Hyppää pääsisältöön

Vesien- ja merensuojelun monet mahdollisuudet

Jokainen voi toimia omassa arjessaan ja työssään vesivastuullisesti. Myös vesiensuojeluun ja -hoitoon voi osallistua monin tavoin. Erityinen vastuu kestävästä vedenkäytöstä ja vesien suojelusta on niillä yrityksillä ja maanomistajilla, joiden toiminta vaikuttaa vesien tilaan.
Kuva
Nainen seisoo puron reunalla ja ojentaa haavia veteen. Kyse on sähkökoekalastuksesta Imatralla.
Vesistöjen tutkimuksen, seurannan ja kunnostusten tarvitsemaa tietoa kootaan monella tavalla. Imatralla on kerätty tietoa kalastosta esimerkiksi sähkökoekalastuksen avulla. © Pekka Vähänäkki, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Näin vaikutat vesien puolesta töissä ja kotona

Vaikuta vesien hyvinvointiin kestävän arjen vinkkien avulla
Vesien kestävä käyttö eri aloilla (vesi.fi)
Yritysten vesivastuullisuus ratkaisee yhteisiä vesihaasteita (vesi.fi)
Luvat ja velvoitteet

Vesien- ja merenhoidossa tarvitaan kaikkien panosta – myös sinun

Vesien- ja merenhoito on koko maan kattavaa järjestelmällistä suunnittelua ja toimintaa, jonka tavoitteena on vesien hyvä tila. Voit osallistua vesien- ja merenhoidon suunnitteluun ja toimenpiteiden toteuttamiseen omalla lähialueellasi ja koko maan tasolla. Paikalliset toimijat voivat vaikuttaa tehokkaasti vesien tilaan yhdistämällä voimansa.

Vesien- ja merenhoidon tavoitteena on turvata hyvälaatuiset pohjavedet, järvet, joet sekä rannikko- ja merivedet.

Vaikuta vesiin – Kommentoi suunnitelmia kuulemisten aikana

Vesien- ja merensuojelun perustana Suomessa ovat ELY-keskusten valmistelemat vesien- ja merenhoitosuunnitelmat. Mutta onko suunnitelmista esimerkiksi unohtunut joitakin toimenpiteitä tai onko lähivesistösi osalta painotettu oikeita asioita? Voit antaa suunnitelmista palautetta kuulemisten yhteydessä.

Seuraava kommentointiaika alkaa joulukuussa 2023

Joulukuussa 2023 alkavissa kuulemisissa pyydetään kommentteja meriympäristön tilan arviosta sekä vesienhoidonsuunnittelun aikataulusta, työohjelmasta ja keskeisistä kysymyksistä. Ehdotukset merkittävistä tulvariskialueista ovat kommentoitavana vuoden 2024 alkupuoliskolla.

Lisätietoja julkaistaan ELY-keskusten virallisissa kanavissa, ely-keskus.fi-palvelussa sekä muun muassa näillä sivuilla. 

Käytännössä kommentointi on mahdollista keskimäärin joka toinen vuosi. Vesien- ja merenhoidon kolme suunnitteluvaihetta etenevät kuuden vuoden sykleissä. Kuulemisajoista ilmoitetaan esimerkiksi tällä verkkosivulla, ELY-keskusten virallisissa tiedotuskanavissa ja ELY-keskusten omilla verkkosivuilla.

Lisätietoa vesien- ja merenhoidon suunnitteluvaiheista, toimijoista ja vastuista

Vaikuta yhteistyöryhmän kautta

Vesien käyttäjät ja muut toimijat voivat vaikuttaa suunnitteluun myös ELY-keskusten koordinoimien yhteistyöryhmien jäsenten kautta. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä ryhmien jäseniin tai puheenjohtajiin. Yhteistyöryhmät osallistuvat vesien- ja merenhoitosuunnitelmien valmisteluun.

Ryhmät kokoavat alueen keskeiset vesien- ja merenhoitoon ja käyttöön liittyvät toimijat. Näitä ovat mm. kunnat, maakuntien liitot, ympäristöjärjestöt sekä teollisuuden, maa- ja metsätalouden ja vesihuollon toimijat. Yhteistyöryhmän jäsenet toimivat linkkinä ja tiedotuskanavana taustaorganisaatioidensa ja yhteistyöryhmän välillä.

Lisätietoa vesien- ja merenhoidon suunnitteluvaiheista, toimijoista ja vastuista

Näin suunnitelmia toteutetaan eri aloilla

Yhteistyötä ja toimenpiteitä tarvitaan yhteiskunnan kaikilla aloilla, jotta vesien- ja merenhoidon tavoite, eli vesien hyvä tila, voidaan saavuttaa vuoteen 2027 mennessä. Tarvittavat toimenpiteet on määritelty tarkemmin ELY-keskuskohtaisissa toimenpideohjelmissa.

Kaikki ohjelmiin kirjatut vesien tilaa parantavat toimenpiteet tulisi olla toteutettu tai vähintäänkin käynnissä 2027 mennessä. Suunniteltuihin toimenpiteisiin voi tutustua julkaisujen lisäksi vesienhoidon toimenpideohjelmien karttapalvelussa (eTPO.fi).

Vesiensuojelun toimenpiteiden toteutus riippuu monen eri tahon toimista ja rahoituksesta. Näitä ovat esimerkiksi toiminnanharjoittajat, yritykset, kotitaloudet, kansalaisjärjestöt, valtion  viranomaiset, aluehallintovirastot, kunnat, maakuntien liitot, tutkimuslaitokset, etujärjestöt, yhdistykset ja vapaaehtoiset toimijat.

Kauden 2016-2021 toteutuneiden vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden tilanne on koottu omaan palveluun

Erityinen vastuu kestävästä vedenkäytöstä ja vesien suojelusta on niillä yrityksillä ja maanomistajilla, joiden toiminta vaikuttaa vesien tilaan.

Eri hallinnonalat edistävät vesien- ja merenhoitotoimenpiteiden toteutusta omien resurssiensa ja toimivaltansa rajoissa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että suunnitelmiin ei sisälly automaattisesti rahoitusta kaikille ehdotetuille toimille. Osa toimenpiteistä toteutuu esimerkiksi yritystoiminnalle asetettujen lupaehtojen muodossa ja osa vapaaehtoisvoimin.

Aktiivisten paikallisten toimijoiden merkitys vesien- ja merensuojelussa on suuri. Käytännössä suojelu perustuu usein toimijoiden vapaaehtoisuuteen ja eri tahojen yhteistyöhön. Usein työn alussa on suunniteltava, mistä sille saadaan rahoitus. 

Suunnitelmat, ohjelmat ja asiantuntijoiden suunnitteluoppaat

Kaikki vesien- ja merenhoitoon liittyvät suunnitelmat, dokumentit sekä ELY-keskusten ja vesienhoitoaluiden sivut löytyvät Vesien- ja merenhoidon suunnitelmat -sivulta.

Asiantuntijoiden tukimateriaalit ja ohjeet ovat saatavilla sivulla Vesien- ja merenhoidon suunnitteluoppaat asiantuntijoille

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)