Hyppää pääsisältöön

Vesilupa ja ilmoitukset

Vesistöä, vesiympäristöä tai pohjavesioloja muuttaville hankkeille tarvitaan usein vesilain mukainen lupa. Tietyissä tilanteissa riittää ilmoituksen tekeminen viranomaiselle. Luvantarve voi myös olla tarpeen arvioida valvontaviranomaisen lausunnolla.

Vesilain tavoitteena on edistää vesivarojen ja vesiympäristön kestävää käyttöä

Vesitaloushankkeiden toteuttamiseen sekä muuhun vesivarojen ja vesiympäristön käyttöön ja hoitoon sovelletaan vesilakia ja valtioneuvoston asetusta vesitalousasioista. 

Vesilain tavoitteena on edistää, järjestää ja sovittaa yhteen vesivarojen ja vesiympäristön käyttöä niin että se on yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää. Tavoitteena on myös ehkäistä ja vähentää haittoja sekä parantaa vesivarojen ja vesiympäristön tilaa. 

Vesilaissa on säädetty hankkeiden luvanvaraisuudesta, hakemusmenettelystä ja luvanmyöntämisen edellytyksistä. Asetuksella on annettu tarkempia määräyksiä esimerkiksi lupahakemuksen sisällöstä ja hakemusasioiden käsittelystä.

Katso vesilaki (587/2011) (Finlex)
Katso valtioneuvoston asetus vesitalousasioista (1560/2011) (Finlex)

Milloin tarvitset vesitalousluvan

Vesilain mukaisen luvan tarve määräytyy toisaalta hankkeesta aiheutuvien vaikutusten perusteella ja toisaalta tiettyihin vesilaissa lueteltuihin hankkeisiin tarvitaan lupa vaikutuksista riippumatta. Vaikutusperusteinen luvantarve riippuu siitä, aiheuttaako hanke vesistön, rannan, vesiympäristön tai pohjaveden muutoksen, jolla on haitallinen, yleistä tai yksityistä etua loukkaava seuraus.

Tarvitset vesitalousluvan esimerkiksi näille vesitaloushankkeille:

 • isot tai yhteiskäytössä olevat laiturit
 • venesatamat
 • kulkuväylät ja muut vesiliikennealueet
 • vesijohdon, viemärin ja kaapelin rakentaminen yleisen vesikulkuväylän ali 
 • sillan rakentaminen yleisen vesikulkuväylän yli 
 • vesivoimalaitoksen rakentaminen 
 • padon rakentaminen ja vesistön säännöstely
 • keskivedenkorkeuden muuttaminen
 • vesistön kunnostus tai kalataloudellinen kunnostus
 • vesialueen ruoppaus ja täyttö, kun ruoppausmassan määrä ylittää 500 m3
 • veden ottaminen, kun veden määrä ylittää 250 m3/vrk.

Myös olemassa olevien rakenteiden muuttaminen voi tarvita luvan.

Jos olet epävarma luvantarpeesta, pyydä lausunto alueelliselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus). 

Vesitaloushanketta ei saa aloittaa ennen kuin sille on myönnetty lupa, joka on lainvoimainen.

Milloin lupa myönnetään

Vesitalousluvan myöntämisen edellytyksenä on, että: 

 • hanke on lähtökohtaisesti haitaton (haitattomuusedellytys) tai 
 • hankkeesta koituvat hyödyt ovat huomattavia verrattuna aiheutuviin menetyksiin (intressivertailuedellytys).

Ehdoton luvan myöntämiseste muodostuu, jos hanke:

 • vaarantaa yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta
 • vahingoittaa huomattavasti ympäristöä tai vesiluontoa sekä niiden toimintaa
 • huonontaa paljon paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja.

Lisäksi luvan saajalla on oltava oikeus hankkeen edellyttämiin alueisiin (käyttöoikeusedellytys). Jos oikeutta ei ole, luvan myöntämisen edellytyksenä on, että oikeus myönnetään tai hakija esittää luotettavan selvityksen oikeuden järjestymisestä. 

Näin haet vesiluvan

Aluehallintovirasto käsittelee vesilain mukaisten asioiden lupahakemukset. Löydät toimintaohjeet ja tarkempaa tietoa aluehallintoviraston internetsivuilta. Vesitalouslupaa voit hakea sähköisesti ympäristöasioiden lupapalvelussa. 

