Hoppa till huvudinnehåll

Årsrapportering av viss avfallsexport

Avfallsexportören är skyldig att föra bok och rapportera uppgifter om spillolja, bygg- och rivningsavfall och kommunalt avfall som exporterats från Finland för återvinning. En sammanfattning av det avfall som återvunnits föregående år ska lämnas till Finlands miljöcentral. Uppgifterna samlas in för uppföljning av hur återvinningsmålen har uppnåtts och för EU-rapportering.

Vem är skyldig att rapportera?

Bokförings- och rapporteringsskyldigheten gäller anmälaren vid tillståndspliktig avfallstransport och den som ordnar avfallstransporten vid transport av s.k. grönt avfall.

Bestämmelser om skyldigheten för den som transporterar avfall till ett annat land att hålla sig underrättad, föra bok och lämna uppgifter finns i 117 c § i avfallslagen (646/2011).

Vad rapporteras?

Rapporteringsskyldigheten gäller spillolja, bygg- och rivningsavfall och kommunalt avfall som exporterats för återvinning. Utanför rapporteringsskyldigheten faller sådant kommunalt avfall och sådant bygg- och rivningsavfall för vilket producenten ansvarar för att ordna avfallshanteringen.  

Med återvinning avses här

 • förberedelse för återanvändning eller återvinning av kommunalt avfall
 • förberedelse för återanvändning, återvinning, användning för återfyllnad eller annan materialåtervinning av bygg- och rivningsavfall och
 • förnyelse och annan behandling av spillolja.

Följande uppgifter ska rapporteras:

 • uppgifter som identifierar avfallsexportören, -producenten och behandlingsanläggningen
 • mängden avfall som transporterats till ett annat land
 • avfallsbeteckning
 • verbal beskrivning av avfallet
 • avfallstyp
 • verksamhet där avfallet har uppkommit
 • hanteringen av avfallet.

Angående spillolja rapporteras dessutom typen av exporterad spillolja.
Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska ingå i sammandraget finns i 39 § och i bilaga 5 i förordningen om avfall 978/2021.

Avfallslag 646/2011 (Finlex)

Förordning om avfall (978/2021) (Finlex)

Rapporteringstidtabell

En sammanfattning av bokföringsuppgifterna angående avfallsexporter för föregående kalenderår ska lämnas in till Finlands miljöcentral årligen före utgången av februari. Den första rapporten gäller uppgifterna för 2022.

Hur rapporterar man?

De uppgifter som ska rapporteras anges i rapporteringsdelen i e-tjänsten Finnish TFS, som upprätthålls av Finlands miljöcentral. Systemet är på engelska. Du loggar in i systemet via tjänsten Suomi.fi. Identifieringen kan göras med bankkoder eller mobilcertifikat.

Inloggning förutsätter att

 • företagets basuppgifter har lagts till i systemet före inloggningen. Begäran om att föra in ett företag i systemet skickas till adressen wastereports@syke.fi.
 • den som loggar in har en fullmakt som beviljats av en person som har rätt att teckna företagets firma i Suomi.fi-tjänsten.
 •  
Bruksanvisning för avfallstransportsystemet – årsrapportering av vissa avfallsexporter enligt 117c § i avfallslagen (pdf, 475 kB)

Mer information

I frågor som gäller rapportering av avfallsexporter kan du kontakta wastereports(at)syke.fi.

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)