Hyppää pääsisältöön

Maa-ainesten ottamisen luvat ja ilmoitus

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain mukaisen luvan. Kotitarveotostakin tulee ilmoittaa kunnan valvontaviranomaiselle, jos aiot ottaa maa-aineksia yli 500 kuutiota.
Kuva
Maa-ainesten ottoalue ja työkoneita.
© Jari Rintala

Maa-ainesten ottamisen haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää

Maa-ainesten ottamistoiminta voi vaikuttaa haitallisesti ympäristöolosuhteisiin ja asumisviihtyvyyteen. Näitä vaikutuksia voidaan vähentää ottamisen hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella sekä ottamisalueiden jälkihoidolla.

Maa-ainesten ottaminen edellyttää yleensä maa-aineslain mukaisen luvan. Lupamääräysten tarkoitus on turvata luonnon ja maiseman sekä eräiden muiden ympäristöarvojen suojelu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Maa-ainesten ottamisen sääntely liittyy kiinteästi maankäytön suunnitteluun, maa- ja vesirakentamiseen, pohjavesien suojeluun sekä ympäristön- ja luonnonsuojeluun.

Maa-ainesten ottaminen omaan tavanomaiseen kotitarvekäyttöön ei edellytä lupaa. Kotitarveotosta tulee kuitenkin tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle, jos määrä ylittää 500 kuutiota.

Maa-ainesluvan hakeminen ja ottamismäärästä ilmoittaminen

Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan asianomaisesta kunnasta. Lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos ottamissuunnitelma on asianmukainen eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa maa-aineslaissa säädettyjen ympäristörajoitusten kanssa. Maa-aineksen ottamismäärät tulee ilmoittaa vuosittain.

Jos maa-ainesten ottamishankkeeseen liittyy kivenlouhintaa ja kivenmurskaamo, tarvitsee se yleensä maa-ainesluvan lisäksi ympäristöluvan. Tällöin sovelletaan pääsääntöisesti näiden lupien yhteiskäsittelyä

Saatat tarvita myös muita lupia kuten ympäristölupaa, vesilupaa tai maisematyölupaa. Myös luonnonsuojelulaki voi rajoittaa maa-ainestenottoa. Joissakin tapauksissa lupahakemukseen on liitettävä ympäristövaikutusten arviointiselostus.

Näin haet maa-aineslupaa ja teet vuosi-ilmoituksen

Maa-aineksen ottaminen kotitarvekäyttöön

Jos otat maa-aineksia omaan tavanomaiseen kotitarvekäyttöön, joka liittyy asumiseen tai maa- ja metsätalouteen, et tarvitse maa-aineslain mukaista lupaa. Sinun tulee kuitenkin tehdä ilmoitus kunnan valvontaviranomaiselle, jos tarkoituksenasi on ottaa aineksia yli 500 kuutiota.

Näin ilmoitat kotitarveotosta

Katso myös

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma tulee laatia luvanvaraisesta tai koeluonteiseen toimintaan liittyvästä ilmoituksenvaraisesta kaivannaistoiminnasta, jossa syntyy kaivannaisjätettä. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on laadittava myös maa-ainesten ottamistoiminnassa syntyvästä kaivannaisjätteestä. Maa-ainesten osalta jätehuoltosuunnitelma tehdään luvanvaraisesta toiminnasta.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmien sisällön vaatimuksista on tarkemmin säädetty valtioneuvoston asetuksessa kaivannaisjätteistä (4§).

Maa-ainesten ottamista koskeva lainsäädäntö

Maa-ainesten ottamista säädetään maa-aineslailla ja asetuksella. Myös monet muut säädökset vaikuttavat maa-ainesten ottamiseen.

Maa-aineslaki ja asetus maa-ainesten ottamisesta

Maa-aineslain keskeinen tarkoitus on ohjata maa-ainesten ottamista niin, että luonnon ja maiseman sekä muiden ympäristöarvojen suojelu voidaan turvata kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Maa-aineslaki 555/1981 (Finlex)

Valtioneuvoston asetus maa-aineisten ottamisesta 926/2005 (Finlex)

Muu lainsäädäntö

Maa-ainesten ottamisen sääntelyllä on kiinteä yhteys maankäytön suunnitteluun, maa- ja vesirakentamiseen, pohjavesien suojeluun sekä ympäristön- ja luonnonsuojeluun. Maa-ainesten ottamishankkeissa on maa-aineslain lisäksi otettava huomioon muun muassa seuraavat keskeiset lait:

Maa-ainesten ottamiseen voivat vaikuttaa myös:

Viranomaisten roolit

Kunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa maa-ainesten ottamista kunnassa. Maa-aineslain 14 §:n mukaan lain noudattamista valvoo kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa tarkoitettu kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista alueellaan. Sillä ei ole kuitenkaan sitovaa määräysvaltaa kunnan ratkaisuvaltaan kuuluvissa asioissa. 

Ympäristöministeriön tehtäviin kuuluu maa-aineslain mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Hanne K. Lohilahti, ympäristöministeriö, puh. 0295 250 374, hanne.k.lohilahti@gov.fi

Ympäristöneuvos Markus Tarasti, ympäristöministeriö, puh. 0295 250 291, markus.tarasti@gov.fi

Julkaisija

Ympäristöministeriö