Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar produktion

Hållbar produktion förutsätter en kontinuerlig utveckling av den industriella verksamheten och energisystemet. Målet är att producera produkterna så energieffektivt och ekonomiskt som möjligt och samtidigt begränsa användningen av naturresurser såsom råvaror, kemikalier och vatten samt minska utsläpp och miljökonsekvenser.
Bild
En gasmotor.
© Tuuli Myllymaa

I produktionen utnyttjas många olika material som vart och ett har sina egna typiska miljökonsekvenser och eventuella risker. Materialen kan tillverkas av förnybara eller icke-förnybara naturresurser, produktionen kan vara mycket energi- eller vattenintensiv, det kan vara nödvändigt att använda skadliga ämnen eller kemikalier i processerna eller de är förknippade med betydande miljörisker om processen inte fungerar som planerat.

Dessutom är vissa material lättare att återvinna än andra. Bland annat produktionen av textilier, plaster och metaller består av individuella processkedjor som ska bedömas från fall till fall.

Ibruktagande av bästa teknik (BAT)

I den industriella produktionen kan den bästa tillgängliga tekniken (Best Available Techniques, BAT) utnyttjas för att förbättra nivån på miljöskyddet i sin helhet. Den grundläggande frågan i BAT är hur man kan tillverka produkten till ett konkurrenskraftigt pris, resurseffektivt och samtidigt minimera avfallsmängderna och utsläppen i luften och vattendragen.

Ibruktagandet av BAT främjas särskilt utifrån direktivet om industriutsläpp, det så kallade industriutsläppsdirektivet (IED, 2010/75/EU). IED är den viktigaste regleringsmekanismen för industriutsläpp i Europa.

IED-anläggningarna står för cirka 20 procent av EU:s totala utsläpp i luften, cirka 20 procent av utsläppen i vattnet och cirka 40 procent av växthusgasutsläppen. I BAT-processen, som lyder under IED, producerar man kontinuerligt information om BAT-tekniker och -åtgärder inom cirka 30 industrisektorer och fastställer bindande utsläppsgränsvärden för hela den europeiska industrin.

Tillämpningen av BAT har avsevärt minskat utsläppen i luften och i viss mån även utsläppen i vattnet och marken. Hittills har verkan på resurseffektiviteten, den cirkulära ekonomin och innovationerna varit klart mindre.

Hävkraft för EU:s klimat-, energi- och cirkulärekonomiska politik
Teollisuuspäästödirektiiviä uudistetaan

Miljösystem som stöd för målinriktat arbete

Produktionsanläggningarna, deras miljöledning och miljöskydd kan utvecklas systematiskt med hjälp av miljösystem. Principerna för miljösystemen stöder sig starkt på målinriktning, ledningens engagemang, minimering av miljörisker, livscykeltänkande samt kontinuerlig monitorering och förbättring av de egna miljökonsekvenserna.

Genom att ta i bruk ett miljöledningssystem förbinder sig företaget att kontinuerligt förbättra nivån på sitt miljöskydd, identifierar miljökonsekvenserna av sina produkter och funktioner, ser till att de lagstadgade skyldigheterna uppfylls samt ställer upp miljömål och följer upp att de uppfylls. ISO 14000-serien och EMAS-systemet i Europa skapar en stark grund för användningen av miljösystem.

Utöver miljösystemen använder anläggningarna många andra ledningssystem, såsom kvalitets-, arbetarskydds- och energihanteringssystem.

PRTR-registret ger möjlighet att delta i beslutsfattande som gäller miljön

Syftet med förordningen om det europeiska PRTR-registret (EG) nr 166/2006 är att förbättra möjligheterna att få tillgång till miljöinformation och på så sätt bidra till att förhindra och minska miljöföroreningar, informera beslutsfattare och underlätta allmänhetens deltagande i miljöbeslut.

Medlemsstaterna ska varje år till kommissionen överlämna de uppgifter som verksamhetsutövarna lämnar om utsläpp och avfallstransporter för varje anläggningshelhet, om de överskrider de tröskelvärden som fastställs i förordningen. Kommissionen publicerar uppgifterna på en offentlig webbplats via Europeiska miljöbyrån.

Information om de största utsläppskällorna från industrin i Finland finns i den offentliga utsläppsdatatjänsten FIN-PRTR på adressen prtr.fi. Syftet med karttjänsten är att ge information om luft- och vattenutsläpp och avfall på anläggnings- eller kommunnivå. I Finland har alla funktioner som ingår i tjänsten miljötillstånd och NTM-centralerna övervakar att miljötillståndet iakttas.

Miljökonsekvenserna ska granskas i hela värdekedjan

För att den industriella verksamhetens totala miljökonsekvenser ska kunna bedömas måste man övergå till att granska hela värdekedjan, eftersom en betydande del av produktionens miljökonsekvenser (indirekta konsekvenser) kan uppstå utanför produktionsanläggningen.

Exempel på indirekta miljökonsekvenser som uppstår i värdekedjan är till exempel effekterna av energiproduktionen, effekterna av brytning eller förädling av råvaror, effekterna av användningen samt avvecklingen och återvinningen av den produkt som producerats. Numera kräver också miljösystemen att värdekedjeperspektiven och de indirekta miljökonsekvenserna inkluderas i de egna åtgärderna.

Resan från brytning av batterimineral till återvinning och återanvändning
Arvoketjutarkastelu, esimerkkinä akkusektori

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)