Merenhoito

Alkutalven_merisavua_556
Alkutalven merisavua, Reposaari, Pori, © Kuva: Esa Partanen, YHA-kuvapankki

Merenhoidon päämäärä on meriympäristön hyvä tila

Suomen merenhoitosuunnitelman tavoitteena on saavuttaa meren hyvä tila. Merenhoitosuunnitelma koskee koko Suomen merialuetta ja ulottuu rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle. Merenhoitosuunnitelmat laaditaan kaikissa EU:n merenrantavaltioissa.

Merenhoitosuunnitelmassa on kolme osaa, jotka päivitetään kuuden vuoden välein:

  • osa I: Arvio meren nykytilasta, hyvän tilan määritelmät ja yleiset ympäristötavoitteet sekä indikaattorit (2018) 
  • osa II: Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelma (2020)
  • osa III: Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma vuosille 2022–2027 (2021).

Valtioneuvosto hyväksyi koko merenhoitosuunnitelman 16.12.2021.

Merenhoito_sykli

Merenhoitosuunnitelman osat. Muokattu alkuperäisestä kuvasta, joka löytyy julkaisusta: Suomen meriympäristön tila 2018.

Merenhoitosuunnitelman valmistelusta vastaa ympäristöministeriö ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, Suomen ympäristökeskuksen sekä useiden muiden valtion virastojen ja tutkimuslaitosten sekä sidosryhmien kanssa. Merenhoitoa toteutetaan rinnan rannikkovesiä, järviä, jokia ja pohjavesiä koskevan vesienhoidon kanssa. Toteuttamiseen osallistuvat lukuisat valtion tahot, sidosryhmät ja yksityiset ihmiset.

Tavoitteet ja tieto meren tilasta ohjaa merenhoitoa

Suomen meriympäristön tila 2018 -raportti kuvaa meren tilaa vuosina 2011–2016. Se sisältää arvion meriympäristöön kohdistuvista paineista, tarkistetut määritelmät meriympäristön hyvälle tilalle sekä yleiset tavoitteet ja niihin liittyvät indikaattorit.

Itämeren valtiot ja Euroopan komissio tekevät merenhoitoon liittyvää yhteistyötä Itämeren suojelukomissiossa (HELCOM). HELCOM julkaisi vuonna 2018 Itämeren tilasta arvion "State of the Baltic Sea: HELCOM holistic assessment 2011–2016". Se on toinen Itämeren valtioiden yhdessä laatima kokonaisvaltainen arvio Itämeren ympäristön tilasta ja siihen kohdistuvista paineista. Itämeren EU-jäsenmaat hyödyntävät raportin tietoa merenhoidossa. Suomen meriympäristön tila 2018 -raportti rakentuu pitkälti HELCOM:n tila-arvioinnille, mutta tarjoaa Suomen merialueiden osalta sitä tarkempia tietoja.

Seurantaohjelmalla kootaan tietoa meren tilasta ja mereen kohdistuvista paineista

Tarkistettua merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaa toteutetaan vuosina 2020–2026. Seurantaohjelma koostuu 13 ohjelmasta, joiden alla on yhteensä 44 alaohjelmaa. Alaohjelmilla kerätään tietoa lajeista, luontotyypeistä, meriveden ominaisuuksista sekä meriympäristöön kohdistuvista paineista. Kullekin alaohjelmalle on määritelty vastuuviranomaiset.

Yleiskuvaus Itämeren tilan seurannasta:

Seurannan ja seurantaohjelman yksityiskohtainen kuvaus on koottu yhteen vuonna 2020 tarkistettuun Suomen merenhoidon seurantakäsikirjaan.

Toimenpideohjelman avulla kohti meren hyvää tilaa

Toimenpideohjelmassa esitetään nykyiset ja uudet toimenpiteet meriympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Toimenpideohjelma on päivitetty vuosille 2022–2027.

 

Meren tilaa parannetaan myös Itämeren rantavaltioiden yhteistoimin. HELCOMin laatima Itämeren suojelun toimintaohjelma (Baltic Sea Action Plan, BSAP) päivitettiin vuonna 2021. Se sisältää lähes 200 toimenpidettä, jotka tukevat ja täydentävät Suomen kansallisia toimenpiteitä meriympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi.

Ensimmäisen merenhoitosuunnitelman aineistot:

Julkaistu 13.12.2018 klo 9.22, päivitetty 14.3.2022 klo 11.23