Hoppa till huvudinnehåll

Tillstånd för avfallstransport

För tillstånd för avfallstransport görs en anmälan om avfallstransport till den behöriga myndigheten i avsändarlandet, som i Finland är Finlands miljöcentral. Avfallsexportören ska utreda om det behövs tillstånd som beviljats av avfallstransportmyndigheterna för att exportera avfallet, om det är fråga om s.k. transport av grönt avfall eller om avfallstransport är förbjuden.

Innan avfallstransporterna kan inledas ska Finlands miljöcentral, den behöriga myndigheten i mottagarlandet och eventuella transitländer godkänna anmälan om avfallstransport, dvs. ge tillstånd till avfallstransporten. Tillståndet för avfallstransport gäller i regel i högst ett år.

Behöver du tillstånd för avfallstransport?

Bild
Bearbetning av bygg- och rivningsavfall på avfallsstationen.
© Pirke Suoheimo

Behovet av tillstånd för avfallstransport och uppfyllandet av förutsättningarna för transporten bestäms utifrån klassificeringen, behandlingen, mottagarlandet och eventuella export- och importbegränsningar. Det är skäl att börja göra en anmälan om avfallstransport i god tid före de planerade avfallstransporterna. Vid behov kan du kontakta Finlands miljöcentral för att säkerställa skyldigheten att anmäla avfallstransporter. Innan du tar kontakt är det bra att känna till följande uppgifter:

 • avfallsbeskrivning
 • avfallsproducent och avfallsanmälare
 • mottagarland och mottagande anläggning
 • en kort beskrivning av avfallshanteringsmetoden.

Med hjälp av dessa uppgifter är det möjligt att bedöma om det behövs flera anmälningar.

En eller flera anmälningar?

Flera anmälningar om avfallstransporter behövs om

 • avfallet som transporteras har olika beteckningar,
 • avfallet transporteras längs olika rutter eller
 • avfallet exporteras från flera startpunkter eller till flera mottagare.

Om avfall som kräver tillstånd för avfallstransport transporteras utan tillstånd för avfallstransport, kan det vara fråga om en olaglig avfallstransport. Påföljden för olaglig avfallstransport kan vara ett straff som föreskrivs i avfallslagen eller strafflagen.

Vem ansvarar för att ansöka om tillstånd för avfallstransport?

Avfallsexportören, dvs. anmälaren, gör en anmälan om avfallstransport till den behöriga myndigheten i avsändarlandet, som i Finland är Finlands miljöcentral. I regel kan den ursprungliga avfallsproducenten som lyder under avsändarlandets jurisdiktion vara anmälare, men också en avfallsinsamlare eller registrerad mäklare som beviljats tillstånd. Avfallsmäklaren kan sköta anmälningsförfarandet med fullmakt av avfallsproducenten. Bestämmelser om verksamheten som anmälare finns i artikel 2.15 i EU:s förordning om transport av avfall.

Bra att veta innan anmälan

För internationella avfallstransporter ska det ställas en ekonomisk säkerhet som vid behov täcker myndighetens kostnader för återsändande av avfallet till avsändarlandet, lagring och alternativ behandling av avfallet.

Tillståndet för internationell avfallstransport gäller i regel i högst ett år.

Om det finns behov av att göra ändringar i en avfallstransport som godkänts i tillståndet, ska ändringarna alltid anmälas till avfallstransportmyndigheten och vid behov ska en ny anmälan göras för tillstånd för avfallstransport.

Avfallstransportmyndigheterna i de länder som deltar i transporten tar ut en avgift för behandlingen av anmälan och övervakningen av transportpartierna enligt sina egna prislistor.

Ett tillstånd för avfallstransport kan också återkallas, om avfallstransporten inte genomförs i enlighet med tillståndet.

Ekonomisk säkerhet

En internationell avfallstransport ska ha en ekonomisk säkerhet enligt artikel 6 i EU:s förordning om transport av avfall. Säkerheten kan ha formen av borgen, försäkring eller pantsatt insättning. Den som ställer säkerheten ska vara ett kreditinstitut, en försäkringsanstalt eller något annat yrkesmässigt finansiellt institut med hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Företagets säkerhet ska lämnas till Finlands miljöcentral i form av en bankgaranti. Den av Finlands miljöcentral rekommenderade formen av säkerhet för avfallstransporter är bankgaranti av typen On demand. Finlands miljöcentral rekommenderar en säkerhet som gäller tills vidare.

Anvisningar, blanketter och dokumentmallar

Säkerhetens storlek

Den sökande ska ställa en ekonomisk säkerhet som vid behov täcker myndighetens kostnader för återsändande av avfallet till avsändarlandet, lagring (90 dagar) och alternativ behandling av avfallet. Kostnaderna fastställs på basis av de faktiska uppgifter som anmälaren lämnat.

Säkerheten ska täcka

 • Transportkostnaderna för återsändande av avfall från mottagarlandet till Finland, vilka i regel beräknas på basis av informationen i anbudet.
 • Kostnader för lagring räknas ut för lagring i 90 dagar. Det lönar sig att ta reda på kostnaderna för lagring till exempel i avsändar- eller ankomsthamnens lager.
 • Kostnaderna för alternativ behandling fastställs från fall till fall. Som utgångspunkt används kostnader för behandling av avfall i Finland, såsom kostnader för avstjälpningsplats eller avstjälpningsplats för problemavfall. I fråga om farligt avfall används oftast riksomfattande aktörers listpriser som referens. Om det är fråga om avfall som har ett positivt värde kan man överväga att lämna bort behandlingskostnaderna från beräkningen av säkerhet.

Vid avfallstransporter från Finland kan man ställa en säkerhet i partier för en eller flera leveranser. Säkerhetens minimibelopp är 2 000 euro.

Ställande av säkerhet

Vid transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet räcker det att ställa säkerhet till förmån för den behöriga myndigheten i avsändarlandet. Garantihandlingen ska överlämnas till den behöriga myndigheten i avsändarlandet.

När avfall importeras till Finland från länder utanför Europeiska unionen, Norge eller Schweiz, ska säkerhet i allmänhet också ställas till förmån för Finlands miljöcentral, även om avsändarlandets myndighet skulle ha krävt säkerhet.

Säkerheten kan ställas efter det att Finlands miljöcentral har godkänt den beräkning av säkerhet som anmälaren lämnat in.

Säkerhetens giltighet

Säkerheten ska gälla i minst 480 dygn efter den sista transportdagen som godkänts i tillståndet för avfallstransport. Om avfallet exporteras till tillfälligt behandling, till exempel för sortering, det krävs att säkerheten gäller tills avfallet har behandlats slutligt. I dessa fall ska säkerheten gälla i minst 845 dygn efter den sista transportdagen som godkänts i tillståndet för avfallstransport. Finlands miljöcentral rekommenderar en säkerhet som gäller tills vidare.

Godkännande av säkerhet

Finlands miljöcentral godkänner den ekonomiska säkerheten som ställts för avfallstransporten i samband med anmälningsförfarandet, dvs. ansökan om tillstånd.

Säkerhetsuppföljning

Säkerheten ska täcka den öppna avfallsmängden. Transporten är öppen från den transportdag som anges i transportdokumentet till den behandlingsdag som erhållits med transportdokumentet. Transporten av avfall som exporteras för tillfällig behandling kan vara öppen fram till att ett intyg erhållits över den slutliga behandlingen av avfallet.

Returnering av säkerheten

Den ekonomiska säkerheten kan returneras när de behöriga myndigheterna har fått nödvändiga intyg över att avfallspartierna har mottagits och behandlats på det sätt som anges i tillståndet.

Tillstånd till tillfällig behandling av avfall

Tillstånds- och godkännandeförfarandena varierar något beroende på om avfallet transporteras för en tillfällig åtgärd, dvs. en förbehandling eller ett lager, eller för en egentlig åtgärd. Artikel 15 i förordningen om transport av avfall gäller behandling i avvaktan på återvinning och bortskaffande. Grundprincipen för dessa transporter är att man vid tillstånd och övervakning av transporten följer upp alla åtgärder, från tillfälliga åtgärder till slutlig behandling av avfallet.

Avfallsmottagaren är skyldig att vid behov göra en ny anmälan, om avfallet efter att en tillfällig åtgärd har avslutats transporteras för behandling till det ursprungliga avsändarlandet, en annan medlemsstat eller ett tredjeland. Om den slutliga behandlingen sker i samma land som behandlingen i avvaktan på återvinning eller bortskaffande används blanketten Anvisning för kontaktpersoner Nr 3 Bilaga 1.

Om avfall transporteras för behandling i avvaktan på återvinning och bortskaffande ska tilläggsbestämmelser tas in i det avtal som förutsätts mellan anmälaren och avfallsmottagaren i förordningen om transport av avfall. Finlands miljöcentral har utarbetat en avtalsmodell för den tillfälliga åtgärden.

Anvisningar, blanketter och dokumentmallar

Avfall som omfattas av producentansvaret

Avfallslagen fastställer att en del avfall omfattas av producentansvaret. Det innebär att tillverkare och importörer av produkter enligt avfallslagen har primär rätt och å andra sidan också skyldighet att ordna insamling, transport och avfallshantering av kasserade produkter. Avfall som omfattas av producentansvar är ackumulatorer och batterier, bilar, däck, elektriska och elektroniska produkter, papper och pappersprodukter samt förpackningar. Vid export av avfall som omfattas av producentansvaret ska exportören visa att den samarbetar med producenten eller producentsammanslutningen.

Mer information om producentansvaret finns på NTM-centralens webbplats. 

Giltighetstid för tillståndet för avfallstransport

Tillståndet för avfallstransport gäller i regel i ett år. Finlands miljöcentral beviljar tillstånd för den tid som söks i fält 6 i anmälningsdokumentet (bilaga IA) eller för en kortare tid.
För anläggningar som godkänts på förhand kan tillstånd för avfallstransport beviljas för högst tre år, om alla behöriga myndigheter samtycker till detta.

Förhandsgodkännande av anläggningar som återvinner avfall

Ett tillstånd enligt överenskommelsen om avfallstransporter inom gränsområdet mellan Finland och Sverige kan vara i kraft högst fem år.

Tillstånd enligt överenskommelsen om avfallstransporter inom gränsområdet

Överenskommelsen om avfallstransporter inom gränsområdet mellan Sverige och Finland trädde i kraft 15.8.2016. Överenskommelsen underlättar den administrativa bördan vid transport av avfall mellan landskapet Lappland och Norrbottens län eller från landskapet Åland till Sverige. Överenskommelsen gäller ofarligt avfall som uppkommit inom avtalets geografiska tillämpningsområde och sådant farligt avfall för vilket kommunen är skyldig att ordna avfallshantering i avsändarlandet.

Överenskommelse för gränsområden - förordning 51/2016 (pdf, 143 kB)

Lättnader enligt överenskommelsen:

 • möjlighet att få tillstånd för fem år
 • transporter behöver inte anmälas till myndigheterna, utan rapportering kvartalsvis är tillräcklig
 • för transit via ett annat land räcker det med en skriftlig anmälan till de myndigheter som övervakar avfallstransporten, transporttillstånd behövs inte.

Avtalet grundar sig på EU:s förordning om transport av avfall, vars förfaranden i huvudsak fortfarande iakttas vid avfallstransporter.

Ändringar i tillståndet för avfallstransport

Följande ändringar i anmälan förutsätter att beslutet ändras:

 • ändring i antalet partier medan det totala antalet ton förblir oförändrat
 • ändring av säkerhet
 • mindre ruttändring, t.ex. tillägg av alternativ hamn

Om du vill lägga till ett nytt transportföretag i anmälan behövs ingen ny anmälan eller beslutsändring. Då räcker det att du meddelar detta skriftligen (t.ex. per e-post) till alla behöriga myndigheter.

Ändringarna måste godkännas av alla berörda myndigheter.

En ny anmälan behövs om du vill göra följande ändringar i anmälan:

 • betydande ruttändring
 • förlängning av giltighetstiden för tillstånd för avfallstransport
 • ökning av antalet transitländer
 • ökning av mängden avfall som transporteras
 • ändring av avfallets sammansättning
Avgifter

För behandling av anmälan om avfallstransport och för övervakning av transportpartier uppbärs en avgift av anmälaren. Fakturan skickas separat efter tillståndsbeslutet. Avgift tas ut också för ändring eller återkallande av beslut om avfallstransport, förhandsgodkännande av en anläggning och inspektionsbesök. Avgifterna grundar sig på miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer (180/2022). Anmälaren ska också förbereda sig på mottagarlandets och transitländernas tillståndsavgifter.
Anmälningar som anhängiggörs under perioden 1.4.2022–30.4.2024:

avgiftstabell 1.4.2022–30.4.2024 (på finska, svenska och engelska) (pdf, 145 kB)
Försummelse av tillståndsvillkoren

Försummelser vid avfallstransporter kan leda till att tillståndet för avfallstransport återkallas och även till att framtida anmälningar om avfallstransport avslås.

Godkännandet kan återkallas till exempel om

 • avfallets sammansättning inte motsvarar anmälan
 • villkoren för transporten inte iakttas
 • avfallet inte återvinns eller bortskaffas i enlighet med det tillstånd som beviljats den mottagande anläggningen, eller
 • avfallstransporten ska utföras eller har utförts eller avfallet behandlas eller har behandlats på ett sätt som avviker från de uppgifter som lämnats.

Internationell avfallstransport kan förbjudas, om

 • avfallsmottagaren eller anmälaren har konstaterats ha gjort sig skyldig till olaglig avfallstransport, eller
 • anmälaren har underlåtit att betala behandlingsavgiften för en tidigare anmälan om avfallstransport.

Anvisning för ansökan om tillstånd för avfallstransport för avfall som exporteras från Finland

Anmälan om tillstånd för avfallstransport görs i regel via e-tjänsten. Via e-tjänsten görs också anmälningar om avfallstransportpartier. E-tjänsten Finnish TFS som upprätthålls av Finlands miljöcentral är på engelska.

Fullmakter för e-tjänsten

Du loggar in i e-tjänsten Finnish TFS via tjänsten Suomi.fi. Inloggning förutsätter att företagets basuppgifter har lagts till i systemet och att den som gör anmälan har de Suomi.fi-fullmakter som behövs. Fullmakter för e-tjänsten ges av en person som har rätt att teckna företagets firma.

Suomi.fi-fullmakter som gäller internationella avfallstransporter

Om företaget inte tidigare har gjort internationella avfallstransporter som kräver tillstånd ska du begära att företaget läggs till i systemet genom att skicka företagets namn, kontaktuppgifter, FO-nummer, kontaktpersonens namn, e-postadress och telefonnummer per e-post till adressen wasteshipments@syke.fi.

Nedan hittar du stegvisa anvisningar för anmälan om avfallstransport. 

E-tjänsten för internationella avfallstransporter – Finnish TFS

Logga in i e-tjänsten genom att identifiera dig via tjänsten Suomi.fi. I e-tjänsten kan du också anmäla avfallstransportpartier.

Gå till e-tjänsten (Finnish TFS, på engelska)

Bruksanvisning för avfallstransportsystemet – internationellt tillstånd för avfallstransport (pdf, 416 kB)
Logga in i e-tjänsten

Logga in i e-tjänsten och fyll i uppgifterna om den planerade avfallstransporten i systemet. Du kan spara dina uppgifter och vid behov komplettera dem senare.

Utifrån de uppgifter som lämnats fyller systemet i anmälningsdokumentet (bilaga IA) och det transportdokument som behövs vid avfallstransporter (bilaga IB). Du kan följa hur behandlingen framskrider i e-tjänsten.

I e-tjänsten anger du bland annat följande uppgifter

 • mängden avfall som transporteras och antalet transportpartier
 • planerad tidsperiod för transporten
 • avfallets form och förpackningssätt
 • avfallets klassificering
 • myndigheter i eventuella transitländer och i mottagarlandet
 • uppgifter om eventuella anläggningar för fortsatt behandling av avfallet, om avfallet exporteras för tillfällig behandling, såsom sortering eller lager

Transport för tillfällig behandling

Tillstånds- och godkännandeförfarandena varierar något beroende på om avfallet transporteras för en tillfällig åtgärd, dvs. en förbehandling eller ett lager, eller för en egentlig åtgärd. Artikel 15 i förordningen om transport av avfall gäller behandling i avvaktan på återvinning och bortskaffande. Grundprincipen för dessa transporter är att man vid tillstånd och övervakning av transporten följer upp alla åtgärder, från tillfälliga åtgärder till slutlig behandling. Uppgifterna om avfallsbehandlare efter den tillfälliga åtgärden ges i avfallstransportsystemet. Om den slutliga behandlingen sker i samma land som den tillfälliga åtgärden används blanketten ”Anvisning för kontaktpersoner Nr 3 Bilaga 1”. Blanketten fylls i automatiskt med de uppgifter som angetts i systemet.

