Hyppää pääsisältöön

Jätesiirtolupa

Jätesiirtolupaa varten tehdään jätesiirtoilmoitus lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on Suomen ympäristökeskus. Jätteen viejän on selvitettävä, tarvitaanko jätteen vientiin jätesiirtoviranomaisten myöntämät luvat, onko kyseessä ns. vihreän jätteen siirto tai onko jätesiirto kielletty.

Ennen kuin jätesiirrot voivat alkaa, on Suomen ympäristökeskuksen (Syke), vastaanottajamaan ja mahdollisten kauttakulkumaiden toimivaltaisen viranomaisen hyväksyttävä jätesiirtoilmoitus eli annettava lupa jätesiirtoon. Jätesiirtolupa on pääsääntöisesti voimassa korkeintaan yhden vuoden.

Tarvitsetko jätesiirtoluvan?

Kuva
Rakennus- ja purkujätteen käsittelyä jäteasemalla
© Pirke Suoheimo

Jätesiirtoluvan tarve ja siirron edellytysten täyttyminen määräytyvät jätteen luokittelun, käsittelyn, vastaanottavan maan ja mahdollisten vienti- ja tuontirajoitusten perusteella. Jätesiirtoilmoituksen laatiminen on syytä aloittaa hyvissä ajoin ennen suunniteltuja jätesiirtoja. Tarvittaessa voit olla yhteydessä Suomen ympäristökeskukseen jätesiirtoilmoitusvelvollisuuden varmistamiseksi. Yhteydenotossa seuraavat tiedot on hyvä olla selvillä:

 • jätekuvaus
 • jätteen tuottaja ja ilmoittaja
 • vastaanottomaa ja laitos
 • lyhyt kuvaus jätteenkäsittelymenetelmästä.

Näiden tietojen avulla voidaan arvioida mm. tarvitaanko useampi ilmoitus.

Yksi vai useampi ilmoitus?

Useita jätesiirtoilmoituksia tarvitaan, jos

 • siirretään eri nimikkeisiin kuuluvia jätteitä,
 • kuljetetaan eri reittejä pitkin tai
 • jätettä viedään useammista lähtöpisteistä tai useammille vastaanottajille

Jos jätesiirtoluvan vaativaa jätettä siirretään ilman jätesiirtolupaa, kyseessä voi olla laiton jätesiirto. Laittomasta jätesiirrosta toimijalle voi seurata jätelaissa tai rikoslaissa säädetty rangaistus.

Kenen vastuulla on hakea jätesiirtolupa?

Jätteen viejä, eli ilmoittaja, tekee jätesiirtoilmoituksen lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on Suomen ympäristökeskus (Syke). Pääsääntöisesti ilmoittajana voi toimia lähtömaan lainkäyttövallan alainen jätteen alkuperäinen tuottaja, mutta myös luvan saanut jätteen kerääjä tai rekisteröity välittäjä. Jätteen välittäjä voi hoitaa ilmoitusmenettelyn jätteen tuottajan valtuuttamana. Ilmoittajana toimimisesta on säädetty EU:n jätteensiirtoasetuksen 2 artiklan kohdassa 15.

Hyvä tietää ennen ilmoittamista

Kansainvälisille jätteiden siirroille on asetettava taloudellinen vakuus, joka kattaa tarvittaessa jätteen palauttamisesta lähtömaahan, varastoinnista ja jätteen vaihtoehtoisesta käsittelystä viranomaiselle aiheutuvat kulut. 

Lupa jätteiden kansainväliseen siirtoon on pääsääntöisesti voimassa enintään vuoden.

Jos luvassa hyväksyttyyn jätesiirtoon on tarve tehdä muutoksia, tulee muutoksista aina ilmoittaa jätesiirtoviranomaisille ja tarvittaessa tehdä uusi ilmoitus jätesiirtolupaa varten.

Siirtoon osallistuvien maiden jätesiirtoviranomaiset perivät ilmoituksen käsittelystä ja siirtoerien valvonnasta maksun omien hinnastojensa mukaan.

Jätesiirtolupa voidaan myös peruuttaa, jos jätesiirtoa ei toteuteta luvan mukaisesti.

