Hyppää pääsisältöön

Turvetuotannon lupa ja toiminnan päättäminen

Turpeenotto vaatii ympäristöluvan. Turvetuotannon päättymisen jälkeen turvetuottaja siistii alueen ja poistaa tuotantoon liittyvät tarpeettomat rakenteet ja kaluston. Jälkihoitovaiheen kautta turvetuotantoalue siirtyy uuteen käyttöön.
Kuva
Palaturpeen tuotantoalue.
Palaturpeen tuotantoalue. © Kirsi Kalliokoski, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Ennen turvetuotannon aloittamista

Ympäristölupahakemusta varten selvitetään muun muassa alueen nykytila ja arvioidaan toiminnasta aiheutuvia vaikutuksia. Luontoselvitysten laadinnasta on ohjeita luontoselvitykset-ohjeessa.

Turvetuotannon ympäristölupahakemuksen luontoselvitykset -ohje (Julkaisuarkisto Valto)

Milloin turvetuotantohankkeeseen sovelletaan YVA-menettelyä

Uuteen turvetuotantohankkeeseen sovelletaan YVA-menettelyä, kun pinta-ala on yli 150 hehtaaria. Yli 150 ha:n hanke, joka ei ole vielä ollut tuotannossa tai on ollut levossa pitkään, rinnastetaan uuteen hankkeeseen.

Tietoa ympäristövaikutusten arvioinnista

Alle 150 ha:n hankkeisiin voidaan harkinnanvaraisesti soveltaa arviointimenettelyä, jos hanke todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan asetuksen hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Harkittaessa arviointimenettelyn soveltamista yksittäistapauksessa on otettava huomioon hankkeen ominaisuuksien lisäksi yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa.

Päätöksen YVA-menettelyn soveltamisesta tekee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ja arvioinnista vastaa hankkeen toteuttaja.

Arvioi, vaikuttaako hanke Natura 2000 -alueeseen

Jos turvetuotantoaluetta suunniteltaessa käy selväksi, että hankkeella voi olla merkittäviä vaikutuksia Natura 2000 -verkostossa olevaan alueeseen, on toiminnanharjoittajan arvioitava vaikutukset luonnonsuojelulain 65 §:n edellyttämällä tavalla. Vaikutukset voidaan arvioida myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä. Suojelun perusteena olevien luonnonarvojen heikentämiskielto koskee myös muuta kuin luvanvaraista toimintaa.

Jos toiminnasta saattaa aiheutua laissa kielletty heikentyminen Natura 2000 -alueella, toimenpiteestä vastaavan on ilmoitettava siitä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Ilmoitus Natura 2000 -aluetta merkittävästi heikentävästä toimenpiteestä

Natura 2000 -alueet turvaavat Euroopan lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuuden

Näin haet ympäristölupaa

Tutustu ohjeisiin

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeessa on tietoa mm. ympäristöluvan hakemisesta. Lupahakemukseen on liitettävä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, jonka voi tehdä esimerkiksi alla olevalla lomakkeella.

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje (Julkaisuarkisto Valto)

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma -lomake (doc, 44 kt)
Hae ympäristölupaa aluehallintovirastosta

Aluehallinnon asiointipalvelusta sijaitsevassa ympäristöasioiden lupapalvelussa voit täyttää ja lähettää sähköisenä ympäristölupaa koskevan hakemuksen aluehallintovirastolle.

Siirry aluehallinnon sähköiseen ympäristöasioiden lupapalveluun

Lisätietoa vesitalousluvasta ja ympäristöluvasta (avi.fi)

Katso myös tämän palvelun Ympäristölupa-sivu.

Maksut

Ympäristöluvat ovat maksullisia ja maksut perustuvat valtioneuvoston asetuksessa määriteltyihin käsittelymaksuihin.

Tuotantoalueiden lupamaksu määräytyy alueen pinta-alan perusteella (alle 10 hehtaaria; 10 – 50 hehtaaria; 50 – 150 hehtaaria ja yli 150 hehtaaria).

Ympäristöluvan käsittelymaksu
 

Turvetuotannon aikana

Toiminnanharjoittajan on ympäristöluvan haltijana oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista.

Tuotantoalueella on oltava vastuuhenkilö ympäristönsuojeluasioiden hoitamiseen. Vastuuhenkilö on nimettävä myös niille tuotantoalueille, jotka ovat tilapäisesti pois tuotantokäytöstä.

Turvetuottajien tulee varsinaisen tuotannon lisäksi mm.

