Hoppa till huvudinnehåll

Avsändande, mottagande och transport av avfallspartier

Anmälare, mottagare och transportörer av internationella avfallstransporter som kräver tillstånd för avfallstransport har skyldigheter enligt förordningen om transport av avfall. Efter att ha fått tillstånd för avfallstransport ska uppgifterna om varje avfallsparti som skickas eller tas emot anmälas till myndigheterna i fråga. Förfarandet med transportdokument enligt förordningen om transport av avfall ska följas vid alla avfallstransporter och transportörer som har tillstånd att transportera avfallet i fråga ska anlitas.
Bild
Fordon i hamn.
© Okko Saastamoinen

Anmälarens och mottagarens skyldigheter

 • Anmälaren ska säkerställa att alla myndigheters tillstånd är giltiga och att den ekonomiska säkerheten har godkänts när transporten inleds.
 • Anmälaren och mottagaren ska följa förfarandena för transportdokument.
 • Avfallet som transporteras får inte blandas med annat avfall under transporten.
 • Alla dokument som gäller avfallstransporter ska förvaras i tre år.

Förfarande med transportdokument

Det undertecknade transportdokumentet (bilaga IB) ska bifogas varje transport. Dessutom ska kopior av alla behöriga myndigheters beslut följa med varje avfallstransport. Den anläggning som tar emot avfallet förvarar dessa transportdokument.

Både Finlands miljöcentral och andra behöriga myndigheter informeras tre gånger om avfallstransporten:

 1. Senast tre arbetsdagar innan transporten inleds gör anmälaren en förhandsanmälan om avfallstransporten.
 2. När avfallet har tagits emot i behandlingsanläggningen undertecknar anläggningen fält 18 i transportdokumentet och meddelar att avfallet tagits emot.
 3. När avfallet har återvunnits eller slutbehandlats vid den mottagande anläggningen, undertecknar anläggningen fält 19 i transportdokumentet och meddelar att avfallet har behandlats.

Förhandsanmälan om avfall som lämnar Finland, mottagningsintyg för avfall som behandlas i Finland och information om avfallsbehandlingen lämnas via e-tjänsten för avfallstransporter (e-tjänsten Finnish TFS). Uppgifterna i systemet förmedlas till de behöriga myndigheterna.

Alternativt kan information om när transporten inleds, när avfallet tas emot och hur den hanteras ges genom att en kopia av det undertecknade transportdokumentet skickas till alla behöriga myndigheter. Kopior skickas till Finlands miljöcentral på adressen movementdocwasteshipments(at)syke.fi (i e-postmeddelandets rubrikfält tydligt tillståndsnummer samt partinummer för partierna i fråga).

Meddelande om behandling efter en tillfällig åtgärd

Om avfall som skickats för tillfällig behandling vidarebehandlas i mottagarlandet ska myndigheterna informeras om den slutliga behandlingen av avfallet på blanketten Anvisning för kontaktpersoner (CG 3 Annex 1). Om avfallet transporteras för vidare behandling till ett annat land iakttas antingen anmälningsförfarandet eller förfarandet för s.k. gröna transporter.

Detaljerade anvisningar för anmälan om transporter

Förhandsanmälan om avfallstransport – anmälare

 • Anmälaren gör en förhandsanmälan om det avfallsparti som ska sändas senast 3 arbetsdagar före den planerade transportdagen. Avfallspartier som transporteras från Finland anmäls i regel via e-tjänsten (Finnish TFS). Information om förhandsanmälan skickas från systemet per e-post till alla behöriga myndigheter och avfallsmottagare. Vid behov ska förhandsanmälan skickas separat till myndigheten.
 • Anmälaren skriver ut transportdokumentet (bilaga IB till förordningen om transport av avfall) från systemet och undertecknar det innan transporten avgår.

Sändande av parti – avfallsproducent

 • Det ursprungliga transportdokumentet (bilaga IB) som undertecknats av anmälaren/avfallsproducenten ges till den första transportören som undertecknar punkt 8 på blanketten. Producenten förvarar en kopia av den blankett som transportören undertecknat.
 • Med transporten följer kopior av myndigheternas tillståndsbeslut som innehåller anmälningsdokumenten jämte nödvändiga myndighetsanteckningar. Besluten kan följa med transporten elektroniskt om de hela tiden är tillgängliga.

