Metsälajien esittelyt

Uhanalainen metsänemä (Epipogium
aphyllum
) kärsii kasvupaikkoja kuivattavista ojituksista ja hakkuista.
© Terhi Ryttäri

Uhanalaisten metsälajien elinpaikkojen turvaaminen on talousmetsien luonnonhoidon keskeisiä tavoitteita. Metsä- ja ympäristöalan yhteistyönä kehitettyä ja metsätalouden toimijoiden käyttöön tarkoitettua toimintamallia varten on laadittu lista lajeista, joiden esiintymät on mahdollista ottaa huomioon metsätalouden toimenpiteissä.

Listalle on valittu 2599 lajia. Mukana on metsälajien lisäksi myös sellaisia soiden, kallioiden ja perinnebiotooppien lajeja, joiden elinympäristöihin metsätalouden vaikutukset ulottuvat. 

Toimintamallin lajit on jaettu kahteen ryhmään: 1) lakisääteisesti turvattaviin lajeihin ja 2) vapaaehtoisesti turvattaviin lajeihin. Lakisääteisesti turvattavia lajeja ovat  luontodirektiivin liitteen IV lajit, erityisesti suojeltavat ja rauhoitetut lajit. Vapaaehtoisesti turvattavia lajeja ovat muut uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit.

Lajiesittelyiden tarkoituksena on antaa yleistietoa uhanalaisista lajeista metsätalouden ja muun maankäytön suunnitteluun sekä lajisuojelun tehtäviin. Esittelyissä kuvataan lajin keskeiset tuntomerkit, elinympäristövaatimukset, uhkatekijät ja hoitosuositukset. Hoitosuositukset ovat yleispiirteisiä ja niitä voidaan soveltaa tapauskohtaisesti kuhunkin tilanteeseen. Lajikuvausten laadinnasta ja sivuston ylläpidosta vastaa Suomen ympäristökeskus.

Lisätietoja

Biologi Heidi Kaipiainen-Väre, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi 

Luonnonhoidon ekologian asiantuntija Lauri Saaristo, Tapio, etunimi.sukunimi@tapio.fi 

 

Julkaistu 4.6.2013 klo 16.14, päivitetty 31.12.2021 klo 20.29