Hyppää pääsisältöön

Kiellettyjen tai ankarasti säänneltyjen kemikaalien vienti-ilmoitus (PIC)

Kiellettyjen tai ankarasti säänneltyjen kemikaalien viennistä EU-alueen ulkopuolelle on tehtävä PIC-asetuksen mukainen vienti-ilmoitus. Joillekin kemikaaleille vaaditaan vienti-ilmoituksen lisäksi vastaanottajamaan suostumus tuontiin.

Näin teet vienti-ilmoituksen

Suomeen sijoittautuneen viejän, joka aikoo viedä PIC-asetuksen liitteessä I mainittua kemikaalia EU-alueen ulkopuolelle, on tehtävä vienti-ilmoitus Suomen ympäristökeskus Sykelle. Ilmoitus tehdään Euroopan kemikaaliviraston ECHAn ylläpitämässä ePIC-järjestelmässä.

Tee ilmoitus ajoissa

Ilmoitus tulee tehdä vähintään 35 päivää ennen kuin vuoden ensimmäinen vienti kyseiseen maahan tapahtuu. Jos kemikaali on PIC-asetuksen liitteen I osassa 2 tai 3, tuonnille tarvitaan lisäksi vastaanottajamaan suostumus. Suostumuksen hakee Syke, ellei sellaista ole olemassa valmiina. Suostumuksen saamisessa saattaa kestää kauemmin kuin 35 päivää.

Tee ilmoitus ePIC-järjestelmässä

Tee vienti-ilmoitus ECHAn ylläpitämässä sähköisessä ePIC-järjestelmässä. Järjestelmä antaa vienti-ilmoituksellesi yksilöllisen viitenumeron, nk. RIN-tunnuksen.

Kun vienti-ilmoitus on käsitelty ja mahdollinen suostumus tuonnille saatu, ilmoitus muuttuu ePICissä aktiiviseksi ensimmäisenä mahdollisena vientipäivänä.

Merkitse viitenumero tulli-ilmoitukseen

Kun viet kemikaalia, merkitse vienti-ilmoituksesi RIN-tunnus tulli-ilmoitukseen. Tullin sähköisessä ilmoituspalvelussa oikea kohta RIN-tunnukselle on ”erityismaininnat.” 

Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet mukaan lähetykseen

Viejänä velvollisuuksiisi kuuluu lisäksi kaikkien EU:sta vietävien kemikaalien osalta noudattaa kemikaalien luokituksesta ja merkinnöistä annettuja määräyksiä sekä toimittaa lähetyksen mukana kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet. 

Tietoa käyttöturvallisuustiedotteesta Tukesin sivuilla.

Lasku lähetetään kerran vuodessa

Viejän on maksettava kemikaalin vienti-ilmoituksen käsittelystä ja tuojamaan suostumuksen hakemisesta kertyvät kustannukset Suomen ympäristökeskukselle SYKElle. SYKE lähettää laskun kerran vuodessa.

Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista 180/2022 (Finlex)

Ilmoita kemikaalien viedyt ja tuodut määrät vuosittain

Ilmoita vuosittain maaliskuun loppuun mennessä Suomen ympäristökeskukselle PIC-asetuksen liitteessä I mainittujen kemikaalien edellisenä vuonna viedyt tai tuodut määrät ePIC-järjestelmässä.

Rotterdamin yleissopimus ja EU:n PIC-asetus

Rotterdamin yleissopimus

Suomi ja EU allekirjoittivat vuonna 1998 kansainvälisen Rotterdamin yleissopimuksen (pic.int.fi) ns. PIC-menettelystä (Prior Informed Consent, tietoon perustuva ennakkosuostumus).

Rotterdamin sopimuksen osapuolet sitoutuvat siihen, että sopimuksen piiriin kuuluvia kemikaaleja ei viedä maihin, jotka ovat kieltäneet tuonnin. Sopimuksen tarkoituksena on tarjota sopijamaille mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta erityisen vaarallisia kemikaaleja. Yleissopimuksessa mainittujen kemikaalien tuonnista jäsenmaat voivat päättää saatuaan yhteenvedon kemikaalin vaaroista ja riskeistä. Nämä päätökset tuonnista julkaistaan kaksi kertaa vuodessa PIC-kiertokirjeessä (PIC Circular, pic.int.fi) Rotterdamin sopimuksen internetsivuilla.

Osapuolet sitoutuvat myös siihen, että ne ilmoittavat kohdemaahan kansallisesti kiellettyjen tai ankarasti säänneltyjen kemikaalien viennistä.

EU:n PIC-asetus ja muutokset

Rotterdamin yleissopimuksen toimeenpanosta EU:n alueella on säädetty PIC-asetuksella. EU soveltaa vienti-ilmoitus- ja suostumusmenettelyä laajemmin kuin yleissopimus edellyttää, sillä PIC-asetuksen piirissä on laajempi joukko kemikaaleja kuin yleissopimus yksinään vaatisi. Lisäksi EU soveltaa em. menettelyitä vientiin myös sellaisiin maihin, jotka eivät ole yleissopimuksen osapuolia. Asetuksen liitettä I päivitetään säännöllisesti.

EU:n PIC-asetus eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 649/2012 (alkuperäinen teksti, pdf)

EU:n PIC-asetus eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (konsolidoitu versio, M1-M7, pdf)

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)