Taloudellinen vakuus

Jätteen kansainvälisellä siirrolla tulee olla EU:n jätteensiirtoasetuksen 6 artiklan mukainen taloudellinen vakuus. Vakuuden hyväksyttävät muodot ovat takaus, vakuutus tai pantattu talletus. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Yrityksen ottama vakuus on toimitettava Suomen ympäristökeskukseen pankkitakuun muodossa. Suomen ympäristökeskuksen suosittelema vakuuden muoto jätesiirtoihin on On demand -tyyppinen pankkitakuu. Suomen ympäristökeskus suosittelee toistaiseksi voimassa olevaa vakuutta. 

 Ohjeet, lomakkeet ja malliasiakirjat

Vakuuden suuruus

Hakijan on annettava taloudellinen vakuus, joka kattaa tarvittaessa jätteen palauttamisesta lähtömaahan, varastoinnista (90 päivää) ja jätteen vaihtoehtoisesta käsittelystä viranomaiselle aiheutuvat kulut. Kulut määritetään ilmoittajan toimittamien todellisten tietojen perusteella.

Vakuuden on katettava:

 • jätteen palauttamisesta vastaanottomaasta takaisin Suomeen aiheutuvat kuljetuskustannukset, jotka lasketaan pääsääntöisesti tarjoustietojen perusteella.
 • Varastointikustannukset lasketaan 90 päivän ajalta. Varastointikustannukset kannattaa selvittää esimerkiksi lähtö- tai tulosatamien varastoissa.
 • Vaihtoehtoisen käsittelyn kustannukset määräytyvät tapauskohtaisesti. Lähtökohtana käytetään Suomessa olevan jätteenkäsittelyn kustannuksia kuten kaatopaikka- tai ongelmajätekaatopaikan kustannuksia. Vaarallisten jätteiden osalta käytetään referenssinä useimmiten valtakunnallisten toimijoiden listahintoja. Mikäli kyseessä on positiivisen arvon omaava jäte, voidaan käsittelykustannukset jättää harkinnan mukaan pois vakuuslaskelmasta.

Jätteen siirroissa Suomesta vakuus voidaan asettaa osittaisena yhdelle tai useammalle erälle. Vakuuden minimimäärä on 2000 euroa.

Vakuuden asettaminen

Euroopan talousalueella tapahtuvissa siirroissa vakuuden asettaminen lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen eduksi riittää. Vakuusasiakirja toimitetaan lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Kun tuodaan jätteitä Suomeen Euroopan Unionin, Norjan tai Sveitsin ulkopuolelta, on vakuus yleensä asetettava myös Suomen ympäristökeskuksen hyväksi, vaikka lähtömaankin viranomainen olisi vaatinut vakuuden.

Vakuus voidaan asettaa sen jälkeen, kun Suomen ympäristökeskus on hyväksynyt ilmoittajan toimittaman vakuuslaskelman.

Vakuuden voimassaolo

Vakuuden pitää olla voimassa vähintään 480 vuorokautta viimeisen jätesiirtoluvassa hyväksytyn lähtöpäivän jälkeen. Jos jäte viedään väliaikaiseen käsittelyyn, esimerkiksi lajiteltavaksi, edellytetään vakuuden olevan voimassa niin kauan, kunnes jäte on lopullisesti käsitelty. Näissä tapauksissa vakuuden tulee olla voimassa vähintään 845 vuorokautta viimeisen jätesiirtoluvassa hyväksytyn lähtöpäivän jälkeen. Suomen ympäristökeskus suosittelee toistaiseksi voimassa olevaa vakuutta.

Vakuuden hyväksyminen

Suomen ympäristökeskus hyväksyy jätesiirtoa varten asetetun taloudellisen vakuuden ilmoitusmenettelyn eli luvan hakemisen yhteydessä.

Vakuusseuranta

Vakuuden on katettava avoinna oleva jätesiirtomäärä. Siirto on avoin siirtoasiakirjalla ilmoitetusta lähtöpäivästä siirtoasiakirjalla saatuun käsittelypäivään saakka. Väliaikaiseen käsittelyyn viedyn jätteen siirto voi olla avoin jätteen lopullisesta käsittelystä saatuun todistukseen  saakka.

