Hoppa till huvudinnehåll

Anvisningar för avfallsimportörer

Förordningen om transport av avfall ålägger förutom avfallsexportören även importören och behandlingsanläggningen skyldigheter. Skyldigheterna för avfallsimportören och behandlingsanläggningen bestäms enligt om importen av avfallet förutsätter tillstånd för avfallstransport eller om det är fråga om en transport av s.k. grönt avfall.

Vem kan importera avfall?

Förfaranden enligt förordningen om transport av avfall är anmälningsförfarandet (tillstånd för avfallstransport) och förfarandet för s.k. gröna transporter. I båda dessa är avfallsimportören (mottagaren) oftast en avfallsbehandlingsanläggning eller företagets huvudkontor. En aktör som är registrerad som avfallsmäklare i avfallshanteringsregistret i Finland kan också importera avfall.

Enligt förordningen om transport av avfall ska avfallsimportören vara underställd jurisdiktionen i mottagarlandet. I Finland innebär det att importören kan vara ett företag som är etablerat i Finland och som utgående från ett driftställe i Finland bedriver fortlöpande affärsverksamhet eller yrkesutövning och som har ett finskt registreringsnummer.

Avfallsexportören är för sin del skyldig att se till att de förfaranden som anges i förordningen om transport av avfall iakttas vid avfallstransporten samt att vid behov ansöka om tillstånd för avfallstransport.

Import av avfall som kräver tillstånd för avfallstransport

Vid avfallstransporter som kräver tillstånd för avfallstransport har avfallsimportören och/eller behandlingsanläggningen följande skyldigheter:

  • importören (mottagaren) undertecknar ett avtal enligt förordningen om transport av avfall med avfallsexportören (anmälaren). Avtalet bifogas tillståndsansökan. Om importören är någon annan än en behandlingsanläggning, t.ex. en mäklare, undertecknar även bearbetningsanläggningen avtalet.
  • importören eller behandlingsanläggningen lämnar in uppgifter om avfallsbehandlingen för tillståndsprocessen (bl.a. uppgifter om avfallsbehandlingen och miljötillstånd för verksamheten)
  • den mäklare som är importör lämnar in ett intyg över avfallshanteringsregistreringen för tillståndsprocessen
  • den anläggning som tar emot avfallet skickar uppgifter om mottagandet och behandlingen av avfallspartiet till myndigheterna och avfallsexportören (anmälaren). Finländska avfallsmottagare anmäler i regel uppgifterna via e-tjänsten.
  • om avfallet importeras för tillfällig behandling, såsom för lagring eller sortering, är den anläggning som ansvarar för den tillfälliga behandlingen skyldig att lämna in intyg över efterbehandling av avfallet. Uppgifterna skickas till anmälaren och myndigheterna genom att fylla i blanketten Anvisning för kontaktpersoner Nr 3 Bilaga 1 (CG 3 Annex 1).
  • både importören och mäklaren förvarar dokumenten i anslutning till avfallstransporterna i tre år från den dag då transporten inleddes.

Import via hamn eller lager

Lagret betraktas i regel som en s.k. tillfällig behandlingsanläggning, varvid det också sköter importörens och/eller behandlingsanläggningens skyldigheter i anslutning till avfallstransporten. Aktören ska ha tillstånd att lagra avfall.

Om importen omfattar lagring i hamnen efter lossning av fartygslasten innan avfallet transporteras till behandlingsanläggningen, ska det utredas om kortvarig lagring betraktas som en del av transporten eller om hamnen ska agera som avfallsmottagare vid avfallstransporten.

Import av grönt avfall

Vid import av s.k. grönt avfall för återvinning iakttas ett lättare förfarande än tillståndsförfarandet. Importören och/eller återvinningsanläggningen har följande skyldigheter:

  • Avfallsimportören undertecknar ett avtal enligt förordningen om transport av avfall med den som ordnar (exportören) avfallstransporten
  • Återvinningsanläggningen fyller i uppgifterna om mottagning av avfall i transportdokumentet som medföljer s.k. gröna transporter
  • Mottagaren och återvinningsanläggningen ska förvara alla dokument som hänför sig till transporten i minst tre år från den dag då transporten inleddes. Dokumenten ska på begäran visas upp för tillsynsmyndigheten.

Var får jag mer information?

Finlands miljöcentral är behörig myndighet för internationella avfallstransporter i Finland. I frågor som gäller internationella avfallstransporter kan du kontakta adressen wasteshipments@syke.fi.

Övriga kontaktuppgifter finns på sidan Kontaktpersoner och -uppgifter för transport av avfall.

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)