Hyppää pääsisältöön

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että suunnitteilla olevan toiminnan ympäristövaikutukset selvitetään riittävällä tarkkuudella silloin, kun hanke todennäköisesti aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Näin löydät YVA-hankkeet ymparisto.fi:stä

Löydät YVA-hankkeet ymparisto.fi:n sisäisellä haulla, rajaamalla sisältötyypiksi YVA-hanke. Suodattimet löytyvät hakunäkymän vasemmasta palstasta. Suodattimet ovat:

  • sisältötyyppi (valitse: YVA-hanke)
  • hankkeen tila
  • aihealue
  • alue tai kunta
  • ELY-keskus

Linkit hakutuloksiin

Ympäristövaikutuksia voidaan arvioida hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely) sekä viranomaisten omien suunnitelmien ja ohjelmien arviointimenettelyssä (SOVA-menettely).

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettely) sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia. YVA-menettelyn avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia.

YVA-hankkeet voivat olla esimerkiksi moottoriteitä, kaivoksia, jätteenkäsittelylaitoksia tai tuulivoimaloita. YVA-laissa on lueteltu hankkeet, joihin on aina sovellettava arviointimenettelyä. Menettelyä voidaan soveltaa myös tätä pienempiin tai muihinkin kuin lain liitteessä mainittuihin hankkeisiin ELY-keskuksen päätöksellä. Ydinlaitosten osalta päätökset tekee työ- ja elinkeinoministeriö.  

YVA-menettelyssä hankkeen vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin tuleviin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa. Hankkeesta vastaava, yksityinen yritys tai julkinen taho, vastaa selvitysten tekemisistä ja viranomainen hoitaa menettelyn ja laadun varmistuksen. Menettelyä ohjaa ja valvoo yhteysviranomaisena toimiva alueellinen ELY-keskus. Ydinenergiahankkeissa yhteysviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö. 

YVA-menettelyn yhtenä tavoitteena on lisätä kaikkien mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun. YVAan saavat osallistua kaikki ne, joihin hanke voi vaikuttaa, esimerkiksi alueen asukkaat, järjestöt ja viranomaiset. Tiedonsaanti ja osallistuminen ovatkin menettelyn kulmakiviä.

YVA on hankkeen suunnittelun apuväline, jonka tulokset on otettava huomioon hankkeen suunnittelussa ja lupaharkinnassa, esimerkiksi ympäristö- tai rakennusluvassa.

Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi (SOVA)

Hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnin lisäksi myös viranomaisten laatimien suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutuksia arvioidaan. Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutukset on arvioitava niitä valmisteltaessa, jos niillä saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia. Suunnitelman laativa viranomainen on vastuussa myös SOVAn laatimisesta.

Valtioiden rajat ylittävät ympäristövaikutukset

Jos hankkeiden, suunnitelmien tai ohjelmien vaikutukset ylittävät valtion rajat, järjestetään arviointi yhteistyönä toisen valtion kanssa. Suomen ympäristökeskus varmistaa yhdessä muiden vaikutusalueella olevien valtioiden kanssa, että hankkeen vaikutusalueella asuvat saavat osallistua arviointiin.

  • Valtioiden rajat ylittävät ympäristövaikutukset

Julkaisija

Ympäristöministeriö