  • noudattaa ympäristöluvan määräyksiä, 
  • ottaa huomioon sääolojen vaikutus ympäristöön,
  • tarkastaa, ylläpitää ja korjata turvetuotantoalueen rakenteet,
  • ilmoittaa valvontaviranomaisille muun muassa töiden valmistelusta ja häiriötilanteista sekä
  • järjestää luvassa määrätty tarkkailu ja raportoida vuositiedot.

Tarkkailu

Turvetuotantoalueella on tarkkailtava vesistöön johdettavia päästöjä, jotka ovat ympäristövaikutusten syntymisen kannalta keskeisessä asemassa. Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusta sekä raportoinnista annetaan määräykset lupapäätöksessä. Vaikutustarkkailun osalta ympäristöluvassa voidaan myös määrätä, että toiminnanharjoittajan tulee esittää suunnitelma lupaviranomaisen, valvontaviranomaisen tai kalatalousviranomaisen hyväksyttäväksi.

Turvetuotantoalueen tarkkailu suunnitellaan kokonaisuudeksi, joka koostuu käyttö- ja päästötarkkailusta sekä vaikutustarkkailusta. Vaikutustarkkailu sisältää yleensä vesistö- ja kalataloustarkkailua. Myös muita turvetuotantoalueen vaikutuksia voidaan tarkkailla, esimerkiksi melu- ja pölyvaikutuksia.

Tarkkailutiedot ovat tärkeitä sekä mahdollisen haitankärsijän että toiminnanharjoittajan oikeusturvan kannalta. Tarkkailun tuottamia tietoja tarvitaan mm. arvioitaessa ympäristönsuojelutoimenpiteiden riittävyyttä sekä harkittaessa lupamääräyksiä, kalatalousvelvoitteita ja korvauksia.

Yleisohje turvetuotannon tarkkailujen suunnittelua ja toteuttamista varten

Yleisohje turvetuotannon tarkkailujen suunnittelua ja toteuttamista varten on tarkoitettu sekä valvonta- että ympäristölupaviranomaisten käyttöön. Sitä voivat hyödyntää myös turvetuottajat ja tarkkailusuunnitelmia laativat konsultit.

Ohjeen tärkeä tavoite on yhdenmukaistaa tarkkailukäytäntöjä. Ohjetta sovellettaessa otetaan huomioon kunkin turvetuotantoalueen ja sen ympäristön ominaisuudet, tuotannon arvioidut vaikutukset sekä ympäristön tila.

Turvetuotannon päättymisen jälkeen

Turvetuotannon päättymisen jälkeen turvetuottaja siistii alueen ja poistaa tuotantoon liittyvät tarpeettomat rakenteet ja kaluston. Jälkihoitoa on muun muassa tuotetun turpeen, kantokasojen ja turveaumojen peittämiseen käytetyn muovin ja muiden jätteiden poisvienti.

Jälkihoidosta säädellään ympäristöluvassa

Ympäristöluvassa määrätään, miten kauan vesienkäsittelyrakenteet on pidettävä toiminnassa. Tavoite on, että ne ovat toiminnassa niin kauan, kunnes jatkokäyttö on aloitettu tai pintamaa kasvittunut. Jälkihoidossa pyritään varmistamaan, ettei jälkihoidon alkaessa eikä sen aikana synny lisäpäästöjä alapuoliseen vesistöön.

Jälkihoitovaiheen kautta turvetuotantoalue siirtyy uuteen käyttöön

Uudella käytöllä (jatkokäyttöllä) tarkoitetaan turvetuotannon jälkeistä uutta maankäyttöä. Maanomistaja valitsee, miten hän käyttää aluetta jatkossa. Alue voidaan esimerkiksi metsittää tai vesittää.

Jatkokäyttöön vaikuttaa turvekerroksen paksuuden ja hydrologian lisäksi alueen sijainti, ilmasto, kallioperä, maaperä ja topografia. Happamilla sulfaattimailla ojien lisäkaivuu ei ole suotavaa, vaan suositaan pohjaveden nostamista ojia tukkimalla ja kosteikkoja perustamalla.

Turvetuotantoalueet uuteen maankäyttöön (ely-keskus.fi)

Pienimuotoinen turpeen kotitarveotto - tee ilmoitus

Pienimuotoisesta turpeen kotitarveotosta ilmoitetaan etukäteen ELY-keskukselle mahdollisen luvantarpeen arvioimiseksi.

Ilmoitus turpeen kotitarveotosta (dotx, 47 kt)

Lisätietoja

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu (ely-keskus.fi)

Katso myös

Kaivannaisten ja turpeen hyödyntäminen murroksessa

Turvetuotanto

Julkaisija

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus