Hoppa till huvudinnehåll

Förhandsgodkännande av anläggningar som återvinner avfall

EU:s förordning om transport av avfall ger möjlighet att bevilja anläggningar som återvinner avfall s.k. förhandsgodkännande. Förhandsgodkännandet ger rätt att avvika från vissa bestämmelser i anmälningsförfarandet.

Förhandsgodkännande

Finlands miljöcentral kan bevilja en avfallsåtervinningsanläggning i Finland förhandsgodkännande för mottagning av avfall från ett annat EU-land eller OEDC-land.

Förhandsgodkännandet är tidsbegränsat och kan beviljas för högst tio år. Förhandsgodkännande kan inte beviljas för tillfällig återvinning av avfall eller för försöksverksamhet.

Förhandsgodkännande kan beviljas, om

 1. verksamhetsutövaren har miljötillstånd enligt miljöskyddslagen för återvinningsverksamheten,
 2. verksamhetsutövaren har tillräcklig sakkunskap om internationella avfallstransporter,
 3. verksamhetsutövaren har ett miljöledningssystem enligt EMAS-förordningen (EG) nr 1221/2009 eller något annat motsvarande miljöledningssystem, ochverksamhetsutövaren vid tidigare internationella avfallstransporter har fullgjort sina skyldigheter enligt avfallslagen, förordningen om transport av avfall och miljöskyddslagen.

Förhandsgodkännandets inverkan på anmälningsförfarandet

Skillnaderna jämfört med vanligt anmälningsförfarande är:

 1. Förkortad beslutstid, dvs. beslutet om anmälan om avfallstransport ska fattas inom sju arbetsdagar från datumet för mottagningsbekräftelsen.
 2. Tillstånd för avfallstransport kan beviljas för tre år, om myndigheterna i alla länder med anknytning till avfallstransporten samtycker till detta.

Så här ansöker du om förhandsgodkännande

Ansök om förhandsgodkännande med blanketten

Fyll i ansökningsblanketten för förhandsgodkännande 

Inkludera åtminstone följande uppgifter i ansökan om förhandsgodkännande:

 • anläggningens namn och registernummer (FO-nummer)
 • kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, faxnummer)
 • kontaktpersonens kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress)
 • kopia av gällande miljötillstånd
 • kopia av EMAS-certifikat som beviljats enligt EU:s förordning 1221/2009 eller intyg över motsvarande miljöledningssystem
 • en beskrivning av det avfall vars import förhandsgodkännandet gäller (sammansättning, föroreningar, variationsbredd m.m.)
 • avfallsklassificering enligt avfallsförordningen (978/2021) (LoW-kod)
 • Klassificering av avfall enligt bilagorna IV och IVA i EU:s förordning om transport av avfall 1013/2006
 • beskrivning av den/de tekniker som används
 • de återvinningsfunktionskoder som räknas upp i avfallsförordningen (978/2021) (R-kod)
 • den totala mängden avfall som årligen återvinns i anläggningen, mängden olika avfallsfraktioner och hur stor andel av dem som ska importeras
 • för hur lång tidsperiod förhandsgodkännande söks
 • avfallets mottagningsprocess, t.ex. om avfallet analyseras och hurdana analyser görs
 • utredning av de problem som förekommit vid tidigare avfallstransporter där företaget har varit delaktigt och hur de har lösts
 • kopia av handelsregisterutdraget
Förhandsgranskning av ansökan om förhandsgodkännande

Innan du lämnar in ansökan om förhandsgodkännande ska du kontakta Finlands miljöcentral för förhandsgranskning av ansökan.

Skicka ansökan

Skicka den undertecknade ansökan jämte bilagor efter förhandsgranskningen per post till adressen:

Finlands miljöcentral / internationella avfallstransport
Ladugårdsbågen 11
00790 Helsingfors

eller

elektroniskt undertecknad ansökan med bilagor på adressen wasteshipments(at)syke.fi

Handläggning av ansökan och inspektion av anläggningen

Handläggningen av ansökan tar cirka en månad från att den mottagna ansökan granskas och godkänns. Under handläggning utförs en inspektion av anläggningen.

En avgift tas ut för handläggningen av ansökan

Finlands miljöcentral tar ut en avgift för behandlingen av en ansökan om förhandsgodkännande i enlighet med miljöministeriets förordning (nr 180/2022). 

avgiftstabell 1.4.2022–30.4.2024 (på finska, svenska och engelska) (pdf, 145 kB)
Beslut om förhandsgodkännande

Finlands miljöcentral fattar beslut om förhandsgodkännande när alla nödvändiga uppgifter har erhållits.

Även OECD:s sekretariat underrättas om förhandsgodkännandet.

Var får jag mer information?

Finlands miljöcentral är behörig myndighet för internationella avfallstransporter i Finland. I frågor som gäller internationella avfallstransporter kan du kontakta adressen wasteshipments@syke.fi.

Övriga kontaktuppgifter finns på sidan Kontaktpersoner och -uppgifter för transport av avfall.

Se även

Förhandsgodkända återvinningsanläggningarna (på engelska, OECD)

Förhandsgodkännande av anläggningar regleras i artikel 14 i förordning om transport av avfall ((EG) nr 1013/2006), 114 § i avfallslagen (646/2011) och 49 § i avfallsförordningen (978/2021).

Konsoliderad förordning om transport av avfall  (EG) N:o 1013/2006 (EUR-lex)

Avfallslag 646/2011(Finlex)

Statsrådets förordning om avfall 978/2021 (Finlex)

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)