Hyppää pääsisältöön

Kiellon tai rajoituksen hakeminen vesiliikenteelle

Vesiliikenne kuuluu jokamiesoikeuden piiriin. Viranomaiset voivat rajoittaa tai kieltää vesikulkuneuvoilla liikkumisen, jos se on tarpeen liikenteen, ympäristön, kalastuksen tai muun elinkeinon suojaamiseksi tai yleisen virkistyskäytön tai muun yleisen edun vuoksi.
Kuva
Moottorivene ajamassa vesistössä
© Shutterstock

Vesiliikennettä koskevat kiellot ja rajoitukset Liikenne- ja viestintävirastosta

Vesiliikennettä koskevat kiellot ja rajoitukset antaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Se myös valvoo vesiliikennelain yleistä noudattamista.

Ympäristöhaittojen ehkäisemisen ja torjumisen osalta lain noudattamisen yleinen valvonta kuuluu ELY-keskuksille.

Vesikulkuneuvojen käyttämistä vesialueella valvovat Traficom, poliisi, Rajavartiolaitos ja Tulli. Vesiliikennettä ohjaa vesiliikennelaki.

Uuden kiellon tai rajoituksen hakeminen

Uutta kieltoa tai rajoitusta haetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta, jolta myös haetaan muutosta aiemmin annettuun päätökseen.

Lupa kilpailla ja harjoitella vesialueella haetaan kunnalta tai ELY-keskukselta

Moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen toistuvaa tai pysyvää, samalla vesialueella tapahtuvaa kilpailua tai harjoitusta varten on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Toistuvalla tilaisuudella tarkoitetaan kilpailua tai harjoitusta, joka järjestetään useammin kuin yhden kerran saman kesän aikana. Toistuvaksi katsotaan myös tilaisuudet, jotka järjestetään säännöllisesti vuosittain. Lupa on haettava kunnasta myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseksi, jos tapahtumasta todennäköisesti aiheutuu merkityksellisiä ympäristöhaittoja (mm. melu tai päästöt ilmaan ja vesistöön).

Luvan usean kunnan alueella pidettävään kilpailuun tai harjoitukseen antaa lähtö- tai määräpaikassa toimivaltainen ELY-keskus. Usean ELY-keskuksen alueella pidettävän kilpailuluvan antaa se ELY-keskus, jonka alueella kilpailu pääosin pidetään.

Jos luvanvarainen tapahtuma edellyttää väliaikaista vesiliikenteen keskeyttämistä tai rajoittamista tai alueellisesta kiellosta tai rajoituksesta poikkeamista, siihen on haettava lupa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta.

Luvan myöntämisen edellytykset ja muutoksenhaku 

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle. Lupa voidaan myöntää vain, jos vesialueen omistaja on antanut siihen suostumuksensa.

Kunnan tai ELY-keskuksen päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta.

Julkaisija

ELY-keskukset