Henkilöasiakas

Yritys tai yhteisö

Viranomainen

Ympäristöasioiden lupapalvelu

Aluehallinnon asiointipalvelusta sijaitsevassa ympäristöasioiden lupapalvelussa voit täyttää ja lähettää sähköisenä vesitalouslupaa koskevan hakemuksen aluehallintovirastolle.

Aluehallinnon asiointipalvelu
Siirry aluehallinnon asiointipalveluun

Lupien yhteensovittaminen

Jos haet ympäristö-, vesitalous- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää em. lupaa käsittelevältä viranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista.

Tutustu ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamiseen

Esimerkkejä vesilain mukaisen luvan, ilmoituksen tai luvantarvearvion tarpeesta

Koneellinen niitto tai ruoppaus

Vähänkään suuremmat rannan kunnostustyöt, esimerkiksi koneellinen niitto tai ruoppaus, edellyttävät ilmoituksen tekoa ELY-keskukseen. Tee ilmoitus vähintään 30 vuorokautta ennen kuin aloitat toimenpiteen. Ruopata voi pääsääntöisesti 1.9.–30.4. välisenä aikana. Suojelu- ja Natura 2000 -alueilla sekä muilla linnuston kannalta merkittävillä alueilla työaika on 1.10.–31.3.

Maankuivatus ja ojitus

Maankuivatuksessa vahinkoa tai haittaa aiheuttava vesi johdetaan pois halutulta maa-alueelta

 • ojittamalla,
 • puroja ja valtaojia perkaamalla tai
 • putkittamalla.

Muusta kuin vähäisestä ojituksesta on ilmoitettava ELY-keskukselle. Ojitusilmoituksen perusteella ELY-keskus arvioi tarvitseeko hanke vesitalouslupaa tai ojitustoimitusta. ELY-keskuksesta voi tarvittaessa tiedustella, onko ojitusilmoituksen tekeminen tarpeellista. Ilmoitus tulee tehdä 60 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamista.

Uimarannat

Pienimuotoinen uimaranta voidaan rakentaa sopivaan kohtaan esimerkiksi siirtämällä kiviä ja levittämällä alueelle hiekkakerros ja tarvittaessa sen alle suodatinkangas. Koneella tehtävästä työstä on tehtävä ilmoitus ELY-keskukseen. ELY-keskus arvioi, tarvitsetko kunnostukseen aluehallintoviraston luvan.

Laituri

Tavanomaisen pienen laiturin voi yleensä rakentaa ilman aluehallintoviraston myöntämää vesilain mukaista lupaa. Voit pyytää etukäteen lausunnon luvantarpeesta ELY-keskukselta.

Vesistön alitus

Vesi-, viemäri- ja voimajohdon, tietoliikennekaapelin tai muun vaikutuksiltaan näihin rinnastuvan johdon asentamisesta valtaväylän (mm. joet, vesistökapeikot, salmet) ja puron alitse on ilmoitettava kirjalllisesti ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 60 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamista.

Vedenotto

Vesi- ja maa-alueen omistajalla ja haltijalla on oikeus ottaa alueelta pinta- ja pohjavettä kiinteistön  tavanomaiseen käyttöön, kuten koti- ja maatilatalouteen. Käytettävän vesimäärän on oltava kohtuullinen.

Ilmoitus ELY-keskukselle

Jos pinta- ja pohjaveden ottomäärä on yli 100 m3/vrk, tee ilmoitus ELY-keskukselle.

Hae vesilupaa aluehallintovirastolta

Jos otettavan pohjaveden määrä on yli 250 m3/vrk, hae lupaa aluehallintovirastolta.

Kiinteistökohtainen vedenotto omalta vesi- tai maa-alueelta vaatii aluehallintoviraston luvan, jos sillä on vesilain mukaisia haitallisia vaikutuksia yleiseen etuun tai sellaisia vaikutuksia yksityiseen etuun, joista ei ole erikseen sovittu.

Pinta- tai pohjaveden ottaminen vesihuoltolaitoksen tarpeisiin tai muuhun laajamittaiseen toimintaan vaatii aina aluehallintoviraston luvan.

Katso myös

Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelu

Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelusta löydät aluehallintovirastossa vireille tulleet, tiedoksiannetut ja päättyneet vesi- ja ympäristölupa-asiat sekä niihin liittyvät julkiset asiakirjat. 

Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelu
Siirry aluehallintoviraston lupatietopalveluun

Julkaisija

Aluehallintovirastot
ELY-keskukset