Utö, foto Riku Lumiaro
© Riku Lumiaro / SYKE

Noggrannare bedömning av hur näringsbelastningen påverkar kustvattenstatus

Pressmeddelande 16.1.2019 Finlands miljöcentral
Nu kan det göras en ännu noggrannare modellering av hurdana effekter näringsbelastningen har på kustvattnets tillstånd. Kustens totalbelastningsmodell som har utvecklats för Finska viken, Skärgårdshavet och Bottenhavet är ett nytt verktyg för att följa med vattenstatus, planera vattenvårdsinsatser och bedöma olika aktiviteter såsom fiskodlingar och deras miljöpåverkan. Modellsystemet ingår i Finlands nya Östersjöstrategi. Läs mera

aktuellt från miljöministeriet

Målet är digitala markanvändningsbeslut – underlättar framtida planläggning och byggande

24.1.2019
Miljöministeriet har inlett ett projekt som ska handla om framtida markanvändningsbeslut (Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset). Markanvändningsbeslut är myndighetsbeslut som styr eller begränsar markanvändningen och byggandet och som är kopplade till det arbete som utförs i kommuner och landskap. Till dessa beslut hör t.ex. detaljplaner, generalplaner och landskapsplaner, andra planer och begränsningar som rör markanvändning samt bygglov.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

Utö_kalanperkuupaikka_kuvaaja_Lumiaro

Noggrannare bedömning av hur näringsbelastningen påverkar kustvattenstatus

16.1.2019
Nu kan det göras en ännu noggrannare modellering av hurdana effekter näringsbelastningen har på kustvattnets tillstånd. Kustens totalbelastningsmodell är ett nytt verktyg för att följa med vattenstatus, planera vattenvårdsinsatser och bedöma olika aktiviteternas miljöpåverkan.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Inkomstgränserna för understöd för reparation av bostäder höjs

13.6.2018
I fortsättningen kan reparationsunderstöd beviljas hushåll där bruttoinkomsterna för en person inte överstiger 2 000 euro i månaden. Målet är att göra det lättare för dessa personer att bo hemma.
Mera aktuellt

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Publikationer

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 Bild Tomi Muukkonen

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018

Ett omfattande informationspaket om Östersjöns tillstånd har sammanställts. Publikationen innehåller forskningsdata om plankton, sälar, näringsämnen, farliga ämnen, skräp, buller och effekterna av mänsklig verksamhet. Publikationen uppdaterar samtidigt den information om havsmiljöns tillstånd som ingår i Finlands havsförvaltningsplan och som används som underlag när åtgärdsprogrammet för havsvården uppdateras.Läs mer om elektronisk publikation

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.