Hyppää pääsisältöön

Vihreän jätteen siirto

Jätteen siirto maasta toiseen edellyttää pääsääntöisesti jätesiirtolupaa. Poikkeuksen muodostavat ns. vihreät jätteet, joiden siirrossa hyödynnettäväksi voidaan tietyin edellytyksin noudattaa kevennettyä menettelyä. Ns. vihreiksi jätteiksi luokitellut jätteet on lueteltu EU:n jätteensiirtoasetuksessa. Jätteiden luokittelu perustuu kansainvälisiin sopimuksiin.

Vihreän jäteluettelon jätteet

Ns. vihreään jäteluetteloon (EU:n jätteensiirtoasetuksen liite III) on sisällytetty sellaisia jätteitä, joiden siirroista hyödynnettäviksi ei todennäköisesti aiheudu riskiä ympäristölle. Tällaisia jätteitä ovat esimerkiksi metalliromu, jätepaperi ja käsittelemättömän puun jäte. Niitä saa pääsääntöisesti siirtää EU:n tai OECD:n jäsenmaasta toiseen noudattamalla lupamenettelyä (ilmoitusmenettely) kevyempää ns. vihreiden siirtojen menettelyä. Jätteensiirtoasetuksen 18 artikla koskee vihreitä jätesiirtoja.

Menettelyt ns. vihreiden jätteiden siirroissa

Ns. vihreiden jätteiden siirroissa siirron järjestäjä (viejä) huolehtii jätteensiirtoasetuksen mukaisten menettelyjen noudattamisesta, mutta myös vastaanottajalla ja/tai käsittelylaitoksella on joitakin velvollisuuksia. Ohjeet ns. vihreiden jätteiden vientiin ja tuontiin löytyvät alta. 

Vihreiden jätteiden vienti

Jätteen luokittelu ns. vihreäksi jätteeksi

Kaikki ns. vihreäksi jätteeksi luokiteltavat jätteet on lueteltu EU:n jätteensiirtoasetuksessa. Ns. vihreän jätteen koodit löytyvät asetuksen liitteistä III, IIIA, IIIB sekä liitteen V osan 1 luettelosta B. Huomaa, että osa liitteiden III ja IIIA koodeista on varattu ainoastaan EU:n sisäisiin tai OECD-maiden välisiin siirtoihin. Mikäli luettelosta ei löydy sopivaa vihreän jätteen koodia, tulee siirrolle hakea jätesiirtolupaa.

Ns. vihreän jätteen on oltava riittävän puhdasta. Pääsääntöisesti puhtauden tulee olla vähintään 90 p-%, mutta myös tiukempia vaatimuksia voidaan soveltaa tiettyihin jätteisiin (esim. muovijätteet). Lisäksi eri mailla voi olla puhtaudelle kansallisia vaatimuksia.

Vaikka jäte olisikin mainittu ns. vihreiden jätteiden luettelossa, siihen ei välttämättä sovelleta vihreiden jätteiden siirtomenettelyä. Jäte ei täytä ns. vihreälle jätteelle asetettuja vaatimuksia, mikäli jäte on sellaisten muiden aineiden saastuttama, jotka ovat vaarallisia ja/tai jotka estävät jätteen hyödyntämisen ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla.

Eri maiden viranomaisten kannat ns. vihreäksi jätteeksi luokittelulle voivat poiketa toisistaan. Jätteen viejä on velvollinen selvittämään, mitä menettelyä siirrossa on noudatettava.

Kuka vie ja kenelle?

Siirron järjestäjä (viejä) ns. vihreiden jätteiden siirroissa voi olla vain luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka kuuluu lähtömaan lainkäyttövaltaan, kuten

(a) alkuperäinen tuottaja,
(b) luvan saanut uusi tuottaja, joka suorittaa toimia ennen siirtoa,
(c) luvan saanut kerääjä, joka on samantyyppisen jätteen useista eri lähteistä peräisin olevista pienistä määristä koonnut lähetyksen,
(d) rekisteröity kauppias, jonka (a) alakohdassa tarkoitettu alkuperäinen tuottaja, (b) alakohdassa tarkoitettu uusi tuottaja tai (c) alakohdassa tarkoitettu luvan saanut kerääjä on kirjallisesti valtuuttanut toimimaan puolestaan henkilönä, joka järjestää jätteen siirron,
(e) rekisteröity välittäjä, jonka (a) alakohdassa tarkoitettu alkuperäinen tuottaja, (b) alakohdassa tarkoitettu uusi tuottaja tai (c) alakohdassa tarkoitettu luvan saanut kerääjä on kirjallisesti valtuuttanut toimimaan puolestaan henkilönä, joka järjestää jätteen siirron, tai
(f) jätteen haltija, mikäli kaikki edellä mainitut henkilöt ovat tuntemattomia tai maksukyvyttömiä.

Suomessa viejänä voi toimia yritys, joka on sijoittautunut Suomeen ja harjoittaa Suomessa sijaitsevasta toimipaikasta käsin jatkuvaa liike- tai ammattitoimintaa ja jolla on suomalainen yritystunnus.

Siirron vastaanottajan tulee vastaavasti kuulua vastaanottomaan lainkäyttövaltaan. Lisäksi jos vastaanottajana on jokin muu kuin vastaanottava laitos, kuten kauppias tai välittäjä, tulee sen omistaa jäte tai omata jokin lainmukainen määräysvalta jätteeseen hetkellä, jona lähetys saapuu vastaanottomaahan. Vastaanottajan tulee olla sijoittunut samaan maahan jätteen hyödyntävän laitoksen kanssa.

Vienti OECD:n ulkopuolelle: tarkista vastaanottavan maan tuontirajoitukset

Mikäli vienti kohdistuu OECD-maiden ulkopuolelle, tulee vastaanottomaan vaatimukset tuonnille tarkistaa komission asetuksesta (EY) N:o 1418/2007. Asetuksessa on lueteltu maittain ja jätekoodeittain onko vastaanottava maa

a) kieltänyt kyseisen jätteen tuonnin
b) vaatiiko se tuonnille jätesiirtolupaa
c) eikö se noudata mitään valvontamenettelyjä
d) vai liittyykö tuontiin muita, kyseisen maan kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia vaatimuksia.

Mikäli maa ei noudata mitään valvontamenettelyjä tai tuontiin liittyy kansallisia vaatimuksia (kohdat c ja d), tulee joka tapauksessa noudattaa EU:n vaatimaa vihreiden jätteiden siirtomenettelyä. Kohdemaan kansalliset tuontivaatimukset (d) tulee viejän selvittää itse. Kaikkia vihreän jätteen koodeja ei ole asetuksessa mainittu kaikkien maiden kohdalla. Mikäli vietävän jätteen koodia ei kohdemaan kohdalta löydy, tulee siirrolle hakea jätesiirtolupaa.

Vienti ETA-maiden ulkopuolelle: asianmukaisuuden osoittaminen

Mikäli jätettä siirretään Euroopan talousalueen ulkopuoliseen maahan käsiteltäväksi, viejän on voitava osoittaa, että jätteen käsittely talousalueen ulkopuolella on asianmukaista. Tämä tarkoittaa, että jätteen käsittely on jätteensiirtoasetuksen vaatimusten mukaista ja tapahtuu olosuhteissa, jotka suurelta osin vastaavat asiaa koskevassa EU:n ympäristölainsäädännössä säädettyjä vaatimuksia. 

Sopimus vastaanottajan kanssa

Ns. vihreiden jätteiden siirroissa lähettäjän ja vastaanottajan on solmittava alla mainitut ehdot täyttävä sopimus. Sopimus on pyynnöstä esitettävä jätesiirtoja valvoville viranomaisille. Sopimuksen on oltava voimassa siirtojen alkaessa.

Sopimuksessa on sovittava, että jos jätesiirtoja ja jätteen hyödyntämistä ei voida toteuttaa sovitulla tavalla tai jos tapahtuu laiton jätesiirto, on jätesiirron järjestäjän (viejän) vastuulla ottaa jäte takaisin ja huolehtia, että jäte hyödynnetään vaihtoehtoisella tavalla tai huolehtia, että jäte varastoidaan tarpeen vaatiessa asianmukaisesti. Jos jätteen lähettäjä ei jostain syystä pysty toteuttamaan siirtoja tai hyödyntämistä sovitulla tavalla tai jos tapahtuu laiton jätesiirto, on jätteen vastaanottaja vastuussa jätteen hyödyntämisen tai varastoinnin järjestämisestä. Suomen ympäristökeskus on laatinut ns. vihreiden siirtojen sopimusmallin yritysten käyttöön.

Sopimusmalli - vihreät siirrot (englanniksi) (docx, 18 kt)

Kuljetusten järjestäminen

Jätteiden siirroissa saa käyttää ainoastaan jätteen kuljettajiksi rekisteröityneitä kuljettajia. Suomessa vaatimuksena on, että kuljettajat ovat rekisteröityneitä jätekuljettajarekisteriin Suomessa. Suomessa rekisteröinnistä vastaa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Huomaa, että jotkut maat vaativat lisäksi rekisteröitymisen oman maansa rekisteriin.

Toiminnan hyväksyminen jätehuoltorekisteriin (Suomi.fi)

Vihreiden siirtojen siirtoasiakirja kulkee siirron mukana

Ns. vihreän jätteen siirroissa siirron järjestäjän (viejän) on varmistettava, että vihreiden siirtojen asiakirja (jätteensiirtoasetuksen liite VII) kulkee siirtojen mukana. Asiakirja on esitettävä valvontaviranomaisille pyydettäessä.

Siirtoasiakirja vihreät siirrot - Annex VII (englanniksi) (doc, 181 kt)

Asiakirjojen säilyttäminen

Jätesiirtoja järjestävän, vastaanottajan ja hyödyntämislaitoksen on säilytettävä kaikki siirtoon liittyvät asiapaperit vähintään kolmen vuoden ajan siirron alkamispäivästä.

Vihreiden jätteiden tuonti

Jätteen vastaanottaja

Yleensä vastaanottajana on käsittelylaitos, mutta vastaanottajana voi toimia myös esimerkiksi kauppias tai välittäjä. Vastaanottajana toimivan jätteen välittäjän tulee olla rekisteröitynyt jätehuoltorekisteriin.

Jätteen kansainvälisissä siirroissa jätteen vastaanottajan (tuojan) tulee olla vastaanottomaan lainkäyttövallan alainen ja omistaa jäte tai omata jokin lainmukainen määräysvalta jätteeseen hetkellä, jona lähetys saapuu vastaanottomaahan. Suomessa lainkäyttövallan alaiseksi katsotaan yritys, joka on sijoittautunut Suomeen ja harjoittaa Suomessa sijaitsevasta toimipaikasta käsin jatkuvaa liike- tai ammattitoimintaa ja jolla on suomalainen yritystunnus.

Sopimus jätesiirron järjestäjän kanssa

Ns. vihreiden jätteiden siirroissa jätteen siirron järjestäjä (viejä) vastaa jätteen oikeasta luokittelusta sekä siitä, että siirroissa vaadittuja menettelyjä noudatetaan.  Toisin sanoen, siirtoasiakirja (Liite VII) kulkee siirron mukana ja jätteiden siirtoja koskeva sopimus on tehty ja voimassa siirtojen alkaessa.

Vastaanottajan vastuulla on allekirjoittaa osaltaan jätteensiirtoasetuksen mukainen jätteiden siirtoja koskeva sopimus. Sopimuksen on oltava voimassa siirron alkaessa.
Sopimuksessa on sovittava, että jos jätesiirtoja ja jätteen hyödyntämistä ei voida toteuttaa sovitulla tavalla tai jos tapahtuu laiton jätesiirto, on jätesiirron järjestäjän tai, jos jätesiirron järjestäjä ei jostain syystä pysty toteuttamaan siirtoa tai hyödyntämistä aiotulla tavalla, vastaanottajan vastuulla

  • joko ottaa jäte takaisin ja huolehtia, että jäte hyödynnetään vaihtoehtoisella tavalla tai
  • huolehtia, että jäte varastoidaan tarpeen vaatiessa asianmukaisesti.
Sopimusmalli - vihreät siirrot (englanniksi) (docx, 18 kt)

Kuljetusten järjestäminen

Jätteiden siirroissa saa käyttää ainoastaan jätteen kuljettajiksi rekisteröityneitä kuljettajia. Suomessa vaatimuksena on, että kuljettajat ovat rekisteröityneitä jätekuljettajarekisteriin Suomessa. Suomessa rekisteröinnistä vastaa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Huomaa, että jotkut maat vaativat lisäksi rekisteröitymisen oman maansa rekisteriin.

Toiminnan hyväksyminen jätehuoltorekisteriin (Suomi.fi)

Ulkomaisten kuljettajien rekisteröinnistä vastaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus.  

Register for waste carriers and brokers in Finland (ymparisto.fi)

Jätteen vastaanoton vahvistaminen
Jäte-erä vahvistetaan vastaanotetuksi sen saapuessa allekirjoittamalla siirtoasiakirjan oikea kohta. Pääsääntöisesti riittää käsittelylaitoksen vahvistus vastaanotosta siirtoasiakirjan kentässä 14. Mikäli vastaanottaja on muu kuin käsittelylaitos ja vastaanottaja vastaa jätteestä sen saapuessa vastaanottomaahan, tarvitaan lisäksi vastaanottajan vahvistus vastaanotosta kenttään 13.

Asiakirjojen säilyttäminen

Jätteen vastaanottajan ja käsittelylaitoksen velvollisuus on säilyttää kaikki siirtoihin liittyvät asiakirjat vähintään kolme vuotta siirron alkamispäivästä.

Keneltä saan lisätietoja?

Suomen ympäristökeskus on kansainvälisten jätesiirtojen toimivaltainen viranomainen Suomessa. Kansainvälisiin jätesiirtoihin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä osoitteeseen wasteshipments@syke.fi.

Muut yhteystiedot löytyvät Jätesiirtojen yhteyshenkilöt ja -tiedot -sivulta.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)