Hyppää pääsisältöön

Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarvealueille rakentaminen

Jos rakentamisessa halutaan poiketa kaavasta tai esimerkiksi rakennusjärjestyksestä, tarvitaan ennen rakennuslupaa poikkeamispäätös, jonka antaa kunta. Kun rakennetaan suunnittelutarvealueelle, rakennuslupamenettelyssä on otettava huomioon erityiset rakennusluvan edellytykset. Laajennetun rakennuslupaharkinnan suorittaa kunnan viranomainen.
Kuva
Rakennustelineitä ja työmaakoppeja
© Katja Tähjä

Mikä on suunnittelutarvealue?

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan sellaista aluetta, jolla on aiemman rakentamisen tai alueen muiden olosuhteiden vuoksi tarpeen ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten rakentaa teitä, vesijohtoja tai viemäreitä.

Suunnittelutarvealueille rakentaminen voi myös ympäristövaikutustensa vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Kaavasta poikkeaminen vaatii poikkeamispäätöksen

Mikäli rakentamisessa halutaan poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, tarvitaan ennen rakennuslupaa poikkeamispäätös. Poikkeamispäätöstä haetaan kunnalta.

Poikkeamisen edellytykset

Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Se ei myöskään saa vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamista ei saa myöntää, mikäli se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamista ei voida myöntää säännöksistä, jotka koskevat maisematyölupaa. Poikkeamista ei myöskään voida myöntää maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella.

Rantarakentamista koskevat poikkeamisluvat

Miten poikkeamispäätöstä haetaan

Poikkeamispäätöstä haetaan ennen rakennusluvan hakemista

Poikkeamispäätöstä haetaan kunnalta ennen rakennusluvan hakemista. Poikkeamista koskevaan hakemukseen liitetään:

  1. ympäristökartta, joka osoittaa alueen sijainnin
  2. asemapiirros, josta käyvät ilmi sekä olemassa olevat että suunnitellut rakennukset tai rakentamistoimenpiteet rakennuspaikalla
  3. asiakirja, joka osoittaa rakennuspaikan hallinnan tai muun perusteen hakea poikkeusta
  4. selvitys naapureiden kuulemisesta, jos se on suoritettu.

Hakemuksessa esitetään hakemuksen perustelut ja arvio poikkeamista koskevan hankkeen keskeisistä vaikutuksista.

Poikkeamishakemuksesta kuullaan naapureita

Poikkeamishakemuksesta on kuultava naapureita. Kuulemisen suorittaa joko kunta tai hakija itse.

Myös muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, on annettava mahdollisuus tulla kuulluksi. Tämän laajemman kuulemisen hoitaa aina kunta hakijan kustannuksella.

Joissain tapauksissa poikkeamishakemuksesta on myös tarpeen hankkia eri viranomaisten lausuntoja.

Kunta antaa poikkeamispäätöksen

Päätöksen poikkeamishakemukseen antaa kunta. Kunta toimittaa päätöksen hakijalle. Päätös on perusteltava ja siihen voidaan liittää ehtoja.

Poikkeamispäätöksessä on myös määrättävä aika, jonka kuluessa sitä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Tämä aika voi olla enintään kaksi vuotta.

Hakijan lisäksi päätös tai sen jäljennös toimitetaan muun muassa niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa, sekä sitä erikseen pyytäneille.

Muutoksenhaku poikkeamispäätökseen

Poikkeamista koskevasta kunnan päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä hakemusta koskeva alue sijaitsee.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Valitusoikeus on hakijan lisäksi naapurilla ja sellaisen kiinteistön omistajalla tai haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa. Lisäksi valitusoikeus on sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa. Valitusoikeus on myös sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Rekisteröidyt yhdistykset, jotka toimivat luonnon- ja ympäristönsuojelun, kulttuuriarvojen suojelun tai elinympäristön laadun edistämiseksi, voivat valittaa oman toimialueensa poikkeamispäätöksistä.

Valitusoikeus on myös kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa.Myös muilla viranomaisilla on valitusoikeus omaan toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Julkaisija

Ympäristöministeriö