Hyppää pääsisältöön

Kiellon tai rajoituksen hakeminen maastoliikenteelle

Moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttöä maastossa maa-alueella tai jäällä voidaan tietyin edellytyksin rajoittaa tai käyttö voidaan kieltää.
Kuva
Moottorikelkkailija tunturilla
© Shutterstock

Kielto tai rajoitus on mahdollinen, jos käytöstä aiheutuu haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinoille, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Kiellosta tai rajoituksesta päättää alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Maastoliikennelain yleinen valvonta kuuluu ELY-keskukselle ja kunnassa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämistä maastossa valvovat poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos sekä Metsähallitus hallinnassaan olevilla alueilla. Maastoliikenne ei kuulu jokamiesoikeuden piiriin. 

Maastoliikennerajoituksiin voit tutustua karttapalvelussa.

Kiellon tai rajoituksen hakeminen maastoliikenteelle 

Kuka kieltoa tai rajoitusta voi hakea?

Esityksen kiellon tai rajoituksen määräämiseksi voi tehdä kunta tai kunnan jäsen, paliskunta taikka sellainen viranomainen, yhteisö tai maanomistaja, jota asia koskee.

Kuka asiasta päättää?

Alueellisista kielloista ja rajoituksista päättää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Miten kieltoa ja rajoitusta haetaan?

Kieltoa tai rajoitusta haetaan kirjallisesti siltä ELY-keskukselta, jonka alueelle kieltoa tai rajoitusta haetaan.  Esityksestä tulee käydä ilmi kiellon tai rajoituksen voimassaoloaika ja perusteet sekä muut asian käsittelyn kannalta tarpeelliset seikat. Alue, jolle kieltoa tai rajoitusta haetaan, on osoitettava mittakaavaltaan asianmukaisella kartalla.

Kuulutus, muistutus ja päätös kielto- tai rajoitusesityksestä

ELY-keskus tiedottaa kielto- tai rajoitusesityksestä kuuluttamalla kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kuulutuksen julkaisemisesta ilmoitetaan lisäksi vähintään yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Niillä, joita asia saattaa koskea, on mahdollisuus esittää kirjalliset muistutukset asiassa ELY-keskukselle.

Päätös asiassa tehdään, kun asiaa on riittävästi selvitetty. Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla edellä mainitulla tavalla. Päätös annetaan tiedoksi esityksen tekijälle, asianomaiselle kunnalle, maanomistajalle tai haltijalle sekä asianomaisille valvontaviranomaisille hyvissä ajoin ennen kiellon tai rajoituksen voimaantuloa.
 

Muutoksenhaku

Päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta.

Käsittelymaksu

Käsittelymaksu peritään sekä myönteisestä että kielteisestä päätöksestä. Maksut vahvistetaan vuosittain. ELY-keskuksen päätöksen hinta määräytyy valtioneuvoston maksuasetuksen mukaisesti.

Kielto- ja rajoituspäätösten muuttaminen

ELY-keskus voi muuttaa annettua päätöstä, jos päätöstä tehtäessä vallinneet olosuhteet ovat muuttuneet olennaisesti tai jos päätöksen perusteet todetaan olennaisesti erilaisiksi kuin päätöstä annettaessa on edellytetty. Päätöksen muuttaminen tapahtuu soveltuvin osin samalla lailla kuin uuden kielto- tai rajoituspäätöksen antaminen.

Liikuntarajoitteisille voidaan myöntää erityislupa

Maastoliikennelain mukaista erityslupaa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa liikkumiseen voi hakea henkilö, jonka liikuntakyky on iän, vamman tai sairauden vuoksi rajoittunut. Lupaa haetaan alueelliselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskukselta). 

Erityislupaa ei tarvitse sellainen henkilö, joka on vaikeasti liikuntavammainen (maastoliikennelaki 4 §). Lupaa ei tarvitse myöskään hänen seurassaan saattajana liikkuva henkilö.

Erityislupia myönnetään pääsääntöisesti kotikuntaan, loma-asuntokuntaan tai harrastusalueelle. Lupia myönnetään pääsääntöisesti valtion maalle eli Metsähallituksen hallinnoimille metsätalous- ja joutomaille tai rajoitetusti erämaa-alueille, luonnonsuojelualueille ja valtion retkeilyalueille.

Siellä, missä ei ole laajoja valtion omistuksessa olevia maita, voidaan lupa myöntää kuntien laajoille metsä- ja ulkoilualueille (ei ulkoilureiteille) sekä mahdollisesti yhteismetsien laajoille metsäalueille. Myös yksittäisten maanomistajien maille, esim. metsästysseuran käytössä olevalle alueelle, voi hakea erityislupaa. Tällöin hakijan tulee itse selvittää maanomistajan ja tiekunnan suostumus lupaan ennen luvan hakemista ELY-keskukselta.
 

Erityisluvan hakeminen

Maastoliikennelain (1710/95) 28 §:n mukaista erityslupaa haetaan siltä ELY-keskukselta, jonka toimialueelle lupaa haetaan.

Hakemus tulisi kohdistaa kotikuntaan, loma-asuntokuntaan tai muulle perustellulle alueelle esim. marjastuksen, kalastuksen tai metsästyksen harrastamiseen. Hakemukseen tulee liittää

  • alle 3 kuukautta vanha lääkärinlausunto, jossa mainitaan haittaluokitus
  • karttakopio (1:50 000 tai 1:100 000), johon on merkitty maastoliikkumisen rajat ja ajoreitti koordinaatteineen

Suosittelemme sähköistä asiointia. Paperihakemukset lähetetään ko. ELY-keskuksen kirjaamoon:

Hakemuksen käsittelyaika on vähintään kuusi viikkoa. Hakemuksen käsittelyä varten ELY-keskus pyytää lausunnon maanomistajalta.
 

Lupa kilpailla ja harjoitella moottoriajoneuvoilla maastossa haetaan kunnasta

Moottorikäyttöisten ajoneuvojen toistuvaa tai pysyvää, samassa maastossa tapahtuvaa kilpailua tai harjoitusta varten on haettava lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Toistuvalla tilaisuudella tarkoitetaan kilpailua tai harjoitusta, joka järjestetään useammin kuin yhden kerran saman kesän aikana. Toistuvaksi katsotaan myös tilaisuudet, jotka järjestetään säännöllisesti vuosittain.

Lupa tarvitaan myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseksi, jos siitä voi aiheutua huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Lupaa ei kuitenkaan tarvita alueelle, jolle on annettu ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu ympäristölupa.

Luvan myöntämisen edellytykset ja muutoksenhaku

Kilpailu- ja harjoitusluvan myöntäminen edellyttää, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset. Lupa voidaan myöntää, mikäli toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle. Myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että toiminnan järjestämiseen on saatu alueen omistajan tai haltijan kirjallinen lupa.

Kunnan ympäristönsuojelulautakunnan päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta.

Julkaisija

ELY-keskukset