Finlands Natura 2000 -områden

Aktuellt

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) har i mars 2017 tillsammans med Forststyrelsens naturtjänster uppdaterat översiktsplanerna för nätverket Natura 2000 i respektive verksamhetsområde. I planerna beskrivs det aktuella läget och omfattningen när det gäller planering av skötseln och nyttjandet av Naturaområden, och det anges riktlinjer för behovet av mer detaljerade områdesspecifika planer och tidtabellen för dessa.

Att planera skötseln och nyttjandet är ett viktigt verktyg när det gäller att rikta och genomföra åtgärderna för skydd av naturvärdena i nätverket Natura 2000. Bekanta dig med översiktsplanerna genom att välja din egen regions NTM-central här (på finska). Mer information finns också i miljöministeriets Natura sidor.

Natura 2000 -nätverket skyddar den biologiska mångfalden. I Finland omfattar nätverket fem miljoner hektar. Av den här arealen är ungefär tre fjärdedelar markområden och en fjärdedel vattenområden.

Det finns sammanlagt 1 857 områden, varav 87 är belägna på Åland. Norra Lappland tillhör den alpina zonen och övriga Finland ingår i den boreala zonen. Finlands SCI-områden enligt habitatdirektivet är 1 713 stycken. De uppgår till ungefär 4,8 miljoner hektar, vilket är ca 12,3 procent av Finlands totala areal. SPA-områdena i enlighet med fågeldirektivet är 468 till antalet. De omfattar 3,1 miljoner hektar, med andra ord cirka 8 procent av Finlands totala areal. SCI- och SPA-områdena överlappar delvis varandra.

Laajalahti Natura 2000 -områden. © Kuva: Riku Lumiaro.
Laajalahti Natura 2000 -områden. © Riku Lumiaro

Beskrivningar av områdena

På vår webbplats finns beskrivningar av Natura 2000 -områdena indelade efter respektive närings-, trafik- och miljöcentral.

Alla områden på det finländska fastlandet hittar du under nedanstående länk.

Den 1 mars 2012 föreslog statsrådet för Europakommissionen att följande helheter ska utses till nya SCI-områden:

I samband med detta föreslog statsrådet också att Karleby stads område FI1000017 Vattajaniemi, som redan ingår i nätverket, ska utvidgas med 10,1 hektar. Områdets nya sammanlagda areal är efter detta 3 070 hektar.

Regional information på svenska finns bara från NTM-centralen i Södra Österbotten, välj NTM-central

Publicerad 16.9.2013 kl. 9.32, uppdaterad 11.4.2017 kl. 17.41
Utgivare: