Hyppää pääsisältöön

Jäte-erien lähettäminen, vastaanottaminen ja kuljettaminen

Jätesiirtolupaa edellyttävän kansainvälisen jätesiirron ilmoittajalla, vastaanottajalla ja kuljettajalla on jätteensiirtoasetuksen mukaisia velvoitteita. Jätesiirtoluvan saamisen jälkeen jokaisen lähetettävän tai vastaanotetun jäte-erän tiedot on ilmoitettava ao. viranomaisille. Kaikissa jätesiirroissa on noudatettava jätteensiirtoasetuksen mukaista siirtoasiakirjamenettelyä ja käytettävä kuljettajia, joilla on lupa kuljettaa kyseistä jätettä.
Kuva
Raskaita ajoneuvoyhdistelmiä satamassa.
© Okko Saastamoinen

Ilmoittajan ja vastaanottajan velvollisuudet

 • Ilmoittajan on varmistettava, että kaikkien viranomaisten luvat ovat voimassa ja taloudellinen vakuus on hyväksytty siirron alkaessa.
 • Ilmoittajan ja vastaanottajan tulee noudattaa siirtoasiakirjamenettelyjä.
 • Siirrettävää jätettä ei saa sekoittaa muuhun jätteeseen kuljetusten aikana.
 • Kaikki jätesiirtoja koskevat asiakirjat on säilytettävä kolmen vuoden ajan.

Siirtoasiakirjamenettely

Allekirjoitettu siirtoasiakirja (liite IB) liitetään jokaisen kuljetuksen mukaan. Lisäksi kaikkien toimivaltaisten viranomaisten päätösten kopioiden tulee kulkea jokaisen jätekuljetuksen mukana. Jätteen vastaanottava laitos säilyttää nämä siirtoasiakirjat.

Jätekuljetuksesta tiedotetaan kolmesti sekä Suomen ympäristökeskukseen että muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille:

 1. Viimeistään kolme työpäivää ennen siirron alkamista ilmoittaja tekee ennakkoilmoituksen jätesiirrosta.
 2. Kun jäte on vastaanotettu käsittelylaitoksessa, laitos allekirjoittaa siirtoasiakirjan kentän 18 ja ilmoittaa vastaanottaneensa jätteen.
 3. Kun jäte on hyödynnetty tai loppukäsitelty vastaanottavassa laitoksessa, laitos allekirjoittaa siirtoasiakirjan kentän 19 ja ilmoittaa jätteen käsitellyksi.

Suomesta lähtevää jätettä koskeva ennakkoilmoitus, Suomessa käsiteltävän jätteen vastaanottotodistus ja tieto jätteen käsittelystä annetaan jätesiirtojen sähköisen asiointipalvelun (Finnish TFS -järjestelmä) kautta. Järjestelmästä tiedot välittyvät asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

Vaihtoehtoisesti tieto siirron alkamisesta, jätteen vastaanottamisesta ja sen käsittelystä voidaan antaa lähettämällä allekirjoitetusta siirtoasiakirjasta kopio kaikille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille. Suomen ympäristökeskukseen kopiot lähetetään osoitteeseen movementdocwasteshipments(at)syke.fi (sähköpostin viestikenttään selkeästi lupanumero sekä kyseessä olevien erien eränumerot).

Väliaikaisen toimen jälkeisestä käsittelystä ilmoittaminen

Jos väliaikaiseen käsittelyyn lähetetty jäte jatkokäsitellään vastaanottavassa maassa, ilmoitetaan viranomaisille jätteen lopullisesta käsittelystä yhteyshenkilöohjeen lomakkeella (CG 3 Annex 1). Jos jäte siirretään jatkokäsiteltäväksi toiseen maahan, noudatetaan joko ilmoitusmenettelyä tai ns. vihreiden siirtojen menettelyä.

Yksityiskohtaiset ohjeet siirtojen ilmoittamiseen

Ennakkoilmoitus jätesiirrosta - ilmoittaja

 • Ilmoittaja tekee ennakkoilmoituksen lähetettävästä jäte-erästä viimeistään 3 työpäivää ennen siirron aiottua lähtöpäivää. Suomesta lähetettävät jäte-erät ilmoitetaan pääsääntöisesti sähköisen asiointipalvelun (FinnishTFS -järjestelmä) kautta. Tieto ennakkoilmoituksesta lähtee järjestelmästä sähköpostilla kaikille asianomaisille viranomaisille ja jätteen vastaanottajalle. Tarvittaessa ennakkoilmoitus tulee lähettää viranomaiselle erikseen.
 • Ilmoittaja tulostaa siirtoasiakirjan (jätteensiirtoasetuksen liite IB) järjestelmästä ja allekirjoittaa sen ennen siirron lähtöä.

Erän lähettäminen - jätteen tuottaja

 • Ilmoittajan / jätteen tuottajan allekirjoittama alkuperäinen siirtoasiakirja (liite IB) annetaan ensimmäiselle kuljettajalle, joka allekirjoittaa lomakkeen kohdan 8. Tuottaja säilyttää kopion kuljettajan allekirjoittamasta lomakkeesta.
 • Kuljetuksen mukaan annetaan kopiot viranomaisten antamista lupapäätöksistä, jotka sisältävät ilmoitusasiakirjat tarvittavine viranomaismerkintöineen. Päätökset voivat olla mukana sähköisinä, mikäli ne ovat koko ajan saatavilla.

