Hoppa till huvudinnehåll

Natura 2000-områdena tryggar den biologiska mångfalden i Europa

Europeiska unionen strävar efter att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden inom sitt område. Nätverket Natura 2000 är ett av de viktigaste sätten att uppnå målet.

Finlands Natura 2000-områden

I tjänsten ymparisto.fi finns beskrivningar av alla Finlands Natura 2000-områden. I karttjänsten kan du se områdets exakta läge.

Finlands samtliga Natura 2000-områden (länk till sökresultatet)

Alla Natura 2000-områdena i Finlands miljöcentrals karttjänst

Nedtill på sidan finns regional Naturainformation listad enligt landskap.

I Finland omfattar nätverket Natura 2000 fem miljoner hektar, varav tre fjärdedelar är landområden och en fjärdedel är vattenområden. Det finns sammanlagt 1 866 områden, av vilka 87 finns på Åland.

EU-länderna föreslår sina områden till nätverket Natura 2000. Nätverket tryggar livsmiljöerna för de naturtyper och arter som definieras i habitatdirektivet. Det finns cirka 200 sådana naturtyper och 700 sådana arter i Europa.

De områden som hör till nätverket Natura 2000 ska skyddas så att de lagstadgade skyddsmålen uppfylls. Beroende på område sker detta till exempel enligt naturvårdslagen, ödemarkslagen, marktäktslagen, forsskyddslagen eller skogslagen.

Mer information om Natura 2000-områdena finns på miljöministeriets webbplats.
Läs mer om finansiering, genomförande och lagstiftning som gäller Nätverket Nat…

Utgivare

Miljöministeriet

Natura 2000-områden – Nyland

Natura 2000-områdena i Nyland representerar en mångsidig variation av naturen inom havs-, kust- och inlandsområdena.
Bild
Pitkospuut.
© Janne Sormunen

Natura 2000-områden i Nyland

Områdesspecifika uppgifter för alla Natura 2000-områden finns i miljo.fi.
I karttjänsten ser du områdets exakta läge.
 
Natura 2000-områden i Nyland (länk till sökresultat)
Natura 2000-områden i Finlands miljöcentrals karttjänst (syke.fi)
 

Inom NTM-centralen i Nylands område finns 102 Natura-objekt. Deras totala areal utgör 209 725 hektar varav nästan 90 % är vattenområden. Utöver dessa sträcker sig några Natura-områden från NTM-centralernas områden i Tavastland, Sydöstra Finland och Egentliga Finland till Nyland.

Natura-områden som är belägna inom flera NTM-centralers områden

  • Keihässuo, Kilpisuo, Koivumäki-Luutasuo, Mustasuo, Tervalamminsuo (delvis inom Tavastlands område)
  • Abborforsviken, Kymmene älv, fågelvattnen i Teutjärvi och Sommarsjön (delvis inom Sydöstra Finlands område)
  • Haukkamäki, Hyyppärä åsområde, Kisko å:s upprinningsområde, Kisko å:s vattendrag, sjöområdet i Pojo och Kisko (delvis inom Egentliga Finlands område)

Största delen av de landområden som hör till Natura-nätverket ingår redan i de områden som omfattas av de tidigare inrättade nationella skyddsprogrammen eller i planernas skyddsreserveringar. De områden som ingår i de så kallade gamla skyddsprogrammen är skyddsområden för åsar, myrar, fågelvatten, lundar, stränder och gammelskog.

Syftet med Natura 2000-nätverket är att bevara naturens mångfald. Detta förhindrar i princip inte mänsklig verksamhet inom områdena, men användningen av områdena måste anpassas till områdets skyddsmål. Natura 2000-nätverkets objekt skiljer sig sinsemellan bl.a. i fråga om naturvärden och skyddsmål. Inom de flesta Natura-områden kräver bevarandet av naturvärdena att man åtminstone delvis inrättar naturskyddsområden och uppgör fridlysningsbestämmelser som garanterar skyddsvärdena. För en del av objekten kan man garantera naturvärdena genom bl.a. planläggning eller annan planering som styr användningen. För Natura-områdena utarbetar man vid behov en skötsel- och användningsplan, med syftet att samordna olika användningsformer och användningstryck som riktar sig mot området.

Bild
Meri ja kallioita.
© Janne Sormunen

Särdrag inom Natura 2000-områdena i Nyland

Nylands Natura 2000-områden har betydelse för skyddet av speciellt havs- och kustbiotoper, lundar, ädellövskogar samt kulturbiotoper och kalkklippor. De områden som har mycket stor betydelse för skyddet av biotoper består till största delen av frodiga lundområden samt kalkhaltiga biotoper, t.ex. Natura-områdena kring Lojo sjö. De kalkhaltiga områdena utgör också viktiga koncentrationer för hotade arter. Ädellövskogarna som förekommer i utkanten av förekomstområdet, bl.a. i Stensböle i Borgå, och lunden på Bengtsår i Hangö är också mycket viktiga biotoper inom Nylands Natura-område. Dessa biotoper liksom havsvikarnas strandbiotoper och kulturbiotoperna kräver kontinuerlig skötsel. Inom de vidsträckta havsskyddsområdena är Östersjöns undervattensbiotoper och strandbiotoper mycket viktiga. Havsområden som Kallbådans grund och vattenområde är mycket betydande skyddsområden för gråsäl.

Med tanke på fågelbeståndet är speciellt grunda havsvikar längs kusten bland de mest betydande Natura-områdena i Nyland, bl.a. Gammelstadsviken, Bredviken och Borgå åmynning samt frodiga fågelvåtmarker, bl.a.  Läppträsk, Grundträsk, Vanjärvi, Ridasjärvi och Kanteleenjärvi. Svartån, Sjundeå å och Vanda å är mycket viktiga områden för skyddet av den tjockskaliga målarmusslan. Svartån är det enda område i Nyland där flodpärlmusslan förekommer.

Inom Nylands Natura-områden finns tre nationalparker. Nationalparkerna Noux och Sibbo storskog är viktiga för skyddet av skogs- och myrbiotoper och utgör vardera sitt eget Natura-område. Ekenäs skärgårds nationalpark ingår i det vidsträckta Natura-området som omfattar Ekenäs och Hangö skärgårds och Pojovikens havsskyddsområde. Många Natura-områden ligger mitt i tät bebyggelse i huvudstadsregionens största städer och de fungerar som viktiga rekreationsområden för invånarna i närområdet. Dessa är bland annat Esboviken-Bastviken, Bredvikens fågelvatten, Kallviks ås-, ängs- och vattenområden, Gammelstadsvikens fågelvatten samt Svarta backens lund och Östersundoms fågelvatten.

Katso myös

Utgivare

NTM-centralen i Nyland