Hoppa till huvudinnehåll

Skydds- och forskningsprogram

Finlands natur skyddas och undersöks med hjälp av program med anknytning till olika teman, såsom skogar eller undervattensmiljön i Östersjön. De omfattande programmen gör det möjligt för olika aktörer att samarbeta och dela den information som samlas in. Med hjälp av programmen förankras såväl nationella som internationella strategier och skyddsprogram för den biologiska mångfalden.
Bild
Miljö-DNA eller eDNAs provtagning av barrträ med sax.
Med miljö-DNA eller eDNA avses DNA som organismer sprider i den omgivande miljön. Prover av eDNA samlas in från vatten- eller landmiljön, snön eller luften, i stället för att provet tas direkt från en organism. © Riku Lumiaro

Livsmiljöprogrammet Helmi skapar lösningar för att stoppa utarmningen av den finländska naturen. Inom ramen för programmet iståndsätts, vårdas och skyddas de livsmiljöer som är mest värdefulla för den biologiska mångfalden. Helmi-programmet riktar sig till myrar, fågelvatten och våtmarker, vårdbiotoper, skogliga livsmiljöer samt stränder och småvatten. Programmet är jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets gemensamma program och det pågår fram till 2030.

METSO, handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i Södra Finland 2014–2025, förenar skyddet av skogarna med ekonomiskt skogsbruk. Programmets mål är att stoppa tillbakagången hos naturtyperna med skog och skogsarterna samt att stabilisera en positiv utveckling av den biologiska mångfalden. Programmet genomförs med frivilliga, ekologiskt effektiva metoder. Statsrådet godkände programmet i juni 2014. Programmet fortsätter åtminstone till slutet av 2025.

PUTTE-projekten utreder arter, utbredning, riklighet och krav på livsmiljöer som gäller bristfälligt kända organismgrupper. Dessa artdata behövs inte bara vid bedömningen av arternas hotstatus utan också i det praktiska arbetet med artskyddet och en effektiv inriktning av åtgärderna. Inom ramen för det första PUTTE-programmet (PUTTE 1) finansierade miljöministeriet totalt 68 forskningsprojekt under perioden 2003–2016.

Inom ramen för det pågående programmet PUTTE 2, dvs. forskningsprogrammet för bristfälligt kända och hotade arter och naturtyper 2021–2022, finansierades 13 forskningsprojekt. Det första PUTTE-programmet som finansierades av miljöministeriet pågick 2003–2016. Inom ramen för programmet hittades totalt 1 969 nya arter i Finland, av vilka hela 556 var nya för vetenskapen. Dessutom producerade projektet många vetenskapliga publikationer, utbildade artexperter och utarbetade högklassiga anvisningar för artbestämning för nya grupper av arter.

VELMU, dvs. programmet för inventering av den marina undervattensmiljön, samlar in information om förekomsten av undervattensnaturtyper, arter och de samhällen som de ger upphov till i Finlands havsområden. Programmets huvudsakliga mål är att främja skyddet av Östersjöns arter och havsområden samt att stödja ett hållbart nyttjande av havet och dess naturresurser.

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)