Hoppa till huvudinnehåll

Restaurering och naturvård

Restaureringens och naturvårdens betydelse för bevarandet av den biologiska mångfalden har ökat under de senaste årtiondena, eftersom de är centrala sätt att vända utvecklingen av den biologiska mångfalden mot återhämtning. Restaurering och naturvård är en viktig del av åtgärderna i såväl EU:s strategi som den nationella strategin för biologisk mångfald. Tyngdpunkten i arbetet håller på att flyttas från skyddsområden till ekonomiskogar, jordbruksmiljöer samt stads- och tätortsområden.
Bild
Vårdad åsskog.
Vy från vårdad skog i Syrjänharju i Janakkala efter att träden gallrats. Backglimen som växer i förgrunden drar nytta av att ljuset ökar. © Terhi Ryttäri.

Målet med restaurering, skötsel och iståndsättning av livsmiljöer är att återställa, återuppliva och bevara livsmiljöns särdrag.

Med hjälp av restaurering och naturvård i trädbevuxna livsmiljöer ökar man de strukturella drag som är centrala med tanke på mångfalden, såsom trädbeståndets diversitet och död ved. När det gäller myrar är målet med restaureringen att återställa myrens vattenhushållning så att den blir naturlig. Bevarandet av vårdbiotoper som formats av traditionell markanvändning kräver kontinuerlig skötsel.

Vid restaurering av strömmande vatten är det viktigt att återställa fårans mångfald, men det är också nödvändigt att granska riskfaktorerna i avrinningsområdet. Restaureringen av källor kräver noggrann planering och kännedom om arterna för att undvika skadliga konsekvenser för känsliga källarter. Restaurering av fågelvatten och våtmarker till exempel genom röjning, muddring, slåtter, bete eller höjning av vattennivån hjälper en stor grupp fågelarter som är hotade och har minskat.

Bild
Boskap på strandbete.
Bete är en viktig del av skötseln av frodiga fågelvatten och vårdbiotoper. Där betet upphör försämras naturvärdena. © Riku Lumiaro

Naturvård i ekonomiskogar innebär att trygga naturvärdena i ekonomiskogarna som en del av skogsvården. Skogsägarens val påverkar den egna skogens nuvarande och framtida naturvärden. Genom naturvårdsåtgärder i ekonomiskogarna strävar man efter att trygga den biologiska mångfalden, vattnens renhet och kulturarvet samt beakta landskapet och skogarnas mångbruksmöjligheter som en del av den övriga användningen av skogarna.

Naturvården i ekonomiskogarna är viktig för att trygga skogsnaturens mångfald, eftersom största delen av våra skogar är ekonomiskogar.

Restaurering och naturvård i skyddsområden

Forststyrelsen ansvarar för restaureringen och naturvården i skyddsområdena. Restaureringen och naturvården av naturskyddsområdenas livsmiljöer omfattar många åtgärder som syftar till att förbättra objektens naturtillstånd och naturvärdenas representativitet. Restaurering är i allmänhet en engångsåtgärd som riktas till områden där nyttan för mångfalden är så stor som möjligt. En enskild åtgärd kan inleda en utveckling av livsmiljön mot naturtillstånd eller påskynda dess återhämtning.

Bild
Ängstalko.
Restaurering av lilla apollofjärilens livsmiljö på talko som Forststyrelsen ordnat i Borgå. <br /> © Riku Lumiaro

Naturvård i skyddsområden innebär att en viss naturtyp eller en lämplig livsmiljö för det skyddade artbeståndet återupplivas eller upprätthålls. Vårdåtgärderna måste ofta upprepas då och då för att livsmiljöns särdrag eller artbeståndet ska kunna stärkas. Naturvård utförs bland annat i lundar, solexponerade miljöer och ädellövskogar. Skadliga främmande växter, såsom jättebalsamin, och skadliga små rovdjur, såsom mink, avlägsnas i allt högre grad, i synnerhet för att trygga arterna i skyddsområdena.

Se även

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)