Erän kuljettaminen -  jätteen kuljettaja

 • Ensimmäinen kuljettaja täyttää siirtoasiakirjan (liite IB) 8(a) kohdat kuljetustapa, siirtopäivä ja allekirjoitus (ja tarvittaessa kohdan 16). Mikäli jätteen kuljetukseen osallistuu useampia kuljettajia, täydentävät muut kuljettajat vastaavasti lomakkeen kentät 8(b) ja 8(c) ja mahdollisen liitteen kentät. Jokainen kuljettaja säilyttää kopion seuraavan kuljettajan allekirjoittamasta siirtoasiakirjasta. 
 • EU:n ulkopuolisissa jätesiirroissa kuljettaja toimittaa kopion siirtoasiakirjasta yhteisön vienti- ja poistumis- tai saapumistullitoimipaikkaan.

  Jätteen vastaanottaminen - käsittelylaitos

  • Loppukäsittely- / hyödyntämislaitos vahvistaa jätteen vastaanoton täyttämällä alkuperäisen lomakkeen kentän 18 ja antaa kopion allekirjoitetusta lomakkeesta kuljettajalle. Jätteen vastaanottajan tulee lähettää allekirjoitettu kopio siirtoasiakirjasta ilmoituksen tekijälle ja ao. maiden toimivaltaisille viranomaisille kolmen päivän kuluessa jätteen vastaanotosta. Jos vastaanotettu jäte-erä ei vastaa jätesiirtoluvassa määriteltyä jätettä ja jäte-erä joudutaan hylkäämään, on vastaanottajan ilmoitettava siitä viipymättä jätesiirtoviranomaisille.
  • Suomalaiset käsittelylaitokset voivat vahvistaa vastaanoton Finnish TFS -järjestelmän kautta. Järjestelmä on käytössä myös joillakin ulkomaisilla yrityksillä. 

  Jätteen vastaanotto - vastaanottaja (poikkeustapaus)

  • Jos vastaanottaja (muu kuin käsittelylaitos) ottaa jätesiirron vastuulleen sen saavuttua vastaanottomaahan, vastaanottaja täyttää kentän 17 ja tarvittaessa kentän 16.

  Jätteen käsittely - käsittelylaitos

  • Loppukäsittely- / hyödyntämislaitoksen tulee käsitellä tai hyödyntää jäte viimeistään vuoden (365 päivän) kuluessa jäte-erän vastaanotosta. Jäte-erän loppukäsittelystä tai hyödyntämisestä annetaan todistus täyttämällä lomakkeen kenttä 19. Allekirjoitettu kopio siirtoasiakirjasta tulee lähettää ilmoituksen tekijälle ja ao. maiden toimivaltaisille viranomaisille viimeistään 30 päivän kuluttua kyseisen toimen suorittamisesta (kuitenkin 365 päivän kuluessa jäte-erän vastaanotosta).
  • Suomalaiset käsittelylaitokset voivat antaa todistuksen käsittelystä Finnish TFS-järjestelmän kautta. Järjestelmä on käytössä myös joillakin ulkomaisilla yrityksillä.
  • Jos jäte on viety väliaikaiseen käsittelyyn (esim. varastointi tai lajittelu), antaa käsittelylaitos tiedot myös jätteen lopullisesta käsittelystä. Tiedot jätteen lopullisesta hyödyntämisestä tai loppukäsittelystä on annettava viimeistään vuoden (365 päivän) kuluttua jätteen toimittamisesta jatkokäsittelyyn. Tiedot toimitetaan ilmoituksen tekijälle ja ao. maiden toimivaltaisille viranomaisille  EU:n yhteyshenkilöohjeen CG N:o 3 liitteellä 1 (Annex 1).

  Kuljettajien velvollisuudet jätesiirtolupaa edellyttävissä kuljetuksissa

  Jätesiirtoluvalla siirrettävää jätettä voi kuljettaa vain jätesiirtoluvassa hyväksytty kuljetusyritys. Jätettä kuljettavalla yrityksellä tulee aina olla viranomaisen myöntämä lupa kuljettaa kyseessä olevaa jätettä. Lupa on esitettävä valvontaviranomaiselle pyydettäessä. Suomessa kuljettajien rekisteröinnistä jätehuoltorekisteriin vastaa Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

  Kuva
  Ajoneuvoyhdistelmä matkalla satamaan sumuisena aamuna.
  © Katri Lautala

  Kun jäte-erä otetaan kuljetettavaksi, kuljettaja täyttää siirtoasiakirjan (liite IB) kohtaan 8 (a) kuljetustavan, siirtopäivän ja allekirjoituksen (ja tarvittaessa kohdan 16). Ilmoituksen tekijä säilyttää itsellään kopion allekirjoitetusta kappaleesta. Alkuperäinen siirtoasiakirja seuraa kuljetuksen mukana jätteen lähtöpaikasta sen vastaanottopaikkaan. Mikäli jätteen kuljetukseen osallistuu useampia kuljettajia, täydentävät muut kuljettajat vastaavasti lomakkeen kentät 8(b) ja 8(c) ja mahdollisen liitteen kentät. Jokainen kuljettaja säilyttää kopion seuraavan kuljettajan allekirjoittamasta siirtoasiakirjasta.

  EU:n ulkopuolisissa jätesiirroissa kopio siirtoasiakirjasta on toimitettava myös yhteisön vienti- ja poistumis- tai saapumistullitoimipaikkaan.

  Keneltä saan lisätietoja

  Suomen ympäristökeskus on kansainvälisten jätesiirtojen toimivaltainen viranomainen Suomessa. Kansainvälisiin jätesiirtoihin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä osoitteeseen wasteshipments@syke.fi.

  Muut yhteystiedot löytyvät Jätesiirtojen yhteyshenkilöt ja yhteystiedot -sivulta.

  Julkaisija

  Suomen ympäristökeskus (Syke)