Hyppää pääsisältöön

Rakennusluvan hakeminen

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen. Myös käyttötarkoituksen olennaiseen muutokseen tarvitaan lupa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voi hakea toimenpidelupaa tai ilmoittaa hankkeesta kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.
Kuva
Viistokuva Oulusta, kerrostaloja ja silta vesistön yli.
© Mikko Törmänen

Kuka myöntää rakennusluvan?

Rakentamisen edellytyksistä, tarvittavista luvista sekä lupamenettelystä tietoa antaa kunnan rakennustarkastaja.

Rakennusluvan, toimenpideluvan, purkamisluvan ja maisematyöluvan ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Maisematyölupa voidaan siirtää myös kunnan määräämän muun viranomaisen ratkaistavaksi.

Miten rakennuslupaa haetaan?

Rakennuslupa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta

Rakennuslupa tai toimenpidelupa haetaan kirjallisesti kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennuslupaa hakee rakennuspaikan haltija (joko rakennuspaikan omistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö) tai sitä vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö. Rakennuslupahakemukseen liitettävien asiakirjojen määrä vaihtelee hankekohtaisesti.

Rakennuslupahakemuksesta on ilmoitettava naapureille

Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Rakennuslupahakemuksen vireilläolosta on tiedotettava myös rakennuspaikalla.

Ilmoitusta naapurille ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos se on naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. 

Päätös rakennusluvasta toimitetaan hakijalle

Kunnan rakennusvalvonta antaa päätöksen rakennusluvasta ja se toimitetaan hakijalle. Lupapäätös tai sen jäljennös toimitetaan myös muille asiaan liittyville viranomaisille ja niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet.

Päätökseen voi hakea muutosta

Lupapäätökseen liitetään ohje muutoksenhausta. Viimeisen muutoksenhakupäivän laskemisessa sovelletaan ns. määräaikalain säännöksiä.

Rakennusluvasta perittävät maksut

Luvan hakijan on maksettava kunnalle tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä määritetty rakennusvalvontataksa.

Julkaisija

Ympäristöministeriö