Hyppää pääsisältöön

Ympäristönsuojelulain kertaluonteiset ilmoitusmenettelyt

Toiminnanharjoittajan tulee tehdä ilmoitus tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista kertaluonteisista toiminnoista. Ilmoitus tehdään ympäristölupaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle.

Kertaluonteiset toiminnot

Kertaluonteisia toimintoja ovat:

  • jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa
  • tilapäinen melu ja tärinä
  • koeluonteinen toiminta
  • poikkeukselliset tilanteet
  • pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen.

Lisäksi satamien jätehuoltosuunnitelma on esitettävä merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009, 9 luku 4 §) mukaisesti.

Ympäristöhaittaa aiheuttava poikkeuksellinen tilanne voi olla esimerkiksi onnettomuus, tuotantohäiriö tai laitteiston tai rakennelman purkaminen.

Ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain luvuissa 12 ja 14. Ilmoituksen sisällöstä säädetään ympäristönsuojeluasetuksen 24 ja 25 §:ssä.

Kenelle teet ilmoituksen

Ilmoitus ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista tehdään joko ympäristölupaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle.

Toiminta Viranomainen
Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa ELY-keskus
Satama ELY-keskus, kunta
Melu ja tärinä

1) Toiminta-alueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

2) ELY-keskus, jos toimitaan usean kunnan alueella

Koeluonteinen toiminta Pysyvän toiminnan toimivaltainen ympäristölupaviranomainen (AVI tai kunta)
Poikkeukselliset tilanteet Valvontaviranomainen (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai ELY-keskus tapauksesta riippuen)
Pilaantuneen maa-alueen puhdistaminen ELY-keskus, ellei toimivaltaa ole siirretty kunnalle (Helsinki ja Turku)

Lainsäädäntö

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) (Finlex)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) (Finlex)

Merenkulun ympäristönsuojelulaki 1672/2009 (Finlex)

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Ympäristöministeriö