda avtalsparterna möjlighet att vägra ta emot särskilt farliga kemikalier. Efter att ha fått en sammanfattning av de i avtalet nämnda kemikaliernas kemiska faror och risker kan en medlemsstat besluta om import av dessa kemikalier. Dessa importbeslut publiceras två gånger om året i ett PIC-cirkulär (PIC Circular) på Rotterdam-avtalets hemsida.

Parterna förbinder sig också att meddela mottagarlandet om export av nationellt förbjudna eller strängt begränsade kemikalier.

EU:s PIC-förordning och ändringar

Verkställandet av Rotterdam-avtalet inom EU regleras i PIC-förordningen. EU:s tillämpning av anmälnings- och medgivandeförfarandet för export är mera omfattande än avtalet förutsätter. EU:s PIC-förordning gäller nämligen ett större antal kemikalier än vad ensam avtalet kräver. Dessutom tillämpas nämnda förfarande i EU vid export till sådana länder som inte är avtalsparter till Rotterdam-avtalet Bilaga I till förordningen uppdateras regelbundet.

EU:s PIC-förordning, dvs. Europaparlamentets och rådets förordning nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier 649/2012 (originaltext, pdf)

EU:s PIC-förordning, dvs. Europaparlamentets och rådets förordning nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier (konsoliderad version, M1-M7, pdf)

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)