Hyppää pääsisältöön

Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti

Rekisteröitäviä toimintoja ovat ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitokset, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat, asfalttiasemat, kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat, orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat ja kemialliset pesulat.

Rekisteröitävän toiminnan on noudatettava toimialakohtaisessa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia. Toimialakohtaisten asetusten tarkoituksena on sekä yhtenäistää toiminnalta edellytettäviä ympäristönsuojeluvaatimuksia että parantaa niiden ennakoitavuutta.

Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on rekisteröitävä toiminta alla säädetyssä määräajassa. Toiminta voidaan aloittaa, kun se on rekisteröity. Viranomaisen tulee ilmoittaa toiminnan rekisteröinnistä viipymättä toiminnanharjoittajalle.

Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä ennen toiminnan aloittamista

Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään

 • 30 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitos (keskisuuri energiantuotantolaitos)
 • 60 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on muu rekisteröitävä toiminta.

Asfalttiasemien, keskisuurten energiantuotantolaitosten, polttonesteiden jakeluasemien sekä betoniasemien ja betonituotetehtaiden rekisteröinti-ilmoitusten sisältövaatimuksista on säädetty niitä koskevissa toimialakohtaisissa valtioneuvoston asetuksissa.

Jos rekisteröinti-ilmoitus on puutteellinen, on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen pyydettävä toiminnanharjoittajaa täydentämään sitä. Tällöin rekisteröinnin määräaika lasketaan siitä päivästä, jolloin rekisteröinti-ilmoituksessa on esitetty toimialakohtaisessa asetuksessa edellytetyt tiedot.

Milloin toimintaa ei voi rekisteröidä ja tarvitset ympäristöluvan

Rekisteröinti ei ole mahdollista, jos

 • toiminnasta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista tai kyse on vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta
 • jätevesien johtamisesta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista
 • toiminnasta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta
 • toiminta on osa direktiivilaitoksen toimintaa.

Jos jokin edellä luetelluista seikoista pitää paikkansa, toiminnalle on haettava ympäristölupa.

Seuraaville toiminnoille on myös haettava ympäristölupa, jos ne sijaitsevat tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella:

 • energiantuotantolaitos
 • asfalttiasema
 • jakeluasema
 • betoniasema tai betonituotetehdas
 • ympäristönsuojelulain liitteen 2 kohdissa 5-7 mainittu toiminta, kun orgaanisten liuottimien kulutus on enemmän kuin 10 tonnia vuodessa.

Lisäksi rekisteröitävää energiantuotantolaitosta ja jakeluasemaa vähäisempään toimintaan sekä kemiallisen pesulan toimintaan on oltava ympäristölupa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Toiminnan sijoituspaikan soveltuvuus asemakaavaan nähden on aikanaan tutkittu jo rakennusvaiheessa (olemassa olevat) tai tutkitaan rakennusluvan yhteydessä (uudet), joten kaavanmukaisuutta ei ole tarpeen tarkastella enää erikseen, kun toiminta rekisteröidään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Miten toimia, jos toiminnalla on voimassaoleva ympäristölupa?

Ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainittu rekisteröitävä toiminta, jolla on voimassa oleva ympäristölupa, rekisteröidään silloin kun ympäristölupa raukeaa. Luvan raukeamisajankohta on määritelty ympäristönsuojelulain 231 §:ssä. Pääsääntöisesti lupa raukeaa silloin, kun toimintaa koskeva valtioneuvoston asetus tulee sovellettavaksi. Asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksia koskeva asetus (846/2012) sekä keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksia koskeva asetus 1065/2017 ovat tulleet sovellettaviksi viimeistään 1.1.2018. Polttonesteiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksia koskeva asetus 314/2020 tulee sovellettavaksi viimeistään 1.8.2023 ja betoniasemia ja betonituotetehtaita koskeva asetus 858/2018 viimeistään 1.1.2025.

Jos rekisteröitävä toiminta kuitenkin liittyy (kiinteä tekninen ja toiminnallinen yhteys) sellaisen ympäristöluvanvaraisen laitoksen toimintaan, joka ei ole direktiivilaitos, raukeaa ympäristölupa rekisteröitävän toiminnan osalta vasta silloin, kun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on haettava ympäristölupaa ympäristönsuojelulain 29 §:n perusteella tai kun ympäristölupaa on tarpeen muuttaa 89 §:n perusteella. Näissäkin tapauksissa toiminnassa on noudatettava edellä mainittuja valtioneuvoston asetuksia siitä lähtien, kun asetukset tulevat viimeistään sovellettaviksi.

Ympäristöluvan rauetessa lähtökohtana on, että kunnan ympäristönsuojeluviranomainen rekisteröi toiminnan viran puolesta. Lupapäätöksen ym. tiedot rekisteröitävästä toiminnasta saattavat kuitenkin olla vanhentuneita tai muuten puutteellisia, jolloin viranomainen voi tarvittaessa pyytää toiminnanharjoittajalta tarkennuksia esimerkiksi rekisteröinti-ilmoituksella. Rekisteröinnistä ilmoitetaan toiminnanharjoittajalle.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Ympäristöministeriö