Hyppää pääsisältöön

Maa-ainesten ottamisen luvat ja ilmoitus

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain mukaisen luvan. Kotitarveotostakin tulee ilmoittaa kunnan valvontaviranomaiselle, jos aiot ottaa maa-aineksia yli 500 kuutiota.
Kuva
Maa-ainesten ottoalue ja työkoneita.
© Jari Rintala

Maa-ainesten ottamisen haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää

Maa-ainesten ottamistoiminta voi vaikuttaa haitallisesti ympäristöolosuhteisiin ja asumisviihtyvyyteen. Näitä vaikutuksia voidaan vähentää ottamisen hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella sekä ottamisalueiden jälkihoidolla.

Maa-ainesten ottaminen edellyttää yleensä maa-aineslain mukaisen luvan. Lupamääräysten tarkoitus on turvata luonnon ja maiseman sekä eräiden muiden ympäristöarvojen suojelu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Maa-ainesten ottamisen sääntely liittyy kiinteästi maankäytön suunnitteluun, maa- ja vesirakentamiseen, pohjavesien suojeluun sekä ympäristön- ja luonnonsuojeluun.

Maa-ainesten ottaminen omaan tavanomaiseen kotitarvekäyttöön ei edellytä lupaa. Kotitarveotosta tulee kuitenkin tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle, jos määrä ylittää 500 kuutiota.

Maa-ainesluvan hakeminen ja ottamismäärästä ilmoittaminen

Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan asianomaisesta kunnasta. Lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos ottamissuunnitelma on asianmukainen eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa maa-aineslaissa säädettyjen ympäristörajoitusten kanssa. Maa-aineksen ottamismäärät tulee ilmoittaa vuosittain.

Jos maa-ainesten ottamishankkeeseen liittyy kivenlouhintaa ja kivenmurskaamo, tarvitsee se yleensä maa-ainesluvan lisäksi ympäristöluvan. Tällöin sovelletaan pääsääntöisesti näiden lupien yhteiskäsittelyä

Saatat tarvita myös muita lupia kuten ympäristölupaa, vesilupaa tai maisematyölupaa. Myös luonnonsuojelulaki voi rajoittaa maa-ainestenottoa. Joissakin tapauksissa lupahakemukseen on liitettävä ympäristövaikutusten arviointiselostus.

Näin haet maa-aineslupaa ja teet vuosi-ilmoituksen

Maa-aineksen ottaminen kotitarvekäyttöön

Jos otat maa-aineksia omaan tavanomaiseen kotitarvekäyttöön, joka liittyy asumiseen tai maa- ja metsätalouteen, et tarvitse maa-aineslain mukaista lupaa. Sinun tulee kuitenkin tehdä ilmoitus kunnan valvontaviranomaiselle, jos tarkoituksenasi on ottaa aineksia yli 500 kuutiota.

Näin ilmoitat kotitarveotosta

Katso myös

Maa-ainesten ottamista koskeva lainsäädäntö

Maa-ainesten ottamista säädetään maa-aineslailla ja asetuksella. Myös monet muut säädökset vaikuttavat maa-ainesten ottamiseen.

Maa-aineslaki ja asetus maa-ainesten ottamisesta

Maa-aineslain keskeinen tarkoitus on ohjata maa-ainesten ottamista niin, että luonnon ja maiseman sekä muiden ympäristöarvojen suojelu voidaan turvata kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Maa-aineslaki 555/1981 (Finlex)

Valtioneuvoston asetus maa-aineisten ottamisesta 926/2005 (Finlex)

Muu lainsäädäntö

Maa-ainesten ottamisen sääntelyllä on kiinteä yhteys maankäytön suunnitteluun, maa- ja vesirakentamiseen, pohjavesien suojeluun sekä ympäristön- ja luonnonsuojeluun. Maa-ainesten ottamishankkeissa on maa-aineslain lisäksi otettava huomioon muun muassa seuraavat keskeiset lait:

Maa-ainesten ottamiseen voivat vaikuttaa myös:

Viranomaisten roolit

Kunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa maa-ainesten ottamista kunnassa. Maa-aineslain 14 §:n mukaan lain noudattamista valvoo kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa tarkoitettu kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista alueellaan. Sillä ei ole kuitenkaan sitovaa määräysvaltaa kunnan ratkaisuvaltaan kuuluvissa asioissa. 

Ympäristöministeriön tehtäviin kuuluu maa-aineslain mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Hanne K. Lohilahti, ympäristöministeriö, puh. 0295 250 374, hanne.k.lohilahti@gov.fi

Ympäristöneuvos Markus Tarasti, ympäristöministeriö, puh. 0295 250 291, markus.tarasti@gov.fi

Julkaisija

Ympäristöministeriö
Takaisin ylös