Hyppää pääsisältöön

F-kaasut ja otsonikerrosta heikentävät aineet

Fluorattuja kasvihuonekaasuja (F-kaasuja) käytetään lämmönsiirto- ja kylmäaineina jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteistoissa. F-kaasut ovat voimakkaasti ilmastoa lämmittäviä aineita ja niitä ei saa päästää
ilmakehään. Sivulta löytyy tietoa ja ohjeita F-kaasujen ja otsonikerrosta heikentävien aineiden ja niitä sisältävien laitteiden asennuksesta, huollosta, myynnistä, maahantuonnista ja jätehuollosta.
Kuva
Sanapilvi F-kaasujen käyttökohteista.
© Syke
Yleisiä F-kaasukylmäaineita

Taulukkoon on listattu joitain yleisiä F-kaasuja ja niiden GWP-arvoja. Suurinta osaa aineista käytetään kylmäaineena, joitain myös esimerkiksi sammutus- tai ponneaineena. Erilaisia seoksia on suuri määrä ja niitä kehitetään jatkuvasti lisää.

Yleisiä F-kaasuja ja niiden GWP-arvoja

Aine R-koodi* ja kemiallinen kaava GWP-arvo**
HFC-yhdisteitä    
HFC-32 R-32 (CH2F2) 675
HFC-134a R-134a (C2H2F4) 1 430
HFC-152a R-152a (CH3CHF2) 124
HFC-227ea R-227ea (CF3CHFCF3) 3 220
HFC-236ea R-236ea (CHF2CHFCF3) 1 370
  R-404A (seos) 3 922
  R-407A (seos) 2 107
  R-407C (seos) 1 774
  R-410A (seos) 2 087
  R-448A (seos) 1 400
  R-449A (seos) 1 400
  R-450A (seos) 570
  R-452A (seos) 2 100
  R-452B (seos) 710
  R-454B (seos) 490
  R-454C (seos) 150
  R-455A (seos) 150
  R-507 (seos) 3 985
  R-513A (seos) 600
Rikkiheksafluoridi SF6 22 800
HFO-yhdisteitä    
HFC-1234yf / HFO-1234yf R-1234yf <1
HFC-1234ze / HFO-1234ze(E) R-1234ze <1
HCFC-1233zd / HCFO-1233zd(E) R-1233zd 1

*R-koodia käytetään kylmäaineista. R = refrigerant, numerokoodi XYZ: X = hiiliatomien luku – 1, Y = vetyatomien luku + 1, Z = fluoriatomien luku, R-400- seokset, R-700- epäorgaaniset yhdisteet. 

**GWP-arvo eli Global Warming Potential on indeksi, joka kuvaa aineen ilmastoa lämmittävää vaikutusta (verrattuna CO2, jonka GWP = 1). GWP-arvot perustuvat hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) arvioihin. EU:n F-kaasuasetuksessa ja Montrealin pöytäkirjan Kigalin muutoksessa käytetään neljännen arviointiraportin (Fourth Assessment Report, AR4, IPCC 2007) GWP-arvoja, ja esim. lainsäädännön mukaisissa rajoituksissa sovelletaan niitä. Taulukon arvot ovat AR4 GWP100-arvoja, eli kuvaavat lämmittävää vaikutusta sadan vuoden aikajänteellä.

Laitteen asennus ja huolto

F-kaasuja sisältävät laitteet tarvitsevat pätevää huoltoa. Hyvin asennettu ja säännöllisesti huollettu laite toimii asianmukaisesti ja tehokkaasti. Näin vältytään ylimääräisiltä kustannuksilta ja päästöiltä ilmakehään. Asentajan pätevyyksien tarkastaminen kuuluu työn tilaajalle. Vuototarkastukset kannattaa suorittaa säännöllisen huollon yhteydessä.

Toiminnanharjoittajan ja asentajan pätevyyden voi tarkistaa helposti Tukesin rekisteristä
Tukesin pätevyysrekisterit
Isot laitteet on tarkistettava vuotojen varalta säännöllisesti

Vuototarkastus tulee tehdä määräväliajoin kiinteästi asennetulle F-kaasuja sisältävälle jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteelle ja -piirille, kylmäkuljetuskuorma-autolle ja -perävaunulle, orgaanisille Rankine cycle-laitteistolle (ORC), sähköiselle kytkinlaitteelle (poikkeus ks. artikla 4 (1)).

Laitteen sisältämän F-kaasun lämmitysvaikutus t CO2-ekv. Normaali tarkastusväli Tarkastusväli, jos laitteessa on vuotojen havaitsemisjärjestelmä
5 - 50 12 kk 24 kk
50 - 500 6 kk 12 kk
500 <   6 kk

Tarkastuta vuotojen havaitsemisjärjestelmät kerran vuodessa

Vähintään 500 t CO2-ekv. F-kaasua sisältävissä laitteissa on oltava vuotojen havaitsemisjärjestelmä, joka antaa mahdollisesta vuodosta hälytyksen laitteen haltijalle tai huoltoyhtiölle. 500 t CO2-ekv. on esimerkiksi R-134a:n osalta n. 349 kg ja R-404A:n osalta n. 127 kg. 

Pidä huolloista ja vuototarkastuksista kirjanpitoa

Huoltokirjanpitoon merkitään

 • laitteen sisältämä kylmäaine ja aineen määrä (kg ja CO2-ekv)
 • lisätyt tai poistetut kylmäaineet
 • onko laitteessa käytetyt F-kaasut kierrätetty tai regeneroitu. Jos kyllä, niin missä se on tehty
 • laitteelle tehdyt toimenpiteet (mm. vuototarkastusten tulokset) ja niiden suorittaja sekä tekijän pätevyystodistuksen numero
 • mikäli laite on poistettu käytöstä, F-kaasujen talteenottamista ja niiden loppukäsittelyä varten toteutetut toimenpiteet

Laitteessa tai huoltokirjassa on oltava merkintä siitä, milloin laite on viimeksi tarkastettu (esim. huoltotarra).

Kirjanpito on näytettävä viranomaiselle pyydettäessä. Laitteenomistajan ja huoltoyrityksen on säilytettävä huoltotietoja vähintään viisi vuotta.

Otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävät laitteet

Otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävät kylmä- ja ilmastointilaitteet saavat olla käytössä, mutta niihin ei saa lisätä kylmäainetta vuoto- tai rikkoutumistapauksissa. Jos tällainen laite sisältää vähintään 3 kg kylmäainetta, se on tarkastettava säännöllisesti vuotojen varalta. 3 - 30 kg kylmäainetta sisältävä laite on tarkastettava 12 kk välein, vähintään 30 kg sisältävä laite 6 kk välein ja vähintään 300 kg sisältävässä laitteessa on oltava automaattinen vuotojen havaitsemisjärjestelmä ja se on tarkastettava 6 kk välein.

Tuotteiden ja laitteiden merkinnät

F-kaasusäiliöt ja kylmäaineita sisältävät tuotteet tulee olla merkitty asianmukaisesti ja tieto F-kaasuista löytyä myös käyttöohjeista. Jos tuotteiden ja laitteiden sisältämien F-kaasujen GWP on vähintään 150, tieto tulee sisällyttää myös mainonnassa käytettäviin kuvauksiin.

Esimerkkikuvat merkinnöistä

Kylmäainesäiliön merkinnät

 • Kaasupullon hyväksymismerkintä. π-merkki, tarkastuslaitoksen tunnusnumero ja valmistusajankohta. Lisätietoa: tukes.fi > Teollisuus > VAK - vaarallisten aineiden kuljetus > Kaasupullojen vaatimustenmukaisuus.
 • Tieto tuotteen sisältämistä F-kaasuista suomeksi ja ruotsiksi. Kaasun nimi, määrä (kg ja CO2-ekv.) ja GWP-arvo. Lisätietoa: F-kaasuasetus ja asetus merkinnöistä
 • Vaarallisen aineen kuljetusvaaraluokan mukaiset varoituslipukkeet (oltava säiliössä mikäli kuljetuksessa ei
  muuta ulkopakkausta). Lisätietoa: tukes.fi > Teollisuus > VAK - vaarallisten aineiden kuljetus > merkinnät ja varoituslipukkeet.  
 • Kaasupullon tarkastusleima (VAK). Lisätietoa: tukes.fi > Teollisuus > VAK - vaarallisten aineiden kuljetus > Kaasupullojen vaatimustenmukaisuus.
 • Vaarallisen aineen YK numero (VAK) ja aineen kuljetusnimike. Lisätietoa: tukes.fi > Teollisuus > VAK - vaarallisten aineiden kuljetus > merkinnät ja varoituslipukkeet
 • CLP-asetuksen mukainen varoitusetiketti. Lisätietoa: tukes.fi > Kemikaalit > CLP Luokitus, merkinnät ja pakkaaminen > Merkinnät.
 • Säiliössä, pakkauksessa tai tuotteen asiakirjassa tulee olla tuotteen valmistajan nimi ja osoite sekä EU:n ulkopuolelta tuotaessa myös maahantuojan nimi ja osoite.
 • Merkinnän tulee olla pysyvä.
Kuva
Esimerkkikuva kylmäainesäiliöstä, jossa on kaikki F-kaasuja, kemikaaliturvallisuutta ja vaarallisten aineiden kuljetusta koskevat merkinnät kunnossa.
© Syke

Kylmäainetta sisältävän laitteen merkintä

 • Tieto tuotteen sisältämistä F-kaasuista suomeksi ja ruotsiksi. Kaasun nimi, määrä (kg ja CO2-ekv.) ja GWP-arvo. Lisätietoa: F-kaasuasetus ja asetus merkinnöistä
 • Pakkauksessa tai tuotteen asiakirjassa tulee olla tuotteen valmistajan nimi ja osoite sekä EU:n ulkopuolelta tuotaessa myös maahantuojan nimi ja osoite.
 • Merkinnän tulee olla pysyvä.
Kuva
Esimerkki F-kaasuja sisältävän laitteen merkinnästä, jossa on tieto F-kaasuista suomeksi ja ruotsiksi sekä niiden määrä,
© Syke

Myynti

F-kaasujen ja niitä sisältävien laitteiden myynnissä tulee tarkistaa pätevyydet. Laitteiden on oltava markkinoilla sallittuja, tuotteiden oikein merkittyjä ja säiliöiden uudelleen täytettäviä.

F-kaasujen myynti

Myydessäsi F-kaasukylmäaineita asennus- ja huoltotoimintaa varten sinun tulee:

 • varmistaa, että ostaja on Tukesin pätevyysrekisterissä
 • pitää myynnistä kirjaa (ml. henkilön tai yrityksen pätevyystodistuksen numero). Kirjanpito on pyynnöstä näytettävä viranomaiselle. 

Pätevyyksiä ei vaadita F-kaasujen:

 • ostamiseen jälleenmyyntiä varten (esim. tukkuliikkeet),
 • myymiseen,
 • keräämiseen, kuljettamiseen ja toimittamiseen.

Kylmäaineita tulee käsitellä huolellisesti ja tahalliset päästöt ilmakehään on kielletty.

F-kaasuja saa myydä ainoastaan uudelleen täytettävissä säiliöissä ja niiden palauttaminen uudelleen täyttöä varten tulee olla järjestetty. Säiliöissä tulee olla oikeanlaiset merkinnät. 

F-kaasuja sisältävien laitteiden myynti loppukäyttäjälle

Myydessäsi F-kaasuja sisältäviä laitteita, jotka vaativat asennuksen käyttöpaikalla (kylmäpiirin kokoamisen) 

Kylmäaineiden jätehuolto

Asianmukainen jätehuolto varmistaa, että otsonikerrokselle ja ilmastolle haitalliset kylmäaineet eivät pääse vapautumaan ilmakehään tuotteiden ja laitteiden elinkaaren lopussa. Otsonikerrosta heikentävät aineet ja F-kaasut on luokiteltu vaarallisiksi jätteiksi. Vaarallista jätettä saa käsitellä tai hyödyntää vain laitos, jolla on ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa. F-kaasut kannattaa toimittaa kierrätettäväksi uudelleenkäyttöä varten.

F-kaasujen ja otsonikerrosta heikentävien aineiden jätekäsittely

Laitteissa ja laitteistoissa lämmönsiirtoaineina tai liuottimina olevat HFC-, CFC- ja HCFC-yhdisteet sekä sammutuslaitteistoissa olevat halonit on otettava talteen ja toimitettava hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi jätteenä jätelaissa edellytetyllä tavalla, kun laitteet tai laitteistot poistetaan käytöstä tai kun yhdisteet huolloissa poistetaan laitteista tai laitteistoista. HFC-yhdisteet voi toimittaa uudelleen käyttöä varten regeneroitavaksi yritykselle, jolla on toiminnan vaatima ympäristölupa. 

Jätehuoltoa harjoittavan toiminnanharjoittajan päätoimisessa palveluksessa on oltava vastuuhenkilö, jolla on tekninen koulutus tai jäteasemanhoitajan peruskoulutus. Vastuuhenkilön on oltava perehtynyt käsiteltävään laitetyyppiin, työssä tarvittaviin laitteisiin ja oikeisiin työtapoihin sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristönsuojeluvelvoitteisiin.

Otsonikerrosta heikentävien aineiden ja F-kaasujen jäteluokittelu

HFC-, CFC ja HCFC-yhdisteet

 • jäähdytysaineina, liuottimena, vaahtomuovien ponneaineena luokassa 14 06 01*
 • niitä sisältävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet (mm. jääkaapit ja pakastimet) luokissa 16 02 11* (ammattikäytössä olleet laitteet) ja 20 01 23* (kotitalouksien laitteet)
 • niitä sisältävät rakennusten eristeet luokassa 17 06 03* (CFC- tai HCFC-yhdisteitä sis.) tai 17 06 04 (HFC-yhdisteitä sis.)
 • laboratoriokemikaaleina luokissa 16 05 06* ja 14 06 02*
 • niitä sisältävät käytöstä poistettujen ajoneuvojen eristeet (ml. kylmäkuljetus) luokassa 16 01 21*

Halonit

 • painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut, jotka sisältävät vaarallisia aineita luokassa 16 05 04*
 • Tetrakloorimetaani ja 1,1,1-trikloorietaani
 • laboratoriokemikaalina luokassa 16 05 04*
 • muut halogenoidut liuottimet ja liuotinseokset luokassa 14 06 02*

Metyylibromidi

 • maatalouskemikaalien jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita luokassa 02 01 08

Pakkaukset

 • tyhjät otsonikerrosta heikentävien aineiden tai niiden saastuttamat pakkaukset luokassa 15 01 10*
Kylmäaineiden jätehuoltoa koskeva lainsäädäntö

Käyttörajoitukset ja kiellot

Käyttörajoitusten ja kieltojen tarkoituksena on vähentää F-kaasujen ja otsonikerrosta heikentävien aineiden päästöjä ilmakehään. Otsonikerrosta heikentävien aineiden käyttö on pääosin kielletty. F-kaasujen käyttöä rajoitetaan tietyissä uusissa tuotteissa ja laitteissa, joihin on olemassa korvaavia vaihtoehtoja. Kun suunnittelet uuden laitteen hankintaa, on tärkeää ottaa huomioon nykyiset ja lähiaikoina voimaan tulevat rajoitukset, erittäin voimakkaisiin F-kaasuihin (GWP väh. 2500) kohdistuva huoltokielto sekä F-kaasujen yleisen saatavuuden väheneminen. Vaihtoehtojen selvittämisessä palvelevat alan ammattilaiset.

Rajoitukset F-kaasuja sisältäville tuotteille ja laitteille

Alla listattujen tuotteiden saattaminen EU-markkinoille on kielletty. Nämä kiellot koskevat uusia tuotteita ja laitteita eivätkä vaikuta jo käytössä oleviin tuotteisiin tai laitteisiin. Lisätietoa muista jo voimaan astuneista kielloista F-kaasuasetuksen liitteessä III