Vakuuden palauttaminen

Taloudellinen vakuus voidaan palauttaa, kun toimivaltaiset viranomaiset ovat saaneet tarvittavat todistukset siitä, että jäte-erät on vastaanotettu ja käsitelty luvassa määritellyllä tavalla.

Lupa jätteen väliaikaiseen käsittelyyn

Lupa- ja hyväksymismenettelyt vaihtelevat jonkin verran sen mukaan siirretäänkö jäte väliaikaiseen toimeen eli esikäsittelyyn tai varastoon vai varsinaiseen toimeen. Jätteensiirtoasetuksen 15 artikla koskee väliaikaisia hyödyntämis- ja loppukäsittelytoimia. Perusperiaate näissä siirroissa on, että siirron luvituksessa ja valvonnassa seurataan kaikki toimet väliaikaisista toimista jätteen lopulliseen käsittelyyn asti.

Jätteen vastaanottajan velvollisuus on tarvittaessa tehdä uusi ilmoitus, jos väliaikaisen toimen päätyttyä jäte siirretään käsiteltäväksi alkuperäiseen lähtömaahan, toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan. Jos lopullinen käsittely tapahtuu samassa maassa kuin väliaikainen käsittely, käytetään siirrossa Yhteyshenkilöohjeen Nro 3 Liite 1-lomaketta.

Jos jätettä siirretään väliaikaiseen käsittelyyn, jätteensiirtoasetuksen edellyttämään sopimukseen ilmoittajan ja jätteen vastaanottajan välillä sisällytetään lisäsäännöksiä. Suomen ympäristökeskus on laatinut väliaikaisen toimen sopimusmallin.

Ohjeet, lomakkeet ja malliasiakirjat

Tuottajavastuun piiriin kuuluva jäte

Jätelaki määrittelee osan jätteistä kuuluvaksi tuottajavastuun piiriin. Se tarkoittaa, että tuotteiden valmistajilla ja maahantuojilla on jätelain mukaan ensisijainen oikeus ja toisaalta myös velvollisuus järjestää käytöstä poistettavien tuotteiden keräys, kuljetus ja jätehuolto. Tuottajavastuun alaisia jätteitä ovat akut ja paristot, autot, renkaat, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paperi ja paperituotteet ja pakkaukset. Tuottajavastuun piiriin kuuluvan jätteen viennissä viejän on osoitettava, että se toimii yhteistyössä tuottajan tai tuottajayhteisön kanssa.
Lisätietoja tuottajavastuusta ELY-keskuksen sivuilta. 
 

Jätesiirtoluvan voimassaoloaika

Jätesiirtolupa on pääsääntöisesti voimassa yhden vuoden. Suomen ympäristökeskus myöntää luvan ilmoitusasiakirjan (liite IA) kentässä 6 haetulle ajalle tai tätä lyhyemmälle ajalle.

Ennakkohyväksyttyihin laitoksiin voidaan jätesiirtolupa myöntää korkeintaan kolmeksi vuodeksi, jos kaikki asianomaiset viranomaiset tähän suostuvat. 

Jätteitä hyödyntävien laitosten ennakkohyväksyntä

Suomen ja Ruotsin välisen raja-aluesopimuksen mukainen lupa voi olla voimassa korkeintaan viisi vuotta.

Raja-aluesopimuksen mukainen lupa

Ruotsin ja Suomen välinen raja-aluesopimus jätteiden siirroista tuli voimaan 15.8.2016. Sopimus helpottaa hallinnollista taakkaa siirrettäessä jätteitä Lapin maakunnan ja Norrbottenin läänin välillä tai Ahvenanmaan maakunnasta Ruotsiin. Sopimus koskee sopimuksen maantieteellisellä soveltamisalueella syntyneitä vaarattomia jätteitä ja sellaisia vaarallisia jätteitä, joille kunta on lähtömaassa velvollinen järjestämään jätehuollon.

Raja-aluesopimus 51/2016 (Finlex)

Sopimuksen helpotukset:

 • mahdollisuus viiden vuoden lupaan
 • siirtoeriä ei tarvitse ilmoittaa viranomaisille vaan raportointi neljännesvuosittain on riittävä
 • läpikulkuun toisen maan kautta riittää kirjallinen ilmoitus jätesiirtoa valvoville viranomaisille, siirtolupaa ei tarvita.

Sopimus perustuu EU:n jätteensiirtoasetukseen, jonka mukaisia menettelyjä jätesiirroissa pääosin edelleen noudatetaan.

Muutokset jätesiirtolupaan

Seuraavat ilmoitusta koskevat muutokset edellyttävät päätöksen muuttamista:

 • erien lukumäärän muutos kokonaistonnimäärän pysyessä ennallaan
 • vakuuden muuttaminen
 • pienehkö reittimuutos, esim. vaihtoehtoisen sataman lisääminen

Jos haluat lisätä ilmoitukseen uuden kuljetusyrityksen, uutta ilmoitusta tai päätösmuutosta ei tarvita. Tällöin riittää, että ilmoitat asiasta kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse) kaikille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

Muutoksille pitää saada kaikkien asianomaisten viranomaisten hyväksyntä.

Uusi ilmoitus tarvitaan, jos haluat tehdä seuraavia muutoksia ilmoitukseen:

 • merkittävä reittimuutos
 • jätesiirtoluvan voimassaoloajan jatkaminen
 • uuden kauttakulkumaan lisääminen
 • siirrettävän jätemäärän lisääminen
 • jätteen koostumuksen muuttuminen
Maksut

Jätesiirtoilmoituksen käsittelystä ja siirtoerien valvonnasta peritään maksu ilmoittajalta. Lasku lähetetään erikseen lupapäätöksen jälkeen. Myös jätteen siirtoa koskevan päätöksen muuttamisesta tai peruuttamisesta, laitoksen ennakkohyväksynnästä ja tarkastuskäynnistä peritään maksu. Maksut perustuvat ympäristöministeriön asetukseen Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (180/2022). Ilmoittajan tulee varautua myös vastaanottavan maan sekä kauttakulkumaiden lupamaksuihin.

Ilmoitukset, jotka tulevat vireille aikavälillä 1.4.2022 - 30.4.2024:

Maksutaulukko 1.4.2022 - 30.4.2024 (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi) (pdf, 145 kt)

 

Lupaehtojen laiminlyönti

Laiminlyönnit jätesiirroissa voivat johtaa jätesiirtoluvan peruutukseen ja myös tulevien jätesiirtoilmoitusten hylkäämiseen. Hyväksyntä voidaan peruuttaa esimerkiksi, jos

 • jätteen koostumus ei ole ilmoituksen mukainen
 • siirrolle asetettuja ehtoja ei noudateta
 • jätettä ei hyödynnetä tai loppukäsitellä vastaanottavalle laitokselle myönnetyn luvan mukaisesti tai
 • jätesiirto aiotaan suorittaa tai on suoritettu tai jäte käsitellään tai on käsitelty annetuista tiedoista poikkeavalla tavalla.

Jätteen kansainvälinen siirto voidaan kieltää, jos

 • jätteen vastaanottajan tai ilmoituksen tekijän on todettu syyllistyneen laittomaan jätesiirtoon tai
 • ilmoituksen tekijä on jättänyt maksamatta aikaisemman jätesiirtoilmoituksen käsittelymaksun.

Jätesiirtoluvan hakuohje Suomesta vietäville jätteille

Jätesiirtolupaa varten tehtävä ilmoitus tehdään pääsääntöisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun kautta tehdään myös jätesiirtoeriä koskevat ilmoitukset. Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä Finnish TFS -asiointipalvelu on englanninkielinen.

Valtuudet asiointipalveluun

Finnish TFS -palveluun kirjaudutaan Suomi.fi -palvelun kautta. Kirjautuminen edellyttää, että yrityksen perustiedot on lisätty järjestelmään ja ilmoituksen tekijällä on tarvittavat suomi.fi -valtuudet. Valtuudet asiointipalvelua varten antaa yrityksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö.

Kansainvälisiä jätesiirtoja koskevat suomi.fi -valtuudet

Jos yrityksellä ei ole aiemmin ollut lupaa edellyttäviä kansainvälisiä jätesiirtoja, pyydä yrityksen lisäämistä järjestelmään lähettämällä yrityksen nimi, yhteystiedot, y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sähköpostilla osoitteeseen wasteshipments@syke.fi.