Lägg till nödvändiga bilagor

För anmälan om avfallstransport behöver du bland annat följande handlingar:

 • ett avtal mellan anmälaren och mottagaren enligt förordningen om transport av avfall. Om avfall transporteras i avvaktan på återvinning och bortskaffande, såsom förbehandling eller lagring, ska tilläggsbestämmelser tas in i det avtal som förutsätts mellan anmälaren och avfallsmottagaren enligt förordningen om transport av avfall. 
 • beräkning av ekonomisk säkerhet
 • avfallsbeskrivning och avfallets uppkomstprocess
 • beskrivning av behandlingsprocessen vid den mottagande anläggningen
 • miljötillstånd för den mottagande anläggningen eller utdrag ur väsentliga uppgifter om den
 • mängden återvunna ämnen i förhållande till restprodukterna och behandlingsmetoden för den outnyttjade delen
 • beskrivning av transportrutten
 • intyg över att transportörerna har registrerat sig som avfallstransportör
 • den ekonomiska säkerheten lämnas in separat i original
Avtalsmodell - egentlig åtgärd (på engelska) (doc, 61 kB) Avtalsmodell - tillfällig åtgärd (på engelska) (doc, 71 kB) Dokumentmall för bankgaranti av typen On demand – specifik säkerhet (på engelska) (doc, 46 kB) Dokumentmall för bankgaranti av typen On demand – allmän säkerhet (på engelska) (doc, 47 kB)

 

Beakta tilläggsbestämmelserna om du transporterar avfall för tillfällig återvinning

Grundprincipen för dessa transporter är att man vid tillstånd och övervakning av transporten följer upp alla åtgärder, från tillfälliga åtgärder till slutlig behandling. Uppgifterna om avfallsbehandlare efter den tillfälliga åtgärden ges i avfallstransportsystemet. 
Om den slutliga behandlingen sker i samma land som den tillfälliga åtgärden används blanketten ”Anvisning för kontaktpersoner Nr 3 Bilaga 1”. Blanketten fylls i automatiskt med de uppgifter som angetts i systemet.
Om avfall transporteras för tillfällig återvinning ska tilläggsbestämmelser tas in i det avtal som förutsätts mellan anmälaren och avfallsmottagaren i förordningen om transport av avfall. Finlands miljöcentral har utarbetat en avtalsmodell för den tillfälliga åtgärden.
 

Perusperiaate näissä siirroissa on, että siirron luvituksessa ja valvonnassa seurataan kaikki toimet väliaikaisista toimista lopulliseen käsittelyyn asti. Väliaikaisen toimen jälkeisten jätteen käsittelijöiden tiedot annetaan jätesiirtojärjestelmässä. 

Jos lopullinen käsittely tapahtuu samassa maassa kuin väliaikainen käsittely, käytetään ”Yhteyshenkilöohjeen Nro 3 Liite 1”-lomaketta. Lomake täyttyy automaattisesti järjestelmässä annetuin tiedoin.

Jos jätettä siirretään väliaikaiseen hyödyntämiseen, jätteensiirtoasetuksen edellyttämään sopimukseen ilmoittajan ja jätteen vastaanottajan välillä sisällytetään lisäsäännöksiä. Suomen ympäristökeskus on laatinut väliaikaisen toimen sopimusmallin. 

Avtalsmodell - tillfällig åtgärd (på engelska) (doc, 71 kB)
Skicka anmälan till förhandsgranskning

Anmälan jämte bilagor skickas till Finlands miljöcentral för förhandsgranskning innan anmälningsdokumentet (bilaga IA) undertecknas. Med hjälp av förhandsgranskningen är det möjligt att påskynda behandlingen av anmälan i avsändarlandet.

Du kan skicka anmälan om avfallstransport för förhandsgranskning via systemet när alla nödvändiga uppgifter har angetts. Förhandsgranskningen görs om möjligt utan dröjsmål.

Vid behov ber Syke dig korrigera eller komplettera uppgifterna. Skicka meddelandet på nytt efter korrigeringarna.

