Gå till innehållet

Finlands Natura 2000 -områden

Europeiska unionen strävar efter att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden inom sitt område. Nätverket Natura 2000 är ett av de viktigaste sätten att uppnå målet.

Nätverket tryggar livsmiljöerna för de naturtyper och arter som anges i habitatdirektivet. Det finns ungefär 200 sådana naturtyper och 700 sådana arter i Europa.

EU-länderna föreslår områden till nätverket Natura 2000. Dessa områden, som ska följa habitatdirektivet, kallas för SCI-områden. Det slutgiltiga beslutet om nätverket fattas av EU-kommissionen. Efter kommissionens beslut ska medlemsländerna fastställa de områden som tagits med i nätverket som särskilda bevarandeområden (SAC-områden). På dessa områden vidtas skyddsåtgärder som är viktiga med tanke på naturtyperna och arterna.

I nätverket ingår också särskilda skyddsområden i enlighet med fågeldirektivet (SPA-områden), som medlemsländerna själva väljer ut och anmäler till EU-kommissionen.

Finlands Natura 2000-områden

I Finland omfattar nätverket Natura 2000 en areal på cirka fem miljoner hektar. Av den här arealen är ungefär tre fjärdedelar markområden och en fjärdedel vattenområden. Det finns sammanlagt 1 866 områden, varav 87 är belägna på Åland. Norra Lappland tillhör den alpina zonen och övriga Finland ingår i den boreala zonen.

I Finland finns det 1 721 sådana SAC-områden som avses i habitatdirektivet. De omfattar omkring 4,8 miljoner hektar, dvs. ca 12,4 % av Finlands totala areal. SPA-områdena enligt fågeldirektivet är 470 till antalet, och deras areal uppgår till 3,19 miljoner hektar, dvs. ca 8,2 % av landets totala areal. SAC- och SPA-områdena överlappar varandra delvis.

SAC-områdena på fastlandet inrättades genom en förordning av miljöministeriet (354/2015) som utfärdades den 24 mars 2015 och trädde i kraft den 17 april 2015.

Statsrådet har dessutom den 5 december 2018 beslutat att för Europeiska kommissionen föreslå en utvidgning av tre områden enligt habitatdirektivet (FI0100006 Tulluddens fågelskyddsområde, FI0200090 Skärgårdshavet och FI1400030 Södra Sandbäck). Utvidgningarna har en sammanlagd areal på ca 113 500 hektar. Efter att dessa utvidgningar har genomförts uppgår den sammanlagda arealen för Finlands Natura 2000-områden till ca 5,07 miljoner hektar, vilket motsvarar ca 13 procent av Finlands totala areal.

Information om områdenas avgränsningar finns på sidan Avoimet ympäristöjärjestelmät:

Mer information

Leila Suvantola
Lagstiftningsrådet
029 525 0433
förnamn.efternamn@ym.fi

Regional information på svenska finns bara från NTM-centralen i Södra Österbotten, välj NTM-central

Natura 2000-områden - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

I Finlands förslag till nätverket Natura 2000 ingår 144 områden i västra Finland, varav 5 är delar av å- och älvvattendrag. I västra Finland täcker förslaget sammanlagt ca 271 300 ha, varav ca 87 000 ha är markområden. Största delen av områdena hör sedan tidigare till något av de nationella naturskyddsprogrammen. Avsikten är därför att största delen av markområdena skall skyddas genom att inrätta dem till naturskyddsområden enligt naturvårdslagen. På vissa områden kan skyddsvärdena tryggas på annat sätt (t.ex. Söderfjärdens åkrar: generalplan, landskapsområde).

De flesta områdena har uppgetts vara områden för skydd av naturtyper och arter enligt habitatdirektivet (SCI) och en del (40 st) samtidigt också särskilda skyddsområden enligt fågeldirektivet (SPA). Sex områden har uppgetts vara enbart SPA-områden.

Mer information

Områdesspecifika sidorna över Natura 2000-områdena uppdateras under sommaren och hösten 2019. Aktuella uppgifter skilt om varje Natura-objekt (i sammandraget eller datablanketten) finns i Finalnds miljöcentrals karttjänst:

Beskrivningar av Natura-objekten

Det finns beskrivningar av Natura-objekten (på finska):

Tietoa alueellisesti ryhmiteltynä
Publicerad 24.6.2019 kl. 10.42, uppdaterad 24.6.2019 kl. 10.42
Publicerad 16.9.2013 kl. 9.32, uppdaterad 19.10.2020 kl. 15.17
Utgivare: