Hoppa till huvudinnehåll

Naturtyperna i habitatdirektivet

I habitatdirektivet skyddas över 230 sådana naturtyper som Europeiska Unionen anser vara värdefulla. De utgörs av naturtyper vars naturliga utbredningsområde är mycket litet eller naturtyper som riskerar försvinna från unionens område. De kan också vara goda exempel på de sex naturgeografiska regionerna inom unionen. I Finland finns 68 sådana naturtyper som ingår i habitatdirektivet och 22 av dem är primärt skyddade.
Bild
En bild av en brant och ljus åsskogssluttning.
Barrskogar på rullstensåsar är en skyddad naturtyp i EU. Åsnaturen är mest unik på ljusa solskenssluttningar. © Anne Raunio

Habitatdirektivet ålägger medlemsländerna att anvisa skyddsområden för att säkerställa en gynnsam skyddsnivå för naturtyperna. Dessa naturtyper har förtecknats i habitatdirektivets bilaga I. Valen av områden till nätverket Natura 2000 (bilaga III) baserar sig delvis på naturtyper.

Natura 2000 -naturtyper som förekommer i Finland, ej tillgänglig (pdf, 151 kB)

Natura 2000 handbok över de finska naturtyperna (pdf)

Natura 2000 -luontotyyppien inventointiohje (pdf, 1 MB)

EU-rapportering om naturtyper

Europeiska unionens medlemsstater rapporterar vart sjätte år till kommissionen om genomförandet av habitatdirektivet. Resultaten av direktivrapporteringen spelar en betydande roll i EU:s naturvårdspolitik, till exempel vid genomförandet av EU:s strategi för biologisk mångfald.

Rapporten innehåller en bedömning av skyddsnivån för alla naturtyper och arter som avses i direktivet. Utvärderingen av skyddsnivån för rapporteringsperioden 2001–2006 gjordes 2007, för perioden 2007–2012 2013 och för perioden 2013–2018 2019. Av utvecklingen av skyddsnivån kan man bl.a. annat se, hur effektiva de genomförda skyddsåtgärderna varit.

För varje naturtyp innehåller rapporten information om de bedömningskriterier som ligger till grund för den samlade bedömningen av skyddsnivån. Utvärderingskriterierna är utbredningsområde, förekomstområde, struktur och funktion samt förväntad utveckling av skyddsnivån. Sedan 2013 har även området för naturtyp i Natura 2000-områden redovisats.

Många experter deltar i arbetet

Under ledning av miljöministeriet har en bred grupp experter från flera olika organisationer deltagit i Finlands rapportering. Huvudansvariga har varit Finlands miljöcentral, Forststyrelsen och närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Viktiga samarbetspartners vid sammanställning, produktion och utvärdering av material har också varit Naturresursinstitutet, Geologiska forskningscentralen och Ålands landskapsregering.

Rapportering 2013–2018: resultat och sammanfattningar (på finska eller engelska)
Rapportering 2007–2012: resultat och sammanfattningar (på finska eller engelska)
Rapportering 2001–2006: resultat och sammanfattningar (på finska eller engelska)

Perioden 2001–206 rapporterades till EU-kommissionen 2007. Det fanns 69 rapporterbara livsmiljötyper.

Luontotyyppiraportit 2001-2006, ei saavutettava (pdf, 3 MB)

National summary (europa.eu)

Habitatdirektivets naturtyper i Finland (på finska)

Naturtyper av havs- och kustområden
Insjövattnens naturtyper
Hedar, ängar och buskmarker
Fjällen

Beskrivningar av naturtyper i habitatdirektivet. De markerade med en asterisk (*) är naturtyper som är primärt skyddade.

8110 Tuntureiden vyörysoraikot ja -lohkareikot (pdf, 172 kB) 3220 Tunturijoet ja -purot (pdf, 425 kB) 3230 Pensaskanervavarvikot (pdf, 449 kB)

Tunturikankaat (tulossa)

4080 Tunturipajukot (pdf, 469 kB) 6150 Karut tunturiniityt (pdf, 552 kB)

Tuntureiden kalkki- ja virtavesivaikutteiset sara- ja vihviläkasvustot (tulossa)

9040 Tunturikoivikot (pdf, 313 kB)
Myrar
Naturtyper på bergytor
Skogar

Mer information

Specialplanerare Marita Arvela, Finlands miljöcentral, marita.arvela@syke.fi

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)