Underteckna den förhandsgranskade ansökan

När uppgifterna i anmälan är tillräckliga ber Syke dig skicka det undertecknade anmälningsdokumentet, dvs. bilaga IA. Dokumentet kan skrivas ut från e-tjänsten Finnish TFS. Dokumentet undertecknas av anmälaren och vid behov även avfallsproducenten, om anmälaren till exempel är en mäklare.

Den undertecknade bilagan IA skickas till Syke

 • i elektroniskt format (som PDF-fil) via e-tjänsten Finnish TFS eller
 • i original per post till adressen Finlands miljöcentral/internationella avfallstransporter, Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors.

Oftast räcker det att alla handlingar i anslutning till anmälan lämnas in elektroniskt. Myndigheterna i vissa länder kräver att antingen det ursprungliga undertecknade anmälningsdokumentet (bilaga IA) eller anmälningsdokumentet och alla bilagor skickas per post. Syke ber dig vid behov skicka pappersversionerna av handlingarna.

Syke vidarebefordrar ansökan till andra behöriga myndigheter

Efter att den undertecknade bilagan IA anlänt är ärendet officiellt anhängigt. Syke vidarebefordrar anmälan om avfallstransport jämte bilagor till andra behöriga myndigheter inom tre arbetsdagar. Den ursprungliga undertecknade bilagan IA och bilagorna till anmälan skickas vid behov per post till myndigheten i mottagarlandet.

Myndigheterna i mottagarlandet och transitländerna granskar ansökan

Myndigheterna i mottagarlandet och i eventuella transitländer kan begära ytterligare information i enlighet med bilaga II till förordningen om transport av avfall. Kompletteringar och tilläggsuppgifter till anmälan ska alltid skickas till de behöriga myndigheterna i såväl avsändarlandet, transitlandet som mottagarlandet.

Transporttillstånd beviljas inte om anmälaren trots begäran inte lämnar nödvändiga tilläggsuppgifter, om uppgifterna lämnas för sent eller om givna uppgifter är felaktiga.

Mottagarlandet bekräftar mottagandet

När myndigheten i mottagarlandet anser att ansökan innehåller alla nödvändiga uppgifter, ger den en bekräftelse på mottagandet (acknowledgement) genom att fylla i punkt 19 i anmälningsdokumentet.

Mottagningsbekräftelsen skickas till anmälaren, mottagaren och alla behöriga myndigheter. Därefter har alla myndigheter 30 dagar på sig att fatta beslut. Beslutet kan vara positivt eller negativt på grundval av artikel 11 eller 12 i förordningen.

Transitländerna kan i stället för ett skriftligt beslut ge ett s.k. underförstått samtycke, dvs. deras samtycke till transporten kan antas inom 30 dagar efter bekräftelsen av mottagandet. Det s.k. underförstått samtycke gäller i ett år.

Lämna ekonomisk säkerhet till Syke

En internationell avfallstransport ska ha en ekonomisk säkerhet.  Syke godkänner beräkningen av säkerhet i samband med förhandsgranskningen.

Säkerheten lämnas till Syke senast efter att mottagningsbekräftelsen har erhållits. Syke fattar beslut först efter att den ursprungliga säkerheten har anlänt till Syke.

Myndighetsbeslut om avfallstransport

Syke fattar beslut efter att mottagningsbekräftelsen getts, när säkerheten har anlänt till Syke. Ändring i Finlands miljöcentrals tillståndsbeslut kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Även mottagarlandets och eventuella transitländers myndigheter fattar beslut om avfallstransporten. Myndigheterna i transitländerna kan ge ett s.k. underförstått samtycke i stället för ett skriftligt beslut. 

Inledande av avfallstransporter

Avfallstransporterna kan inledas när man har fått positiva beslut av myndigheterna i avsändarlandet, mottagarlandet och eventuella transitländer och när den transporttid som fastställts i tillstånden är i kraft.

Var får jag mer information?

Finlands miljöcentral är behörig myndighet för internationella avfallstransporter i Finland. I frågor som gäller internationella avfallstransporter kan du kontakta adressen wasteshipments@syke.fi.

Övriga kontaktuppgifter finns på sidan Kontaktpersoner och -uppgifter för transport av avfall.

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)