Hyppää pääsisältöön

Luvat lajien rauhoitussäännöksistä poikkeamiseen

Rauhoitettujen eläinten häirintä, vahingoittaminen ja hallussapito, sekä rauhoitettujen kasvilajien vahingoittaminen, siirtäminen ja hallussapito on kiellettyä. Kiellettyihin toimenpiteisiin voi hakea poikkeusluvan.

Lajien suojelun tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Luonnonsuojelulaki (9/2023) kieltää rauhoitettujen eläinlajien häirinnän, vahingoittamisen ja hallussapidon, sekä rauhoitettujen kasvilajien vahingoittamisen, siirtämisen ja hallussapidon. Rauhoitettujen eläin- ja kasvilajien myynti on kiellettyä. Kiellot voivat koskea sekä eläviä että kuolleita yksilöitä ja myös esineitä, jotka on osittain tai kokonaan valmistettu rauhoitetun lajin yksilöstä.

Voit hakea kiellettyihin toimenpiteisiin poikkeuslupaa. Poikkeuslupahakemuksia käsittelevät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset), Suomen ympäristökeskus SYKE tai ympäristöministeriö, lajista ja toimenpiteestä riippuen.

Rauhoitetut lajit määritellään luonnonsuojelulaissa ja -asetuksessa sekä luonto- ja lintudirektiiveissä.

Kaikki Suomessa luonnonvaraisina esiintyvät nisäkkäät ja linnut ovat luonnonsuojelulain 69 §:n nojalla rauhoitettuja, lukuun ottamatta kala- ja rapulajeja ja metsästyslain 5 §:ssä tarkoitettuja riistaeläimiä ja rauhoittamattomia eläimiä. Näiden lajien rauhoittamisesta säädetään kalastus- ja metsästyslaissa. Muut luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut eläinlajit kuin nisäkkäät ja linnut luetellaan luonnonsuojeluasetuksen liitteessä 2. Rauhoitetut kasvilajit on listattu asetuksen liitteissä 3a - 3c luonnonsuojelulain luvussa 9.

Rauhoitetut linnut

Rauhoitettujen lintujen tahallinen tappaminen tai pyydystäminen, niiden pesien tai munien tai muiden kehitysasteiden haltuunotto, hallussapito, siirtäminen, tai muu vahingoittaminen on kielletty. Kiellettyä on myös rauhoitettujen lintujen tahallinen häiritseminen, erityisesti lisääntymisaikana, tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla tai muutoin niiden elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla. Maakotkan, merikotkan, kiljukotkan, pikkukiljukotkan tai sääksen pesäpuu, jossa oleva pesä on toistuvasti käytössä ja selvästi nähtävissä, on rauhoitettu.

Suomessa luonnonvaraisina esiintyvät linnut ovat rauhoitettuja lukuun ottamatta metsästyslain (615/1993) 5 §:ssä lueteltua rauhoittamattomia ja riistalintuja.

Kielloista voidaan myöntää poikkeus tiukasti määritellyillä perusteilla.

Poikkeuslupa voidaan myöntää luonnonsuojelulain 83 §:ssä määritellyillä edellytyksillä. Lupa voidaan myöntää, jollei muuta tyydyttävää ratkaisua ole, ja lupa on tarpeen:

  • eläimistön tai kasviston suojelemiseksi;
  • kansanterveyden, lentoturvallisuuden tai muun yleisen turvallisuuden turvaamiseksi;
  • viljelmille, kotieläimille, metsille, kalataloudelle tai vesistöille koituvan vakavan vahingon estämiseksi;
  • tutkimus- ja opetustarkoituksen, kannan lisäämis- tai uudelleenistutustarkoituksen taikka näitä varten tapahtuvan kasvatuksen mahdollistamiseksi.

Lisäksi poikkeus ei saa haitata lajien suotuisan suojelutason säilyttämistä tai saavuttamista.

Näin haet poikkeuslupaa rauhoitettujen lintujen häirintään

Poikkeuslupaa haetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Voit käyttää alla olevaa sähköistä hakemuslomaketta tai jättää vapaamuotoisen hakemuksen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon. 

Sähköinen lomake: Poikkeaminen lintuja koskevista luonnonsuojelulain 70 §:n rauhoitussäännöksistä (ely-keskus.fi) 

Ohjeita poikkeusluvan hakemiseen merimetsojen aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseksi.

Voit käyttää hakemuksen tekemisen tukena Paikkatietopalvelua, joka löytyy osoitteesta: Merimetson paikkatietopalvelu (arcgis.com). Palveluun on koottu poikkeuslupien hakemisen kannalta tärkeitä paikkatietoaineistoja. Palvelussa voit tarkastella aineistoja ja tehdä hakemusalueesta kartan poikkeuslupahakemuksen liitteeksi.

Lisätietoa:

Ohjeita poikkeusluvan hakemiseen valkoposkihanhien aiheuttamien satovahinkojen ehkäisemiseksi.
Ohjeita poikkeusluvan hakemiseen rauhoitettujen lintujen häirintää tutkimustarkoituksessa.

Näin haet poikkeuslupaa rauhoitettujen lintujen haltuunottamiseen, hallussapitoon ja siirtämiseen

Voit hakea poikkeuslupaa vapaamuotoisella hakemuksella Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Lupa hallussapitoon voidaan myöntää tutkimus- ja opetustarkoituksessa.

Elävän rauhoitetun luonnonvaraisen eläimen hallussapitoon voidaan myöntää poikkeuslupa yleensä vain eläintarhalle tai tutkimuslaitokselle, tai jos eläin on esimerkiksi tilapäisesti vangittava sen poistamiseksi sille sopimattomasta ympäristöstä.

Riistaeläimiä ja rauhoittamattomia eläimiä koskevista luvista vastaa Suomen riistakeskus.

Luontodirektiivin liitteen IV kasvi- ja eläinlajit

Luontodirektiivin liitteeseen IV kuuluvien eläinten tahallinen tappaminen tai pyydystäminen, sen pesien tai munien tai muiden kehitysasteiden haltuunotto, hallussapito, siirtäminen, tai muu vahingoittaminen on kielletty. Kiellettyä on myös rauhoitetun eläimen tahallinen häiritseminen, erityisesti lisääntymisaikana, tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla tai muutoin niiden elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla.

Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen ja luontodirektiivin liitteeseen IV kuuluvan kasvin tai sen osan poimiminen, kerääminen, irtileikkaaminen, juurineen ottaminen tai hävittäminen on kielletty.

Suomessa esiintyvät luontodirektiivin liitteeseen IV kuuluvat eläinlajit on lueteltu luonnonsuojeluasetuksen liitteessä 5.

Lisätietoa: Luontodirektiivin lajit

Kielloista voidaan myöntää poikkeus tiukasti määritellyillä perusteilla.

Poikkeuslupa voidaan myöntää luonnonsuojelulain 83 §:ssä määritellyillä edellytyksillä. Lupa voidaan myöntää, jollei muuta tyydyttävää ratkaisua ole, ja lupa on tarpeen:

  • luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelemiseksi tai luontotyyppien säilyttämiseksi;
  • erityisen merkittävien vahinkojen ehkäisemiseksi, jotka koskevat viljelmiä, karjankasvatusta, metsiä, kalataloutta tai vesistöjä taikka muuta omaisuutta;
  • kansanterveyttä tai yleistä turvallisuutta koskevista taikka muista erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavista syistä, mukaan lukien sosiaaliset ja taloudelliset syyt, sekä jos poikkeamisesta on ensisijaisen merkittävää hyötyä ympäristölle;
  • näiden eliölajien tutkimus- ja koulutus-, uudelleensijoittamis- tai uudelleenistuttamistarkoituksessa taikka näiden tarkoitusten kannalta tarvittavien lisääntymistoimenpiteiden vuoksi, mukaan lukien kasvien keinotekoinen lisääminen.

Lisäksi poikkeus ei saa haitata lajien suotuisan suojelutason säilyttämistä tai saavuttamista.

Luontodirektiivin liitteessä IV mainittujen kasvi- ja eläinlajien hallussapito, kuljetus, myyminen ja vaihtaminen sekä myytäväksi ja vaihdettavaksi tarjoaminen on kielletty. Poikkeus näistä kielloista voidaan myöntää samoilla edellä mainituilla perusteilla kuin poikkeus lajien tappamiseen, häirintään, irtileikkaamiseen jne.

Näin haet poikkeuslupaa

Poikkeuslupa käsitellään siinä ELY-keskuksessa, jonka alueella suunniteltu toimenpide tapahtuisi. Voit jättää vapaamuotoisen hakemuksen alueellisen ELY-keskuksen kirjaamoon. 

Jos tarvitset lupaa hallussapitoa, kuljetusta, myyntiä tai vaihtamista varten, luvan käsittelee Varsinais-Suomen ELY-keskus. Voit jättää vapaamuotoisen hakemuksen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon. Jos kyse on alueellisen ELY-keskuksen myöntämällä poikkeusluvalla kerätyn/poimitun kasvin/eläimen väliaikaisesta hallussapidosta lajinmääritystä varten, et tarvitse Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta erillistä hallussapito/kuljetuslupaa, kunhan kerätty näytä ei jää sinulle pysyvästi haltuun. Toimita näyte välittömästi lajitunnistuksen jälkeen luonnontieteelliselle museolle, jolla on lupa näytteen pysyvään hallussapitoon, tai ellei näytteestä ole jäljellä mitään museoon talletettavaa, hävitä näyte. 

Muut rauhoitetut eläimet

Rauhoitetun eläinten tahallinen tappaminen tai pyydystäminen, sen pesien tai munien tai muiden kehitysasteiden haltuunotto, hallussapito, siirtäminen, tai muu vahingoittaminen on kielletty. Kiellettyä on myös rauhoitetun eläimen tahallinen häiritseminen, erityisesti lisääntymisaikana, tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla tai muutoin niiden elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla.

Rauhoitussäännökset eivät kuitenkaan estä alueen käyttämistä maa- ja metsätalouteen tai rakennustoimintaan eivätkä rakennuksen tai laitteen käyttämistä. Tällöin on kuitenkin pyrittävä välttämään rauhoitettujen lajien vahingoittamista tai häiritsemistä, mikäli se on mahdollista ilman merkittäviä lisäkustannuksia. Edellä mainittu ei koske rauhoitettuja lintuja eikä luontodirektiivin liitteen IV lajeja (mm. saimaannorppa, liito-orava, viitasammakko, vuollejokisimpukka). 

Suomessa luonnonvaraisina esiintyvät nisäkkäät ovat rauhoitettuja lukuun ottamatta metsästyslain (615/1993) 5 §:ssä lueteltua riista- ja rauhoittamattomia lajeja. Lisäksi luonnonsuojeluasteuksella on rauhoitettu muihin kuin nisäkkäisiin ja lintuihin kuuluvia eläinlajeja. 

ELY-keskus tai ympäristöministeriö voi myöntää kielloista poikkeusluvan, jos lajin suotuisa suojelutaso säilyy suotuisana. 

Näin haet poikkeuslupaa

Muita rauhoitettuja eläimiä kuin lintuja koskevan hakemuksen käsittelee se ELY-keskus, jonka alueella suunniteltu toimenpide tapahtuisi. Jätä vapaamuotoinen hakemus kyseisen alueellisen ELY-keskuksen kirjaamoon.

Jos muita eläimiä kuin lintuja koskeva poikkeuslupahakemus koskee koko maata, hakemuksen käsittelee ympäristöministeriö. Hakemus jätetään ympäristöministeriön kirjaamoon. 

Rauhoitetut kasvilajit

Rauhoitetun kasvin tai sen osien poimiminen, kerääminen, irtileikkaaminen, juurineen ottaminen, hävittäminen tai hallussapito on kiellettyä. Tämä koskee myös soveltuvin osin rauhoitetun kasvin siemeniä.  Rauhoitetut kasvilajit luetellaan luonnonsuojeluasetuksessa.

Rauhoitussäännökset eivät kuitenkaan estä alueen käyttämistä maa- ja metsätalouteen tai rakennustoimintaan eivätkä rakennuksen tai laitteen käyttämistä. Tällöin on kuitenkin pyrittävä välttämään rauhoitettujen lajien vahingoittamista tai häiritsemistä, mikäli se on mahdollista ilman merkittäviä lisäkustannuksia. Edellä mainittu ei koske luontodirektiivin liitteen IV (b) kasvilajeja. (ks. Luontodirektiivin liitteen IV kasvi- ja eläinlajit)

ELY-keskus tai ympäristöministeriö voi myöntää kielloista poikkeusluvan, jos lajin suotuisa suojelutaso säilyy suotuisana. Luontodirektiivin liitteessä IV mainittujen kasvilajien osalta poikkeamisperusteet on määritelty luonnonsuojelulain 83 §:ssä (ks. Luontodirektiivin liitteen IV kasvi- ja eläinlajit).

Näin haet poikkeuslupaa

Rauhoitettuja kasveja koskeva poikkeuslupa käsitellään siinä ELY-keskuksessa, jonka alueella suunniteltu toimenpide tapahtuisi. Voit jättää vapaamuotoisen hakemuksen alueellisen ELY-keskuksen kirjaamoon. 

Jos kasveja koskeva poikkeuslupahakemus koskee koko maata, hakemuksen käsittelee ympäristöministeriö. Hakemus jätetään ympäristöministeriön kirjaamoon. 

Rauhoitetun eläimen myyminen, vaihtaminen, maahantuonti ja maastavienti

Rauhoitetun eläimen yksilön, sen osan tai johdannaisen maahantuonti, maastavienti, myyminen ja vaihtaminen sekä myytäväksi tai vaihdettavaksi tarjoaminen on kielletty luonnonsuojelulaissa. Kielto koskee sekä rauhoitettujen lajien kuolleita yksilöitä (esim. täytetyt eläimet) että eläviä yksilöitä.

Voit hakea poikkeuslupaa kielloista Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta jättämällä vapaamuotoisen hakemuksen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon. Poikkeuslupa voidaan myöntää eliölajien tutkimus- ja suojelutarkoitukseen tai koulutustarkoitukseen.

EU:n CITES-asetuksessa mainittujen lintulajien maahantuontiin, maastavientiin, kaupalliseen käyttöön jne. tarvitset ns. CITES-luvan. CITES-asetuksessa mainittujen lajien maahantuonti ja maastavientiluvat sekä luvat näiden lajien kaupalliseen käyttöön käsittelee Suomen ympäristökeskus. Jos tarvitset CITES-luvan, tietoa ja ohjeet löydät sivulta:

Riistaeläinten ja rauhoittamattomien eläinten luvista vastaa Suomen riistakeskus. 

Rauhoitettujen kasvien myyminen, vaihtaminen, maahantuonti ja maastavienti

Rauhoitetun kasvilajin yksilön, sen osan tai johdannaisen maahantuonti, maastavienti, myyminen ja vaihtaminen sekä myytäväksi tai vaihdettavaksi tarjoaminen on kielletty luonnonsuojelulaissa. Kieloista voi hakea poikkeuslupaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Voit jättää vapaamuotoisen hakemuksen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon. Poikkeuslupa voidaan myöntää eliölajien tutkimus- ja suojelutarkoitukseen tai koulutustarkoitukseen.

EU:n CITES-asetuksessa mainittujen kasvilajien maahantuontiin, maastavientiin, kaupalliseen käyttöön jne. tarvitset ns. CITES-luvan. CITES-asetuksessa mainittujen lajien maahantuonti ja maastavientiluvat sekä luvat näiden lajien kaupalliseen käyttöön käsittelee Suomen ympäristökeskus. Jos tarvitset CITES-luvan, tietoa ja ohjeet löydät sivulta: 

Kuolleen rauhoitetun eläimen hallussapito

Kuollutta rauhoitettua eläintä ei saa ottaa haltuun tai pitää hallussa. Myöskään niiden pesiä tai munia ei saa ottaa haltuun. Kielto koskee eläinyksilöitä ja niiden kehitysasteita, sekä niiden osia ja johdannaisia. Kielto koskee myös täytettyjä rauhoitettuja eläimiä niiden iästä huolimatta.

Voit kuitenkin ottaa kuolleena tavatun rauhoitetun eläimen talteen ja luovuttaa Luonnontieteelliselle keskusmuseolle, muulle luonnontieteelliselle museolle, laitokselle tai korkeakoululle. ELY-keskuksen luvalla se voidaan luovuttaa muullekin taholle. Rauhoitettujen lintujen ja luontodirektiivin liitteen IV eläinlajien hallussapito on mahdollista vain poikkeusluvalla.  

Voi hakea poikkeuslupaa kielloista Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta jättämällä vapaamuotoisen hakemuksen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon. Lupa hallussapitoon voidaan myöntää vain tutkimus- ja suojelutarkoitukseen tai koulutustarkoitukseen.

Riistaeläimiä ja rauhoittamattomia eläimiä koskevista luvista vastaa Suomen riistakeskus.

Loukkaantuneen rauhoitetun eläimen auttaminen

Sairaana, vahingoittuneen tai muutoin avuttomassa tilassa tavattua rauhoitettua eläintä on pyrittävä auttamaan. Sairaalle tai loukkaantuneelle luonnonvaraisille eläimelle saat antaa tilapäistä sairaanhoitoa ilman hallussapitolupaa. Tämä koskee vain lyhytaikaista hoitoa, joka päättyy eläimen vapauttamiseen, tai siihen että hoito todetaan tuloksettomaksi ja eläin lopetetaan. Eläinten auttamisessa tulee noudattaa eläinsuojelulakia (247/1996).

Luonnonvaraisen eläimen pitkäaikainen hoito, niin että sen kaikki luontaiset tarpeet täyttyvät, on hyvin vaativaa. Hoito edellyttää yleensä koulutettua henkilökuntaa ja hyvin suuria tiloja. 

Rauhoitettujen eläinten pitkäaikaiseen tai pysyvään hallussapitoon tarvitaan ELY-keskuksen myöntämä poikkeuslupa. Poikkeuslupia on myönnetty eläintarhaluvan omaaville eläintarhoille. 

Poikkeuslupien hakeminen ja maksullisuus

Voit hakea poikkeuslupaa lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen lupaviranomaisen kirjaamoon. Katso ylempää lupakohtaisesti kenelle hakemus osoitetaan. 

Voit hakea poikkeuslupaa myös ELY-keskusten verkkoasioinnissa yleisellä sähköisellä asiointilomakkeella. Lomakkeen ja tarkemmat ohjeet: 

Poikkeuslupien käsittely on maksullista lukuun ottamatta tutkimus- ja opetustarkoitusta koskevia poikkeuslupia.

Katso myös

Julkaisija

ELY-keskukset