Hyppää pääsisältöön

Jätteitä hyödyntävien laitosten ennakkohyväksyntä

EU:n jätteensiirtoasetus antaa mahdollisuuden myöntää jätteitä hyödyntäville laitoksille ns. ennakkohyväksynnän. Ennakkohyväksyntä antaa oikeuden poiketa tietyistä ilmoitusmenettelyn säännöksistä.

Ennakkohyväksyntä

Suomen ympäristökeskus voi myöntää Suomessa sijaitsevan jätteen hyödyntämislaitokselle ennakkohyväksynnän jätteen vastaanottamiseen toisesta EU-maasta tai OEDC-maasta.

Ennakkohyväksyntä on määräaikainen ja se voidaan myöntää enintään kymmeneksi vuodeksi. Ennakkohyväksyntää ei voida myöntää jätteen väliaikaiseen hyödyntämiseen eikä koetoimintaan.

Ennakkohyväksyntä voidaan myöntää, jos:

 1. toiminnanharjoittajalla on hyödyntämistoiminnalle ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa;
 2. toiminnanharjoittajalla on riittävä asiantuntemus jätteen kansainvälisistä siirroista;
 3. toiminnanharjoittajalla on EMAS-asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukainen tai muu vastaava ympäristöasioiden hallintajärjestelmä; ja
 4. toiminnanharjoittaja on aiemmin toteuttamissaan jätteen kansainvälisissä siirroissa huolehtinut jätelain, jätteensiirtoasetuksen ja ympäristönsuojelulain mukaisista velvollisuuksistaan.

Ennakkohyväksynnän vaikutukset ilmoitusmenettelyyn 

Erot tavalliseen ilmoitusmenettelyyn verrattuna ovat:

 1. Lyhennetty päätöksentekoaika eli päätös jätesiirtoilmoituksesta on tehtävä seitsemän työpäivän kuluessa vastaanottovahvistuksen päivämäärästä.
 2. Jätesiirtolupa voidaan myöntää kolmeksi vuodeksi, jos kaikkien jätesiirtoon liittyvien  maiden viranomaiset suostuvat tähän.

Näin haet ennakkohyväksyntää

Hae ennakkohyväksyntää lomakkeella

Täytä ennakkohyväksynnän hakulomake 

Sisällytä ennakkohyväksyntähakemukseen vähintään seuraavat tiedot:

 • laitoksen nimi ja rekisterinumero (Y-tunnus)
 • yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, faksinumero)
 • yhteyshenkilön yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • kopio voimassa olevasta ympäristöluvasta
 • kopio EU:n asetuksen 1221/2009 mukaisesti myönnetystä EMAS-sertifikaatista tai todistus vastaavasta ympäristöhallintajärjestelmästä
 • kuvaus jätteistä, joiden tuontia ennakkohyväksyntä koskee (olomuoto, epäpuhtaudet, materiaalin vaihteluväli yms.)
 • jäteasetuksen (978/2021) mukainen jäteluokitus (LoW-koodi)
 • EU:n jätteensiirtoasetuksen 1013/2006 liitteiden IV ja IVA mukainen jäteluokitus
 • kuvaus käytettävästä hyödyntämistekniikasta/tekniikoista
 • jäteasetuksessa (978/2021) luetellut hyödyntämistoimintokoodit (R-koodi)
 • vuosittain laitoksessa hyödynnettävien jätteiden kokonaismäärä, eri jätejakeiden määrät ja kuinka suuri osuus niistä on tarkoitus tuoda ulkomailta
 • kuinka pitkälle ajanjaksolle ennakkohyväksyntää haetaan
 • jätteen vastaanottoprosessi, esim. tehdäänkö jätteelle analyyseja, ja millaisia
 • selvitys aiemmissa jätesiirroissa, joissa yritys on ollut osallisena, esiintyneistä ongelmista ja kuinka ne on ratkaistu.
 • jäljennös kaupparekisteriotteesta
Ennakkohyväksyntähakemuksen esitarkastus

Ennen kuin jätät ennakkohyväksyntähakemuksen, ota yhteyttä Suomen ympäristökeskukseen hakemuksen esitarkastusta varten.

Lähetä hakemus

Lähetä allekirjoitettu hakemus liitteineen esitarkastuksen jälkeen postitse osoitteeseen:

Suomen ympäristökeskus / kansainväliset jätesiirrot
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki

tai

sähköisesti allekirjoitettu hakemus liitteineen osoitteella

wasteshipments(at)syke.fi

Hakemuksen käsittely ja laitostarkastus

Hakemuksen käsittely kestää noin kuukauden vastaanotetun hakemuksen tarkistamisesta ja hyväksymisestä. Käsittelyn aikana suoritetaan laitostarkastus.

Hakemuksen käsittelystä peritään maksu

Suomen ympäristökeskus perii ennakkohyväksyntää koskevan hakemuksen käsittelystä maksun  ympäristöministeriön asetuksen (No 180/2022) mukaisesti. 

Maksut kansainvälisistä jätesiirroista 1.4.2022-30.4.2024 (pdf, 145 kt)
Päätös ennakkohyväksynnästä

Suomen ympäristökeskus tekee päätöksen ennakkohyväksynnästä, kun kaikki tarvittavat tiedot on saatu. 

Tieto ennakkohyväksynnästä ilmoitetaan myös OECD:n sihteeristölle.

Keneltä saan lisätietoja

Suomen ympäristökeskus SYKE on kansainvälisten jätesiirtojen toimivaltainen viranomainen Suomessa. Kansainvälisiin jätesiirtoihin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä osoitteeseen wasteshipments@syke.fi.

Muut yhteystiedot löytyvät Jätesiirtojen yhteyshenkilöt ja yhteystiedot -sivulla.

Katso myös

Kaikki ennakkohyväksytyt laitokset on koottu  tietokantaan OECD database on Transboundary Movement of Waste joka löytyy OECDn verkkosivulta: The OECD Control System for waste recovery.

Laitosten ennakkohyväksynnästä säädetään jätteensiirtoasetuksen ((EY) N:o 1013/2006) 14 artiklassa, jätelain (646/2011) 114 §:ssä sekä jäteasetuksen (Vna 978/2021) 49 §:ssä.

Konsolidoitu jätteensiirtoasetus (EY) N:o 1013/2006 (Eur-lex)

Jätelaki 646/2011(Finlex)

Valtioneuvoston asetus jätteistä 978/2021 (Finlex)

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)