Hoppa till huvudinnehåll

Transport av grönt avfall

Transport av avfall från ett land till ett annat förutsätter i regel tillstånd för avfallstransport. Ett undantag utgör s.k. grönt avfall, som under vissa förutsättningar kan transporteras för återvinning enligt ett förenklat förfarande. Avfall som klassificerats som s.k. grönt avfall räknas upp i EU:s förordning om transport av avfall. Klassificeringen av avfall grundar sig på internationella avtal.

Avfall i den gröna avfallsförteckningen

I den s.k. gröna avfallsförteckningen (bilaga III till EU:s förordning om transport av avfall) ingår avfall vars transporter sannolikt inte medför någon risk för miljön. Sådant avfall är till exempel metallskrot, pappersavfall och obehandlat avfall av trä. De får i regel transporteras från ett EU- eller OECD-land till ett annat genom att följa ett enklare förfarande för så kallade gröna transporter än tillståndsförfarandet (anmälningsförfarandet). Artikel 18 i förordningen om transport av avfall gäller gröna avfallstransporter.

Förfaranden vid transport av s.k. grönt avfall

Vid transport av s.k. grönt avfall ser den som ordnar transporten (exportören) till att förfarandena enligt förordningen om transport av avfall följs, men även mottagaren och/eller behandlingsanläggningen har vissa skyldigheter. Anvisningar för export och import av s.k. grönt avfall finns nedan. 

Export av grönt avfall

Klassificering av avfall som s.k. grönt avfall

Allt avfall som klassificeras som s.k. grönt avfall räknas upp i EU:s förordning om transport av avfall. Koderna för s.k. grönt avfall finns i förordningens bilagor III, IIIA, IIIB samt i bilaga V del 1 förteckning B. Observera att en del av koderna i bilagorna III och IIIA endast är reserverade för transporter inom EU eller mellan OECD-länder. Om en lämplig kod för grönt avfall inte finns i förteckningen ska tillstånd för avfallstransport sökas för transporten.

Så kallat grönt avfall ska vara tillräckligt rent. I regel ska renheten vara minst 90 p-%, men även strängare krav kan tillämpas på vissa avfall (t.ex. plastavfall). Dessutom kan olika länder ställa nationella krav på renhet.

Även om avfallet nämns i förteckningen över s.k. grönt avfall tillämpas inte nödvändigtvis förfarandet för transport av grönt avfall. Avfallet uppfyller inte de krav som ställs på s.k. grönt avfall, om avfallet är förorenat av sådana andra ämnen som är farliga och/eller som förhindrar att avfallet återvinns på ett sätt som är godtagbart med tanke på miljön.

Myndigheternas ståndpunkt om klassificering som s.k. grönt avfall kan avvika från varandra i olika länder. Avfallsexportören är skyldig att utreda vilket förfarande som ska iakttas vid transporten.

Vem exporterar och till vem?

Den som ordnar transporten (exportören) vid transport av s.k. grönt avfall kan endast vara en fysisk eller juridisk person som omfattas av avsändarlandets jurisdiktion, såsom

(a) den ursprunglige producenten
(b) den nye producenten med tillstånd som genomför åtgärden före transporten
(c) en insamlare med tillstånd som sammanställer transporten av olika små avfallsmängder av samma slag från olika källor
(d) en registrerad handlare som skriftligen bemyndigats av den ursprungliga producenten som avses i (a), den nye producenten som avses i (b) eller en insamlare med tillstånd som avses i (c) att agera för dennes räkning som anmälare
(e) en registrerad mäklare som skriftligen bemyndigats av den ursprungliga producenten som avses i (a), den nye producenten som avses i (b) eller en insamlare med tillstånd som avses i (c) att agera för dennes räkning som anmälare, eller
(f) avfallsinnehavaren, om samtliga ovan nämnda personer är okända eller insolventa.

I Finland kan exportören vara ett företag som är etablerat i Finland och som utgående från ett driftställe i Finland bedriver fortlöpande affärsverksamhet eller yrkesutövning och som har ett finskt registreringsnummer.

Mottagaren av transporten ska på motsvarande sätt höra till mottagarlandets jurisdiktion. Om mottagaren är någon annan än den mottagande anläggningen, såsom en handlare eller mäklare, ska denne dessutom äga avfallet eller ha någon lagenlig kontroll över avfallet vid den tidpunkt då försändelsen anländer till mottagarlandet. Mottagaren ska vara belägen i samma land som den anläggning som återvinner avfallet.

Export utanför OECD: kontrollera mottagarlandets importbegränsningar

Om exporten riktas till länder utanför OECD ska mottagarlandets krav på import kontrolleras i kommissionens förordning (EG) nr 1418/2007. Förordningen innehåller en förteckning per land och avfallskod om mottagarlandet

a) har förbjudit import av avfallet i fråga
b) kräver tillstånd för avfallstransport för import
c) inte iakttar några kontrollförfaranden
d) eller om importen är förenad med andra krav som grundar sig på landets nationella lagstiftning.

Om landet inte iakttar några kontrollförfaranden eller om importen är förenad med nationella krav (punkterna c och d), ska det förfarande för transport av grönt avfall som EU kräver i vilket fall som helst följas. Exportören ska själv utreda de nationella importkraven (d) i mottagarlandet. Alla koder för grönt avfall nämns inte i förordningen för alla länder. Om koden för det avfall som ska exporteras inte finns i mottagarlandet ska tillstånd för avfallstransport sökas för transporten.

Export till länder utanför EES: påvisande av ändamålsenlighet

Om avfall transporteras till ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för behandling, ska exportören kunna visa att avfallshanteringen utanför det ekonomiska samarbetsområdet är ändamålsenlig. Detta innebär att avfallshanteringen uppfyller kraven i förordningen om transport av avfall och sker under förhållanden som till stor del motsvarar kraven i den relevanta EU-miljölagstiftningen.

Avtal med mottagaren

Vid transport av s.k. grönt avfall ska avsändaren och mottagaren ingå ett avtal som uppfyller nedan nämnda villkor. Avtalet ska på begäran visas upp för de myndigheter som övervakar avfallstransporterna. Avtalet ska vara i kraft när transporterna inleds.
I avtalet ska man komma överens om att ifall avfallstransporter och återvinning av avfall inte kan genomföras på överenskommet sätt eller om det sker en olaglig avfallstransport, ansvarar den som ordnar transporten (exportören) för att återta avfallet och se till att avfallet återvinns på ett alternativt sätt eller att avfallet vid behov lagras på behörigt sätt. Om avsändaren av någon anledning inte kan genomföra transporter eller återvinning på överenskommet sätt eller om det sker en olaglig avfallstransport, ansvarar avfallsmottagaren för att ordna återvinningen eller lagringen av avfallet. Finlands miljöcentral har utarbetat en s.k. avtalsmodell för gröna transporter för företagens bruk.

Avtalsmodell - gröna transporter (på engelska) (docx, 18 kB)

Ordnande av transporter

Vid avfallstransporter får endast sådana transportörer anlitas som är registrerade som avfallstransportörer. I Finland är kravet att transportörerna är registrerade i registret över avfallstransportörer i Finland. Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) ansvarar för registreringen i Finland. Observera att vissa länder dessutom kräver registrering i sitt eget lands register.

Godkännande av verksamhet i avfallshanteringsregistret (Suomi.fi)

Transportdokument för gröna transporter följer med transporten

Vid transporter av s.k. grönt avfall ska den som ordnar transporten (exportören) säkerställa att dokumentet för gröna transporter (bilaga VII till förordningen om transport av avfall) följer med transporterna. Dokumentet ska visas upp för tillsynsmyndigheten på begäran.

Transportdokument, grönt avfall - Bilaga VII (på engelska) (doc, 181 kB)

Förvaring av dokument

Den som ordnar avfallstransporter, mottagaren och återvinningsanläggningen ska förvara alla dokument som hänför sig till transporten i minst tre år från den dag då transporten inleddes.

Import av grönt avfall

Avfallsmottagare

I allmänhet är mottagaren en bearbetningsanläggning, men mottagaren kan också vara till exempel en handlare eller en mäklare. En avfallsmäklare som är mottagare ska vara registrerad i avfallshanteringsregistret.

Vid internationella avfallstransporter ska avfallsmottagaren (importören) vara underställd mottagarlandets jurisdiktion och äga avfallet eller ha någon lagenlig kontroll över avfallet vid den tidpunkt då försändelsen anländer till mottagarlandet. I Finland anses ett företag vara underställt jurisdiktionen om det är etablerat i Finland och som utgående från ett driftställe i Finland bedriver fortlöpande affärsverksamhet eller yrkesutövning och som har ett finskt registreringsnummer.

Avtal med den som ordnar avfallstransporten

Vid transport av s.k. grönt avfall ansvarar den som ordnar avfallstransporten (exportören) för att avfallet klassificeras rätt samt för att de förfaranden som krävs ska iakttas.  Med andra ord följer transportdokumentet (Bilaga VII) med transporten och ett avtal om avfallstransporter har ingåtts och gäller när transporterna inleds.
Mottagaren ansvarar för sin del för att underteckna ett avtal om avfallstransporter i enlighet med förordningen om transport av avfall. Avtalet ska vara i kraft när transporten inleds.

I avtalet ska man komma överens om att ifall avfallstransporter och återvinning av avfall inte kan genomföras på överenskommet sätt eller om det sker en olaglig avfallstransport, har den som ordnar transporten eller mottagaren, om den som ordnar avfallstransporten av någon anledning inte kan genomföra transporten eller återvinningen på avsett sätt, ansvaret för att

  • antingen återta avfallet och se till att avfallet återvinns på ett alternativt sätt eller
  • se till att avfallet vid behov lagras på behörigt sätt.
Avtalsmodell - gröna transporter (på engelska) (docx, 18 kB)

Bekräftelse av mottagande av avfall

Ett avfallsparti bekräftas som mottaget när det anländer genom att underteckna rätt punkt i transportdokumentet. I regel räcker det med behandlingsanläggningens bekräftelse av mottagandet i fält 14 i transportdokumentet. Om mottagaren inte är en bearbetningsanläggning och mottagaren ansvarar för avfallet när det anländer till mottagarlandet, behövs dessutom mottagarens bekräftelse av mottagandet i fält 13.

Förvaring av dokument

Avfallsmottagaren och behandlingsanläggningen är skyldiga att förvara alla handlingar som hänför sig till transporterna i minst tre år från den dag då transporten inleddes.

Var får jag mer information?

Finlands miljöcentral är behörig myndighet för internationella avfallstransporter i Finland. I frågor som gäller internationella avfallstransporter kan du kontakta adressen wasteshipments@syke.fi.

Övriga kontaktuppgifter finns på sidan

Kontaktpersoner och -uppgifter för transport av avfall.

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)