Transport av parti – avfallstransportör

 • Den första transportören fyller i punkterna 8(a) i transportdokumentet (bilaga IB), transportsätt, transportdatum och underskrift (och vid behov punkt 16). Om flera transportörer deltar i avfallstransporten kompletterar de övriga transportörerna fälten 8(b) och 8(c) på blanketten och fälten i en eventuell bilaga. Varje transportör förvarar en kopia av transportdokument som undertecknats av följande transportör. 
 • Vid avfallstransporter utanför EU överlämnar transportören en kopia av transportdokumentet till gemenskapens export-, utförsel- eller ankomsttullkontor.
   

Mottagande av avfall – behandlingsanläggning

 • Anläggningen för bortskaffande/återvinning bekräftar mottagandet av avfallet genom att fylla i fält 18 på den ursprungliga blanketten och ge en kopia av den undertecknade blanketten till transportören. Avfallsmottagaren ska skicka en undertecknad kopia av transportdokumentet till anmälaren och de behöriga myndigheterna i länderna i fråga inom tre dagar från mottagandet av avfallet. Om det mottagna avfallspartiet inte motsvarar det avfall som definieras i tillståndet för avfallstransport och avfallspartiet måste avvisas, ska mottagaren utan dröjsmål underrätta avfallstransportmyndigheten om detta.
 • Finländska behandlingsanläggningar kan bekräfta mottagandet via e-tjänsten Finnish TFS. Systemet används också av vissa utländska företag. 

Mottagande av avfall – mottagare (undantagsfall)

 • Om mottagaren (annan än behandlingsanläggningen) tar på sig ansvaret för avfallstransporten när den anlänt till mottagarlandet, fyller mottagaren i fält 17 och vid behov fält 16.

Avfallshantering – behandlingsanläggning

 • Anläggningen för bortskaffande/återvinning ska behandla eller återvinna avfallet senast inom ett år (365 dagar) från mottagandet av avfallspartiet. Ett intyg över bortskaffande eller återvinning av ett avfallsparti ges genom att fylla i fält 19 på blanketten. En undertecknad kopia av transportdokumentet ska skickas till anmälaren och de behöriga myndigheterna i länderna i fråga senast 30 dagar efter att åtgärden i fråga har vidtagits (dock inom 365 dagar från mottagandet av avfallspartiet).
 • Finländska behandlingsanläggningar kan utfärda intyg över behandlingen via e-tjänsten Finnish TFS. Systemet används också av vissa utländska företag.
 • Om avfallet har exporterats för tillfällig behandling (t.ex. lagring eller sortering), ger behandlingsanläggningen också uppgifter om den slutliga behandlingen av avfallet. Uppgifter om den slutliga återvinningen eller bortskaffandet av avfallet ska lämnas senast ett år (365 dagar) efter att avfallet lämnats till vidare behandling. Uppgifterna lämnas till anmälaren och de behöriga myndigheterna i länderna i fråga på blanketten Anvisning för kontaktpersoner Nr 3 Bilaga 1 (Annex 1).

Transportörernas skyldigheter vid transporter som kräver tillstånd för avfallstransport

Avfall som transporteras med tillstånd för avfallstransport kan transporteras endast av ett transportföretag som godkänts i tillståndet för avfallstransport. Ett företag som transporterar avfall ska alltid ha ett av myndigheten beviljat tillstånd att transportera avfallet i fråga. Tillståndet ska visas upp för tillsynsmyndigheten på begäran. I Finland ansvarar Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) för registreringen av transportörer i avfallshanteringsregistret.

Bild
Fordon i dimman.
© Katri Lautala

När ett avfallsparti tas emot för transport fyller transportören i transportsätt, transportdatum och underskrift (vid behov punkt 16) i punkt 8 (a) i transportdokumentet (bilaga IB). Anmälaren behåller en kopia av det undertecknade exemplaret. Det ursprungliga transportdokumentet följer med transporten från avsändarplatsen till mottagningsplatsen. Om flera transportörer deltar i avfallstransporten kompletterar de övriga transportörerna fälten 8(b) och 8(c) på blanketten och fälten i en eventuell bilaga. Varje transportör förvarar en kopia av transportdokument som undertecknats av följande transportör.

Vid avfallstransporter utanför EU ska en kopia av transportdokumentet också överlämnas till gemenskapens export-, utförsel- eller ankomsttullkontor.

Var får jag mer information?

Finlands miljöcentral är behörig myndighet för internationella avfallstransporter i Finland. I frågor som gäller internationella avfallstransporter kan du kontakta adressen wasteshipments@syke.fi.

Övriga kontaktuppgifter finns på sidan Kontaktpersoner och -uppgifter för transport av avfall.

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)