Hoppa till huvudinnehåll

Skydda närnaturen

Förlusten av biologisk mångfald är en realitet även i Finland. Du kan påverka närnaturens välbefinnande på många sätt. Till exempel kan du ta hand om din trädgård ekologiskt, delta i naturvårdstalkon eller göra observationer om arter.
Bild
En kvinna rensar en svamp i skogen.
© Riku Lumiaro

Visste du att pollinatörernas arbete beräknas globalt vara värt 216–529 miljarder euro? Eller att undersökningar visat att vistelse i naturen hjälper förebygga stress och flera sjukdomar? Även vardaglig natur är livsviktig för oss människor och det lönar sig att värdesätta det till exempel genom att inte bli av med maskrosor och prästkragar – att lämna dem som näring för surrande insekter och glädje för oss alla.

Förvandla din egen gård till en naturgård

Det är möjligt att med små åtgärder göra gården miljövänlig. En naturgård är också lätt att ta hand om eftersom mindre ofta är mer ur naturens synvinkel. När många sköter sina gårdar med respekt för naturen bildar gårdarna ett nätverk som stöder den biologiska mångfalden.

Ge naturen utrymme på din gård och gynna behärskad ovårdnad.

Lämna en del av gården som äng som erbjuder näring och skydd för många djur såsom dagfjärilar och humlor.

Plantera inhemska torparväxter och vildväxter.

Insekterna får näring från dem. Det är skäl att undvika skadliga främmande växtarter eftersom de tränger undan ursprungliga arter. 

Undvik användning av bekämpningsmedel i trädgården.

Gifter kan påverka mikroorganismer, insekter, växter, smådjur och husdjur, och även oss människor.

Föreslå en naturgärning i ditt husbolag.

På en gemensam gård kan man till exempel anlägga en äng eller bygga en våtmark.

Hjälp djuren

Många vilda djur lever nära människor: till exempel rävar, igelkottar, ekorrar, harar och fladdermöss är bekanta för många. Du kan göra livet lättare för djur med många gärningar som är av glädje för dig också. Till exempel är det ett nöje att följa fåglarna vid fågelmataren!

Bygg en fågelholk, ett insektshotell eller en fladdermusholk som bostad för alla bevingade vänner på gården.

På så sätt stöder du djurens häckning och vila.

En fjärilsbar kan ställas upp till exempel på balkongen.

Med en fjärilsbar erbjuder du mat till fjärilarna och kan observera dessa vackra flygare.

Vinterutfodring hjälper fåglar att överleva den kalla årstiden.

Samtidigt kan du följa fåglarnas liv på nära håll.

Undvik robotgräsklippare.

 De är farliga för smådjur såsom igelkottar.

Alla har en skyldighet att hjälpa skadade vilda djur.

Vid behov får man råd bland annat från det kommunala räddningsverket eller djurskyddsrådgivare.

Samla bort skräpet från naturen.

Särskilt plastskräp kan vara skadligt för djur.

Bild
En fågelholk i ett träd i skogen.
© Riku Lumiaro

Värna om och återställ din närmiljö

Att trygga miljön kräver ofta aktiva åtgärder. Till exempel hålls vårdbiotoper, småvatten och miljöer hotade av främmande arter i gott skick när de vårdas. Talkoarbete i naturen piggar upp och förbättrar konditionen!

Ängar och deras arter behöver underhåll.

Till exempel miljöorganisationer organiserar talkon där man slår och återställa värdefulla ängar som hotas av igenväxning.

Delta i arbetet med att bekämpa främmande växtarter.

Städer och kommuner utser ofta platser som behöver talkohjälp till exempel för bekämpning av jättebalsamin och blomsterlupin samt tillhandahåller arbetsredskap. 

Bild
Två kvinnor bär hö på en äng.
Genom att vårda traditionslandskap kan man trygga livsmiljöerna för många arter.  © Forststyrelsen

Laktta naturen och påverka

Medborgarnas naturobservationer är av stor betydelse. Medborgarobservationer används för att samla in information bland annat om förändringar i arter och klimatförändringens effekter på vårens framskridande. Kunskap om lokal natur spelar en viktig roll i att den värdefulla närnaturen förblir livskraftig och blir inte överkörd av byggandet.

Delta i observationen av närnaturen och rapportera dina observationer till tjänsten laji.fi.

laji.fi  I tjänsten kan man till exempel anmäla om främmande arter och sällsynta växter. Läs mer om medborgarobservationer (Länk till observationssidan).

Följ planläggningen i ditt område.

Ta vid behov initiativ och lämna in klagomål och begäran om rättelse. Många planläggningsplaner har förbättrats ur naturens synvinkel tack vare aktiva medborgare.

Njut av allemansrätten, kom också ihåg dina skyldigheter.
Undersök och observera – bekanta dig närmare med naturobservation
Läs mer

Mångsidig natur är anpassningsbar

Med biologisk mångfald avses mångfalden av arter och organismsamhällen på jorden samt den ärftliga variationen inom arter. Mångfald är som naturens motståndskraft. Den hjälper naturen att anpassa sig till föränderliga förhållanden, såsom klimatförändringen och sjukdomar. Även människans välbefinnande är beroende av naturens mångfald.

Naturen är hotad  

Den biologiska mångfalden i Finland fortsätter att försämras. Av våra arter är 12 procent utrotningshotade. Vad gäller biotoper är denna siffra 48 procent. Förlusten av mångfald är ett globalt fenomen, såsom klimatförändringen. Allt eftersom den fortskrider får den ekonomin att vackla och äventyrar livet på jorden. De främsta orsakerna till förlusten av biologisk mångfald i Finland är förändringar i markanvändningen, såsom skogsbruk, jordbruk och byggande, samt slumpmässiga faktorer, föroreningar och klimatförändringen.

Det är dock möjligt att utnyttja naturen på ett hållbart sätt och sålunda trygga människans välbefinnande. Bekämpning av förlusten av mångfald förutsätter en omfattande förändring av samhällets verksamhetssätt. Den måste vara synlig i allt beslutsfattande och all planering. Särskilt inom inriktningen av företagsstöd, i jord- och skogsbruk och i byggande behöver man ett ambitiöst steg mot mer hållbara verksamhetssätt.

Läs mer:

Viktiga tjänster från naturen 

Människan behöver naturen eftersom vårt samhälle helt och hållet bygger på naturen och dess ekosystem. Med ekosystemtjänster avses de avgiftsfria, materiella och immateriella fördelarna som naturen producerar för människor. Ekosystemtjänster delas in i fyra kategorier: produktions-, underhålls-, reglerings- och kulturtjänster. Naturen har dock alltid också sitt egenvärde.

Ekosystemtjänster tryggar människolivet
Läs mer (på finska)

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)
Upptäck mer
Finlands artdatacenter
Finlands artdatacenter samlar information av arter tillgänglig till ett ställe.
Gå (laji.fi)
Polyttajat.fi
Läs on pollinatörer på finska.
Gå (polyttajat.fi)