Alta löydät vaiheittain etenevän ohjeen jätesiirtoilmoituksen tekemiseen. 

Kansainvälisten jätesiirtojen asiointipalvelu - Finnish TFS

Kirjaudu asiointipalveluun tunnistautumalla suomi.fi-palvelun kautta. Voit tehdä asiointipalvelussa myös jätesiirtoeriä koskevat ilmoitukset.

Siirry asiointipalveluun (Finnish TFS)

Jätesiirtojärjestelmän käyttöohje - kansainvälinen jätesiirtolupa (pdf, 428 kt)
Kirjaudu asiointipalveluun

Kirjaudu asiointipalveluun ja täytä aiottua jätesiirtoa koskevat tiedot järjestelmään. Voit tallentaa antamasi tiedot ja täydentää niitä tarvittaessa myöhemmin.

Järjestelmä täyttää annettujen tietojen perusteella ilmoitusasiakirjan (liite IA) ja jätesiirroissa tarvittavan siirtoasiakirjan (liite IB). Voit seurata käsittelyn etenemistä asiointipalvelussa.

Asiointipalvelussa ilmoitat muun muassa seuraavat tiedot

 • siirrettävän jätteen määrä ja siirtoerien lukumäärä
 • suunniteltu siirtoajankohta
 • jätteen olomuoto ja pakkaustapa
 • jätteen luokitus
 • mahdollisten kauttakulkumaiden ja vastaanottavan maan viranomaiset
 • mahdollisten jätteen jatkokäsittelylaitosten tiedot, jos jäte viedään väliaikaiseen käsittelyyn, kuten lajitteluun tai varastoon

Siirto väliaikaiseen käsittelyyn

Lupa- ja hyväksymismenettelyt vaihtelevat jonkin verran sen mukaan siirretäänkö jäte väliaikaiseen toimeen, kuten esikäsittelyyn tai varastoon vai varsinaiseen toimeen. Jätteensiirtoasetuksen 15 artikla koskee väliaikaisia hyödyntämis- ja loppukäsittelytoimia. Perusperiaate näissä siirroissa on, että siirron luvituksessa ja valvonnassa seurataan kaikki toimet väliaikaisista toimista lopulliseen käsittelyyn asti. Väliaikaisen toimen jälkeisten jätteen käsittelijöiden tiedot annetaan jätesiirtojärjestelmässä. Jos lopullinen käsittely tapahtuu samassa maassa kuin väliaikainen käsittely, käytetään ”Yhteyshenkilöohjeen Nro 3 Liite 1”-lomaketta. Lomake täyttyy automaattisesti järjestelmässä annetuin tiedoin.

Lisää tarvittavat liitteet

Jätesiirtoilmoitukseen tarvitset muun muassa seuraavat asiakirjat:

 • ilmoittajan ja vastaanottajan välinen jätteensiirtoasetuksen mukainen sopimus. Jos jätettä siirretään väliaikaiseen toimeen, kuten esikäsittelyyn tai varastoon, jätteensiirtoasetuksen edellyttämään sopimukseen ilmoittajan ja jätteen vastaanottajan välillä sisällytetään lisäsäännöksiä. 
 • vakuuslaskelma
 • jätekuvaus ja jätteen syntyprosessi
 • vastaanottavan laitoksen käsittelyprosessin kuvaus
 • vastaanottavan laitoksen ympäristölupa tai ote sen oleellisista tiedoista
 • hyödynnettyjen aineiden määrä suhteessa jäännöstuotteisiin ja hyödyntämättä jäävän osan käsittelymenetelmä
 • kuljetusreitin kuvaus
 • todistukset kuljettajien rekisteröitymisestä jätekuljettajaksi.
 • taloudellinen vakuus toimitetaan alkuperäisenä erikseen
Sopimusmalli - varsinainen toimi (englanniksi) (doc, 61 kt) Sopimusmalli - väliaikainen toimi (englanniksi) (doc, 71 kt) Reittikuvausopas (pdf, 330 kt)
Jos siirrät jätteitä väliaikaiseen hyödyntämiseen, ota huomioon lisäsäännökset

Perusperiaate näissä siirroissa on, että siirron luvituksessa ja valvonnassa seurataan kaikki toimet väliaikaisista toimista lopulliseen käsittelyyn asti. Väliaikaisen toimen jälkeisten jätteen käsittelijöiden tiedot annetaan jätesiirtojärjestelmässä. 

