Hyppää pääsisältöön

Ympäristölupa

Ympäristölupa pitää hakea toiminnalle, joka voi aiheuttaa ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, suuret eläinsuojat ja kalankasvatus.

Ympäristöluvassa voidaan antaa määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Milloin tarvitset ympäristöluvan

Tarvitset luvanvaraiselle uudelle toiminnalle ja toiminnan olennaiselle muutokselle luvan. Luvanvaraista toimintaa ei saa aloittaa ennen luvan myöntämistä.

Jos olet epävarma tarvitaanko toiminnalle lupa, kannattaa ottaa yhteyttä ELY-keskukseen tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen.

Jos tarvitset luvan sekä ympäristönsuojelulain että vesilain perusteella, riittää yksi hakemus ja hankkeelle annetaan yksi lupa.

Ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa sekä vesilaissa on määritelty ne tilanteet, joissa lupa on tarpeen. Ympäristöluvan tarvitsevia toimintoja on lueteltu ympäristönsuojelulain laitosluettelossa, mutta myös muut toiminnat voivat olla luvanvaraisia. Vesilaissa on lueteltu hankkeita, joihin lupa on aina haettava. Molempien lakien mukaan lupa saatetaan tarvita sellaiseenkin hankkeeseen, jota ei ole laissa tai asetuksessa erikseen mainittu, mutta jolla on haitallisia ympäristövaikutuksia tai esimerkiksi luvanvaraisia ainepäästöjä.

Ympäristöluvanvaraiset toiminnat

Ympäristölupa on oltava ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla. Ympäristönsuojelulain liitteessä 1 luetellaan toiminnat, joilla on oltava ympäristölupa.

Ympäristönsuojelulaissa on lisäksi neljässä eri kohdassa säädetty luvanvaraisiksi tietynlaisia vaikutuksia aiheuttavat ja eräät muut toiminnat:

 1. toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta (YSL 27.2 § 1 kohta),
 2. jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista (YSL 27.2 § 2 kohta),
 3. toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta (YSL 27.2 § 3 kohta),
 4. ympäristönsuojelulain liitteessä 2 tarkoitetun asfalttiaseman, energiantuotantolaitoksen ja jakeluaseman toimintaan, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle. Lisäksi lain liitteessä 1 ja 2 tarkoitettuun, mutta niitä vähäisempään toimintaan ja liitteessä 2 tarkoitettuun kemiallisen pesulan toimintaan on oltava ympäristölupa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa (YSL 28 §).

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Vesilaki (587/2011)

Toiminnan olennainen muutos

Ympäristönsuojelulain mukaan luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa.

Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos muutos ei lisää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä eikä lupaa toiminnan muutoksen vuoksi ole tarpeen muuttaa.

Toiminnan muutos on aina olennainen, jos toiminta sen seurauksena muuttuu direktiivilaitoksen toiminnaksi. (YSL 29 §)

Ympäristönsuojelulaki 524/2014 (Finlex)

Näin haet ympäristölupaa

Lupaa haetaan toiminnasta ja sen laajuudesta riippuen joko aluehallintovirastolta tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Ympäristönsuojelulaissa (YSL) ja -asetuksessa (YSA) on määrätty, mikä viranomainen myöntää luvan millekin hankkeelle.

Toimivaltaiset ympäristölupaviranomaiset

Aluehallintovirasto

 • Merkittävimmät ja alueellisesti merkittävät ympäristöluvat (YSA 1 §)
 • Toiminta, jolle tarvitaan sekä vesilain että YSL:n mukainen lupa (YSL 34 §)

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

 • muut ympäristöluvat (YSA 2 §)

Nämä viranomaiset neuvovat, jos on epäselvyyttä siitä, mihin hakemus olisi toimitettava.

Ympäristönsuojelulain mukaan hakemuksen laatijalla tulee olla riittävä asiantuntemus. Hakemuksen laatimiseen voi käyttää myös ulkopuolista asiantuntijaa.

Luvanvaraisen toiminnan saa aloittaa vasta kun lupa on lainvoimainen.

Aluehallintovirastolta haetaan lupaa sähköisessä asiointipalvelussa

Aluehallinnon asiointipalvelusta sijaitsevassa ympäristöasioiden lupapalvelussa voit täyttää ja lähettää sähköisenä ympäristölupaa koskevan hakemuksen aluehallintovirastolle.

Valtion lupaviranomaiselta haettava ympäristölupahakemus suositellaan tehtäväksi ensisijaisesti aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa.

Jos et voi käyttää sähköistä asiointipalvelua, voit lähettää hakemuksen aluehallintovirastoon käsiteltäväksi myös sähköpostitse. Lähetä hakemus tällöin aluehallintoviraston kirjaamon sähköpostiosoitteeseen tai Etelä-Suomen aluehallintoviraston osalta ympäristölupavastuualueen kirjaamon sähköpostiosoitteeseen. 

Luonnollinen henkilö voi edelleen halutessaan toimittaa lupahakemuksen ja sen liitteet paperisina aluehallintoviraston kirjaamoon tai Etelä-Suomen aluehallintoviraston osalta ympäristölupavastuualueen kirjaamoon.

Hakemuksen liitteinä voit soveltuvilta osin hyödyntää eri toiminnoille tehtyjä hakemuslomakkeita ja niihin mahdollisesti kuuluvia täyttöohjeita.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta haettavissa luvissa voi hyödyntää lomakkeita

Ympäristölupahakemuksen sisällöstä on säädetty ympäristönsuojeluasetuksessa. Ympäristölupa voidaan tehdä vapaamuotoisesti YSA 3–7 §:n mukaisesti tai alla olevien haitareiden linkeistä saatavan hakemuslomakkeen ja siihen mahdollisesti kuuluvan täyttöohjeen avulla.

Lomakkeet eivät ole saavutettavia.

Yleinen ympäristölupahakemus
Kattilalaitokset
Eläinsuojat

 BAT-päätelmät ja ammoniakkipäästöjen tarkkailu

Sikojen tai siipikarjan tehokasvatuksen parasta käyttökelpoista tekniikkaa koskevissa BAT-päätelmissä edellytetään tilakohtaista ammoniakkipäästöjen (BAT 23 ja BAT 25) sekä typen ja fosforin erityksen (BAT 24) tarkkailua vuosittain. Tarkkailussa voidaan hyödyntää oheista Excel-laskuria.

Turkistarhat
Kalankasvatus
Kivenlouhinta ja -murskaus
Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely
Ampumaradat
Ohje toiminnanharjoittajille - ennaltavarautumissuunnitelman sisältö (YSL 15 §)
Maatalouden vesiensuojelu - vesi.fi-sivustolla
Tietoa nitraattiasetuksesta ja ilmoituslomakkeet

Miten lupahakemus käsitellään

Ympäristölupaviranomainen tiedottaa hakemuksesta kuulutuksella. Viranomaiset antavat hakemuksesta lausunnon. Asianosaiset saavat tehdä muistutuksia ja muut tahot voivat esittää asiasta mielipiteensä.

Kuultuaan lausunnoista ja muistutuksista hakijaa lupaviranomainen tekee asiassa päätöksen.

Lupapäätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja tämän päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos se myöntää valitusluvan.

Lupahakemuksen käsittelystä peritään hakijalta maksu.

Kuulutus ja muistutus ympäristölupahakemuksesta

Ympäristönsuojelulain mukaisista lupa-asioista tiedotetaan kuuluttamalla ja internet-sivuilla.

Kuulutus on nähtävillä kunnan ilmoitustaululla vähintään 30 päivän ajan. Kuulutuksesta ilmoitetaan yleensä sanomalehdessä ja kuulutuksesta lähetetään tieto hankkeen vaikutuspiirin maa- ja vesialueiden omistajille.

Kuulutuksessa kerrotaan, missä ajassa muistutukset ja mielipiteet vaatimuksineen on esitettävä asiaa käsittelevälle viranomaiselle. Tätä aikaa on syytä noudattaa, jotta kannanotot ehditään käsitellä ennen päätöksen tekemistä. Asia voidaan ratkaista, vaikka muistutuksia tai mielipiteitä ei olisi esitetty. Jos asiaan ei ole huomauttamista, ei tarvitse tehdä mitään.

Kuulutuksessa kerrotaan, missä asiakirjat ovat nähtävinä ja miten on meneteltävä, jos haluaa tehdä muistutuksen hakemuksesta.

Muistutuksia hakemuksesta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksesta. Tarvittaessa voi kysyä neuvoa kuulutuksessa mainitulta asian käsittelijältä.

Lupaviranomainen pyytää lisäksi lausunnot viranomaisilta. Lupaviranomainen pyytää lausunnoista ja muistutuksista vastineen myös luvan hakijalta.

Aluehallintovirastolle lausunnot, muistutukset ja mielipiteet pyydetään lähettämään  sähköisellä lomakkeella. Sähköisessä lomakkeessa on yksityiskohtaisempia ohjeita muistutuksen ja mielipiteen laatimisesta.

Muistutuslomake ei vaadi tunnistautumista, mutta pakollisena tietona lomakkeessa on sen asian diaarinumero sekä hakija, johon lausunto, muistutus ja mielipide liittyy. Tiedot on hyvä olla saatavilla, kun lomaketta ryhtyy täyttämään.

Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelusta voit hakea aluehallintovirastolle vireille tulleita, tiedoksiannettuja ja päätettyjä vesi- ja ympäristölupa-asioita sekä niihin liittyviä julkisia asiakirjoja.

Päätös ja sen valmistelu

Lupaviranomainen ryhtyy valmistelemaan päätöstä, kun asiasta on saatu riittävästi tietoa ja siitä on tiedotettu.

Aluehallintovirasto tekee päätöksen esittelijän päätösesityksen pohjalta. Asian laadun tai laajuuden takia ratkaisijoita voi olla useampiakin. Asian esittelijää ja ratkaisijoita valittaessa otetaan huomioon, että heillä on juuri kysymyksessä olevan asian vaatimaa asiantuntemusta.

Kunnassa asian ratkaisee lautakunta tai viranhaltija.

Ratkaisu tehdään sen perusteella, mitä lainsäädännössä on säädetty. Ympäristönsuojelulain mukaan luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta aiheudu terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Jos näitä haittoja ei voida estää edes asettamalla lupamääräyksiä, ei lupaa myönnetä.

Päätös annetaan kirjallisesti. Siinä selostetaan asiaa ja asianosaisten vaatimuksia. Ratkaisun lisäksi esitetään perusteet, joilla siihen on päädytty. Kun hankkeelle myönnetään lupa, annetaan samalla määräykset, joiden mukaan hanke on toteutettava. Päätöksessä vastataan esitettyihin vaatimuksiin.

Päätökseen liitetään valitusosoitus. Siitä selviää, miten päätöksestä voi valittaa, ellei ole siihen tyytyväinen. Valitusaikaa, joka on 30 päivää, pitää noudattaa.

Päätös on julkinen asiakirja. Aluehallintovirastot ja useat kunnat julkaisevat päätökset internet-sivuillaan. Päätöksestä voi myös jäljennösmaksua vastaan tilata jäljennöksiä sen viraston kirjaamosta, joka päätöksen on tehnyt.

 • Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelusta voit hakea aluehallintovirastolle vireille tulleita, tiedoksiannettuja ja päätettyjä vesi- ja ympäristölupa-asioita sekä niihin liittyviä julkisia asiakirjoja.
Ympäristölupapäätöksen sisältö

Alussa olevassa kertoelmaosassa kerrotaan mm. hakemuksen mukaisesta toiminnasta, päästöistä ja niiden vaikutuksista sekä hakemuksen käsittelystä.

Ratkaisuosaan kuuluvat varsinaisen asian ratkaisun lisäksi myös mahdolliset lupamääräykset perusteluineen.

Ympäristölupa myönnetään asian laadun mukaan toistaiseksi tai määräajaksi.

Lupapäätöksen sisällöstä säädetään ympäristönsuojelulain 83 §:ssä sekä tarkemmin ympäristönsuojeluasetuksen 14-21 §:ssä. Lupapäätöksestä on käytävä ilmi ratkaisun perusteet ja päätöksen perustelut. Päätöksessä on vastattava lausunnoissa, muistutuksissa ja mielipiteissä tehtyihin yksilöityihin vaatimuksiin.

Jos hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arvioinnista annettua lakia, lupapäätöksestä on käytävä ilmi, miten arviointi on otettu huomioon lupaharkinnassa.

Lupapäätöksen kertoelmaosuuden sisällöstä on säädetty tarkemmin ympäristönsuojeluasetuksen 14 §:ssä ja lupapäätöksen ratkaisuosan sisällöstä asetuksen 15 §:ssä.

Kaatopaikkaa koskevan lupapäätöksen sisällöstä on säädetty asetuksen 16 §:ssä.

Toiminnan muuttamista koskevan lupapäätöksen sisällöstä on säädetty asetuksen 20 §:ssä ja toistaiseksi myönnetyn luvan tarkistamista koskevan päätöksen sisällöstä asetuksen 21 §:ssä.

Ympäristöluvan käsittelymaksu

Aluehallintovirastot ja kunnat perivät maksun ympäristölupa-asioiden käsittelystä. Maksu peritään luvan hakijalta. Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään maksu samansuuruisena.

Lausunnonantajilta, muistuttajilta ja mielipiteenesittäjiltä ei peritä maksua.

Maksua ei yleensä peritä myöskään haittaa kärsivän asianosaisen vireillepaneman hallintopakkoasian käsittelystä.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisten päätöksestä peritään maksu, jonka perusteet on määritelty kunnan hyväksymässä taksassa.

Valtion käsittelymaksut
Valtioneuvoston asetus
aluehallintovirastojen maksuista tammi-kesäkuussa vuonna 2023 (Finlex)

Kuntien käsittelymaksut
Yleiskirje 10/80/2000 (Kunnat.net)

Päätöksestä valittaminen

Ympäristönsuojelulain mukaisiin päätöksiin haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

Valituksen saa tehdä

 1. se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
 2. rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
 3. toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
 4. valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen;
 5. asiassa yleistä etua valvovalla viranomainen;
 6. saamelaiskäräjät sillä perusteella, että ympäristöluvassa tarkoitettu toiminta heikentää saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan;
 7. kolttien kyläkokous sillä perusteella, että ympäristöluvassa tarkoitettu toiminta heikentää koltta-alueella kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa kolttalaissa tarkoitettuja luontaiselinkeinoja. (YSL 191 §)

Lupapäätöksen liitteenä on ohjeet siitä, miten valituksen tekemisessä on meneteltävä. Päätöksessä mainittua 30 päivän valitusaikaa on ehdottomasti noudatettava. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valituksesta tiedotetaan niille henkilöille ja viranomaisille, joita asia koskee. Nämä saavat antaa valituksesta vastineen. Hallinto-oikeus antaa asiasta käsittelyn jälkeen päätöksen.

Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen tyytymätön voi valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos se myöntää valitusluvan.

Viranomaispäätöksestä valittaminen hallinto-oikeuteen (Tuomioistuinlaitos - oikeus.fi)

Katso myös

Paras käyttökelpoinen tekniikka

Teollisuuspäästödirektiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten päästöraja-arvojen, tarkkailun ja muiden lupamääräysten on perustuttava BAT-päätelmiin.

Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelu

Hae aluehallintovirastolle vireille tulleita, tiedoksiannettuja ja päätettyjä vesi- ja ympäristölupa-asioita sekä niihin liittyviä julkisia asiakirjoja.

Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelu
Siirry aluehallintoviraston lupatietopalveluun

Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen

Jos haet ympäristö-, vesitalous- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää em. lupaa käsittelevältä viranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista.

Tutustu ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamiseen

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Ympäristöministeriö