 • F-kaasuja sisältävät kertakäyttösäiliöt, joita käytetään jäähdytys-, ilmastointi- tai lämpöpumppulaitteiden, palontorjuntalaitteistojen tai kytkinlaitteiden huollossa, kunnossapidossa tai täyttämisessä taikka liuotinkäytössä.
 • Yksikomponenttivaahdot, jotka sisältävät F-kaasuja, joiden GWP on väh. 150, paitsi jos näiden tuotteiden on täytettävä kansalliset turvallisuusvaatimukset
 • Palontorjuntalaitteet, jotka sisältävät HFC-23:a
 • Tekniset aerosolit, jotka sisältävät F-kaasuja, joiden GWP on väh. 150, paitsi jos näiden tuotteiden on täytettävä kansalliset turvallisuusvaatimukset tai niitä käytetään lääketieteellisissä sovelluksissa
 • Kaupalliseen käyttöön tarkoitetut jääkaapit ja pakastimet (ilmatiiviisti suljetut laitteet) jotka sisältävät F-kaasuja, joiden GWP on väh. 150
 • Kiinteät jäähdytyslaitteet, jotka sisältävät väh. 2 500 GWP:n F-kaasuja. (Ei koske laitteita, joita käytetään tuotteiden jäähdyttämiseen alle -50 ºC)
 • Kaupalliseen käyttöön tarkoitetut monikompressoriset keskusjäähdytysjärjestelmät, joiden kapasiteetti on väh. 40 kW ja jotka sisältävät väh. 150 GWP:n F-kaasuja. Kaskadijärjestelmien primäärissä kylmäainepiirissä saa kuitenkin käyttää F-kaasuja, joiden GWP on alle 1500.
 • Ilmatiiviisti suljetut liikuteltavat huoneilmastointilaitteet, jotka sisältävät F-kaasuja, joiden GWP on väh. 150
 • Alle 3 kg F-kaasuja sisältävät single split -ilmastointijärjestelmät, jotka sisältävät F-kaasuja, joiden GWP on väh. 750 (esim. ilmalämpöpumput) - kielletty 1.1.2025 alkaen
 • Suulakepuristettu polystyreeni (XPS), joka sisältää F-kaasuja, joiden GWP on väh. 150, paitsi jos näiden tuotteiden on täytettävä kansalliset turvallisuusvaatimukset
 • Kaikki solumuovit, jotka sisältävät F-kaasuja, joiden GWP on väh. 150, paitsi jos näiden tuotteiden on täytettävä kansalliset turvallisuusvaatimukset - kielletty 1.1.2023 alkaen

Maanpuolustustarvikkeet on rajattu kieltojen ulkopuolelle.

Kielto käyttää erittäin voimakkaasti ilmastoa lämmittäviä F-kaasuja laitteiden huollossa

Hyvin korkean lämmitysvaikutuksen (GWP ≥ 2500) F-kaasujen käyttö täytöskooltaan yli 40 t CO2-ekv. kylmälaitteiden huollossa on kielletty. Laitteeseen ei saa enää lisätä uutta, kiellon piiriin kuuluvaa kylmäainetta. Yleisimmistä käytössä olevista aineista huoltokielto koskee esim. R-404A:ta (GWP=3922) sisältäviä kylmälaitteita, joiden täytös on vähintään 10,2 kg.

Regeneroituja tai kierrätettyjä aineita saa kuitenkin käyttää laitteiden huollossa 31.12.2029 asti. Regeneroimisella tarkoitetaan aineen käsittelemistä puhdistuslaitoksessa lähes uudenveroiseksi. Kierrätettyjä eli esim. pätevän ja Tukesiin rekisteröityneen huoltoliikkeen peruspuhdistamia kaasuja saa käyttää vain kyseinen huoltoliike omissa huoltokohteissaan tai muuten sen yrityksen kohteissa, jonka puolesta kyseinen kylmäaine-erä on otettu talteen osana kunnossapitoa tai huoltoa.

Huoltokiellosta sallitaan poikkeus aineille, joiden käyttötarkoituksena on maanpuolustus, ja laitteille, joiden tarkoitus on jäähdyttää tuotteet alle -50 °C lämpötilaan.

Huoltokielto kannattaa huomioida tulevia laitehankintoja suunniteltaessa. Vanhojen laitteiden kohdalla laitteen käyttöikä ja kunto sekä käyttötarkoitus vaikuttavat ratkaisuihin. Uuden laitteen hankkiminen tai kylmäaineen vaihtaminen olemassa olevaan laitokseen voi olla perusteltua esimerkiksi energiatehokkuuden parantamiseksi. Vaihtoehtojen selvittämisessä jokaisen laitteen kohdalla palvelevat alan ammattilaiset.

Rajoitukset otsonikerrosta heikentäville aineille

Otsonikerroksen suojelemiseksi otsonikerrosta tuhoavien aineiden valmistus, käyttö, markkinoille luovutus, maahantuonti ja vienti on pääosin kielletty. Rajoitukset perustuvat Montrealin pöytäkirjaan, joka on kansainvälinen ympäristösopimus, johon kaikki maailman valtiot ovat sitoutuneet.

 • Rajoitukset koskevat sekä uusia, regeneroituja tai kierrätettyjä otsonikerrosta tuhoavia aineita että niitä sisältäviä tuotteita.
 • Olemassa olevat kylmä- ja ilmastointilaitteet saavat olla käytössä, mutta vuoto- tai rikkoutumistapauksissa niihin ei saa lisätä kylmäainetta.
 • Käytettyjä, otsonikerrosta tuhoavia aineita sisältäviä laitteita ei saa viedä ulkomaille. 
 • Käytöstä poistetut ja varastoon ylijääneet CFC-kylmäaineet on toimitettava käsiteltäväksi vaarallisena jätteenä

Haloneja sisältävät sammutuslaitteet

Halonit ovat erittäin voimakkaasti otsonikerrosta tuhoavia aineita. Niitä saa käyttää ainoastaan muutamissa kriittisissä käyttökohteissa, jotka on lueteltu komission asetuksessa 744/2010 (eräitä sotilaskohteita ja käyttö lentokoneissa). Myös kriittisille käyttötarkoituksille on asetettu käytön lopettamisen takarajat.

 • Halonien käytöstä kriittisissä käyttökohteissa on raportoitava vuosittain Suomen ympäristökeskukselle, joka raportoi edelleen EU-komissiolle. 
 • Halonien tuonti tai vienti kriittisiä käyttötarkoituksia varten edellyttää sähköistä tuonti- tai vientilupaa EU-komissiolta. Lentoyhtiöiden osalta kaikki saman kalenterivuoden aikana tapahtuvat tuonnit tai viennit on mahdollista ilmoittaa yhdellä hakemuksella.

Välttämättömät laboratorio- ja analyysikäytöt

Otsonikerrosta tuhoavia aineita saa tuoda maahan ja käyttää välttämättömiin laboratorio- ja analyysikäyttöihin. Tällöin on noudatettava otsoniasetuksen mukaisia rekisteröinti- ja lupamenettelyjä. Käyttöä voidaan pitää välttämättömänä vain, jos käytettävissä ei ole teknisesti tai taloudellisesti toteutuskelpoisia vaihtoehtoja tai ympäristön ja terveyden kannalta hyväksyttäviä korvaavia aineita. Komission asetuksen (EY) 291/2011 liitteessä luetellaan välttämättömiksi katsotut käyttötarkoitukset. Asetuksen liitteessä on myös lista käyttötarkoituksista, joita ei katsota välttämättömiksi.

Ohjeita ja lisätietoa

Maahantuonti EU:n ulkopuolelta

Velvoitteet astuvat voimaan kun tuot EU:n ulkopuolelta F-kaasuja, joko laitteissa tai aineina, yli 100 t CO2- ekvivalenttia vuodessa. Maahantuonti ilman kiintiötä tai kiintiön ylitys on ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan rangaistavaa. Lisäksi EU-komissio vähentää seuraavasta haettavasta kiintiöstä ylityksen kaksinkertaisena (F-kaasuasetus artikla 25 (2)).

Toimi näin, kun maahantuot F-kaasuja kemikaalina

Kaikki alkaa rekisteröitymisestä F-kaasurekisteriin

Rekisteröi yrityksesi F-kaasurekisteriin

Hanki maahantuonnin kattava määrä kiintiötä ennakkoon komissiolta tai kiintiötä omaavalta yritykseltä

Englanninkielinen ohje kiintiön siirtoon ja yritykset, joilta hakea kiintiön siirtoa. Hakuaika kiintiöille on keväällä.

Tuotteiden merkinnät

Tuotteet tulee olla merkitty asianmukaisesti ja tieto F-kaasuista löytyä myös käyttöohjeista. Säiliöiden tulee olla uudelleen käytettäviä ja kertakäyttöpullot ovat kiellettyjä.

Vaatimustenmukaisuus- ja jäljitettävyysdokumentaatio

Mikäli tuonti koskee esim. R32, R404A, R407C sekä niitä sisältäviä seoksia tarvitset vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja jäljitettävyysdokumentaation osoittamaan, että tuotannon yhteydessä syntynyt HFC-23 on asianmukaisesti käsitelty. Vakuutus on esitettävä tullissa maahantuonnin yhteydessä. Esimerkkilomake löytyy Tullin rajoituskäsikirjan liitteestä 6. 

Raportoi maahantuonti

Raportointi koskee asetuksen liitteiden I ja II kaasuja ja se tulee tehdä F-kaasurekisteriin vuosittain 31.3. mennessä. Ohjeita komission sivuilla raportointia koskien. 

Raportin verifiointi

Tuontimäärän ylittäessä 10 000 t CO2-ekv. tarvitset riippumattoman tarkastajan todistuksen raportoitujen tietojen paikkansapitävyydestä. Todistus tulee ladata rekisteriin 30.6. mennessä. Esimerkkilomake (pdf) verifiointia koskien löytyy sivulta 28.

Toimi näin, kun maahantuot F-kaasuja sisältäviä laitteita 

Tarkista että maahantuonti ei sisällä F-kaasuasetuksen liitteessä III lueteltuja kiellettyjä tuotteita tai laitteita.

Kaikki alkaa rekisteröitymisestä F-kaasurekisteriin

Rekisteröi yrityksesi F-kaasurekisteriin.

Hanki lupa kiintiön käyttöön (auktorisaatio)

Maahantuonti tulee kattaa tarvittavalla määrällä auktorisointeja, joita voi hankkia F-kaasuja maahantuovalta tai valmistavalta yritykseltä. Tutustu komission englanninkieliseen ohjeeseen kiintiön käyttöoikeuden saamisesta (pdf)

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Hanki vaatimustenmukaisuusvakuutus esitettäväksi tullille (koskee jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteita). Säilytä dokumentaatio vähintään 5 vuotta. Esimerkkilomake löytyy Tullin rajoituskäsikirjan liitteestä 3.  

Tuotteiden merkinnät

Tuotteet tulee olla merkitty asianmukaisesti ja tieto F-kaasuista löytyä myös käyttöohjeista. Jos tuotteiden ja laitteiden sisältämien F-kaasujen GWP on väh. 150, tieto tulee sisällyttää myös mainonnassa käytettäviin kuvauksiin. 

Tuonnin verifiointi

Riippumattoman tarkastajan laatima todistus vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja muun dokumentaation oikeellisuudesta tulee olla F-kaasurekisterissä vuosittain viimeistään 31.3. Ohjeita ja esimerkkilomake (pdf) verifiointia koskien s. 29-32 ja s. 46 -> (Annex I).

Raportointi

Mikäli tuonti ylittää 500 t CO2-ekv. raportoi (asetuksen liitteiden I ja II kaasuja koskien) maahantuonti F-kaasurekisteriin vuosittain 31.3 mennessä. Ohjeita komission sivuilla englanniksi raportointia koskien. Tuontimäärän jäädessä alle 500 t CO2-ekv. tiedot toimitetaan F-kaasurekisteriin verifikaatioraportissa. 

Muuta toimintaa koskeva rekisteröitymis- ja raportointivelvollisuus

Rekisteröitymis- ja raportointivelvoite, vuosittain 31.3. mennessä : 

 • Vienti kemikaalina: EU:n ulkopuolelle ylittää 100 t CO2-ekv vuodessa. 
 • Raaka-ainekäyttö: ylittää 1 000 t CO2-ekv. vuodessa. 
 • Hävittäminen: ylittää 1 t tai 1 000 t CO2- ekv. vuodessa.

Rekisteröitymisvelvoite:

 • Tuottajat ja maahantuojat, jotka toimittavat, tai yritykset, jotka vastaanottavat F-kaasuja käytettäväksi puolustustarvikkeissa, puolijohdeaineiden syövyttämisessä tai kemialliseen höyrypinnoitukseen käytettyjen tilojen puhdistamisessa tai farmaseuttisten aineiden annosteluun inhalaatiosumutteissa.

Lainsäädäntö

EU-komission täytäntöönpanoasetukset

Keneltä saan lisätietoja?

Otsoni- ja F-kaasuja koskevien asioiden sähköpostiosoite:  ods.f-kaasut@syke.fi

Ylitarkastaja Nufar Finel, Suomen ympäristökeskus SYKE, nufar.finel@syke.fi, +358 295 251 113

Tutkija Annika Johansson, Suomen ympäristökeskus SYKE, annika.johansson@syke.fi, +358 295 252 006

Erityisasiantuntija Tapio Reinikainen, Suomen ympäristökeskus SYKE, tapio.reinikainen@syke.fi, +358 295 251 847

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)