Hyppää pääsisältöön

Käytettyjen tuotteiden vienti ja tuonti

Käytettyjen tuotteiden viejän on varauduttava osoittamaan, että kyseessä ei ole jätevienti. Tarvittavat asiakirjat on oltava valmiina jo ennen vientiä. Alla esitetyt vaatimukset koskevat soveltuvin osin myös tuontia.
Kuva
Käytettyjä autoja lastattuna kuljetusajoneuvon kyytiin.
© Eeva Mäntymaa

Selvitä viennin tai tuonnin edellytykset

Selvitä ennen vientiä tai tuontia, että käytetyn aineen tai esineen siirtäminen maasta toiseen tuotteena on mahdollista.

Käytettyjä ajoneuvoja, renkaita, sähkö- ja elektroniikkalaitteita, varaosia tms. voi viedä Suomesta ulkomaille uudelleenkäyttöä varten, mikäli ne ovat hyväkuntoisia ja viejä pystyy osoittamaan, että ne eivät ole jätettä eivätkä sisällä sellaisia kiellettyjä aineita, joiden vienti on kielletty.
Tuotteeksi luokiteltavien ajoneuvojen, renkaiden, sähkö- ja elektroniikkalaitteiden, varaosien tms. tulee olla ehjiä, toimivia ja tarkoitettuja uudelleenkäyttöön sellaisenaan. Toimivuudesta tulee olla asiakirjatodisteet. Tavarat tulee suojata kuljetuksen ja lastaamisen aiheuttamilta vahingoilta riittävän hyvin. Viejä vastaa viennin asianmukaisuudesta ja on velvollinen selvittämään tuontimaan mahdollisesti asettamat tuontirajoitukset. Alla on tarkempia tuoteryhmäkohtaisia ohjeita.

Jätteensiirtoasetuksen asettama velvoite

Jätteiden kansainvälisiä siirtoja koskevan EU:n asetuksen mukaan käytettyjen aineiden tai esineiden viejän, tuojan tai sen, jonka hallussa aine tai esine on, on pyydettäessä osoitettava, että kyseessä ei ole jäte. Mikäli viranomaiset eivät saa riittävää osoitusta siitä, ettei kyse ole jätteestä, pidetään siirtoa todennäköisesti laittomana jätesiirtona. Sääntelyn tarkoituksena on varmistaa, ettei jätettä päädy käsiteltäväksi ympäristön tai ihmisen terveyden kannalta haitallisella tavalla. Jätteeksi luokiteltavan aineen tai esineen siirrossa tulee noudattaa jätteensiirtoasetuksessa määriteltyjä menettelyjä. (Jätteensiirtoasetus (EY) N:o 1013/2006, artikla 50)

Käytetyt ajoneuvot

Käytettyjen ajoneuvojen viejän tulee pyydettäessä osoittaa, että kyseessä ei ole jäte. Ajoneuvon toimintakunto voidaan osoittaa voimassa olevalla katsastustodistuksella tai korjauskelpoinen ajoneuvo -todistuksella. Ajoneuvon korjauskelpoisuutta arvioitaessa huomioon otetaan mm. ajoneuvon markkina-arvo ja korjauskustannukset lähtömaassa. Vain tieliikennekelpoiset ajoneuvot tai ajoneuvot, jotka asiantuntijan antamien korjauskelpoinen ajoneuvo -todistusten mukaan tarvitsevat vain pieniä korjauksia, voidaan katsoa tuotteiksi.

Käytettyjen ajoneuvojen vienti Suomesta (pdf, 246 kt) Korjauskelpoinen ajoneuvo -todistus (suomi ja englanti) (docx, 27 kt)

Käytetyt renkaat

Käytetyt, vahingoittumattomat ja tieliikennekelpoiset renkaat, jotka viedään uudelleen käytettäviksi ajoneuvon renkaina sellaisenaan, katsotaan tuotteiksi. Renkaiden urasyvyyden tulee olla vähintään 1,6 mm ja renkaiden tule olla alle 10 vuotta vanhoja. Renkaat tulee pakata asianmukaisesti. 

Käytettyjen renkaiden vienti Suomesta (pdf, 296 kt)

Käytetyt ajoneuvon varaosat

Käytetyt ajoneuvojen varaosat katsotaan tuotteiksi, jos ne ovat ehjiä, käyttökelpoisia  sellaisenaan ja ne viedään uudelleenkäyttöä varten. Varaosat tulee merkitä asianmukaisesti (auton merkki ja vuosimalli) ja luetteloida vientiä varten. Lisäksi varaosat tulee suojata riittävästi lastaus- ja kuljetusvaurioilta. Kuljetuksen aikana varaosista ei saa vuotaa nesteitä tai öljyjä. 

Käytettyjen auton varaosien vienti Suomesta (pdf, 124 kt)
Esimerkkejä jätteeksi luokiteltavista auton osista

Esimerkkejä auton osista, jotka luokitellaan jätteeksi. 

  • puolikkaat autot
  • renkaat, jotka eivät täytä Suomen lainsäädännön vaatimuksia esim. kulutuspinnasta (vähintään 1,6 mm) tai
  • sisäkkäin pakatut renkaat, joiden vaurioituminen on oletettavaa 
  • renkaat, jotka ovat yli 10 vuotta vanhoja
  • osa sisältää aineita tai osia, jotka tulee hävittää tai joiden vienti on kielletty kansallisen tai EU-lainsäädännön perusteella (esim. PCB, CFC-yhdisteet)
  • merkitsemättömät, pakkaamattomat tai osin rikkinäiset varaosat
  • osat viedään käsiteltäviksi (esim. romutettaviksi tai kaatopaikalle) eikä uudelleenkäyttöön

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet

Käytetyn, tuotteeksi luokiteltavan sähkö- ja elektroniikkalaitteen on oltava käyttökelpoinen alkuperäiseen tarkoitukseensa. Tuotteessa sallitaan vain pieniä vikoja, jotka eivät estä tai haittaa tuotteen käyttöä. Siinä ei myöskään saa olla sellaisia vaarallisia osia tai aineita, joiden vienti on kielletty tai jotka on vaatimusten mukaan poistettava käytöstä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteesta tulee pyydettäessä esittää vaarallisten aineiden arvioinnin ja laitteen toimivuuden osoittavat asiakirjat. Asiakirjat on laadittava ennen aiottua vientiä. Vaatimuksista säädetään sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan asetuksen liitteessä 6.

Tarkempia ohjeita sähkö- ja elektroniikkalaitteiden toimivuuden osoittamisesta on koottu vientiä käsittelevään ohjeeseen. Alla on myös sähkö- ja elektroniikkalaitteiden testauslomake. 

Käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vienti - ohje viejille (pdf, 632 kt) SE-laitteiden testauslomake (docx, 65 kt) SE-laitteiden testauslomakkeen liite (suomi ja englanti) (docx, 28 kt)

Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 519/2014 (Finlex) 

Poikkeukset laitteiden toimivuuden testauksesta ja vaarallisten aineiden arviointivaatimuksesta

Tuottajalle tai sen puolesta toimivalle kolmannelle osapuolelle joko takuun nojalla korjattavaksi lähetettävien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tai ammattikäyttöön tarkoitettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden lähettäminen uudistettavaksi, korjattavaksi tai vian perussyyanalyysiä varten voi tietyin edellytyksin tapahtua ilman dokumentaatiota laitteiden testauksesta ja vaarallisten aineiden arvioinnista. Edellytyksenä on muun muassa, että viejä voi esittää asiakirjanäyttöä siitä, että siirto tapahtuu yritysten välisen siirtosopimuksen nojalla uudelleenkäyttöä varten. 

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)