Jos lopullinen käsittely tapahtuu samassa maassa kuin väliaikainen käsittely, käytetään ”Yhteyshenkilöohjeen Nro 3 Liite 1”-lomaketta. Lomake täyttyy automaattisesti järjestelmässä annetuin tiedoin.

Jos jätettä siirretään väliaikaiseen hyödyntämiseen, jätteensiirtoasetuksen edellyttämään sopimukseen ilmoittajan ja jätteen vastaanottajan välillä sisällytetään lisäsäännöksiä. Suomen ympäristökeskus on laatinut väliaikaisen toimen sopimusmallin. 

Sopimusmalli - väliaikainen toimi (englanniksi) (doc, 71 kt)
Lähetä ilmoitus esitarkastukseen

Ilmoitus liitteineen lähetetään esitarkastukseen Suomen ympäristökeskukseen ennen ilmoitusasiakirjan (liite IA) allekirjoitusta. Esitarkastuksen avulla on mahdollista nopeuttaa ilmoituksen käsittelyä lähtömaassa. 

Voit lähettää jätesiirtoilmoituksen esitarkastettavaksi järjestelmän kautta, kun kaikki tarvittavat tiedot on annettu. Esitarkastus pyritään tekemään viivytyksettä. 

Syke pyytää tarvittaessa korjaamaan tai täydentämään annettuja tietoja. Korjausten jälkeen lähetä ilmoitus uudestaan.

Allekirjoita esitarkastettu hakemus

Kun ilmoituksen tiedot ovat riittävät, pyytää Syke lähettämään allekirjoitetun ilmoitusasiakirjan eli liitteen IA. Asiakirjan voi tulostaa Finnish TFS -järjestelmästä. Asiakirjan allekirjoittaa ilmoittaja ja tarvittaessa myös jätteen tuottaja, jos ilmoittajana on esimerkiksi välittäjä. 

Allekirjoitettu liite IA lähetetään Sykeen

 • sähköisessä muodossa (pdf-tiedostona) Finnish TFS -järjestelmän kautta tai
 • alkuperäisenä postitse osoitteella Suomen ympäristökeskus / kansainväliset jätesiirrot, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki.

Useimmiten riittää, että kaikki ilmoitukseen liittyvät asiakirjat toimitetaan sähköisinä. Joidenkin maiden viranomaiset edellyttävät, että joko alkuperäinen allekirjoitettu ilmoitusasiakirja (liite IA) tai ilmoitusasiakirja ja kaikki liitteet lähetetään postitse. Syke pyytää tarvittaessa lähettämään asiakirjojen paperiversiot.

Syke lähettää hakemuksen muille asianomaisille viranomaisille

Allekirjoitetun liite IA:n saapumisen jälkeen asia on virallisesti vireillä. Syke lähettää jätesiirtoilmoituksen liitteineen muille asianomaisille viranomaisille kolmen työpäivän kuluessa. Alkuperäinen allekirjoitettu liite IA ja ilmoituksen liitteet lähetetään tarvittaessa vastaanottavan maan viranomaiselle postitse.

Vastaanottavan maan ja kauttakulkumaiden viranomaiset tarkastavat hakemuksen

Vastaanottavan maan sekä mahdollisten kauttakulkumaiden viranomaiset voivat pyytää lisätietoja jätteensiirtoasetuksen liitteen II mukaisesti. Ilmoitusta koskevat täydennykset ja lisätiedot tulee aina lähettää sekä lähtömaan, kauttakulkumaiden että vastaanottomaan toimivaltaisille viranomaisille.

Lupaa siirtoihin ei myönnetä, jos ilmoittaja ei pyynnöistä huolimatta toimita tarvittavia lisätietoja, jos tiedot toimitetaan myöhässä tai jos annettu tieto on virheellistä.

Vastaanottava maa antaa vastaanottovahvistuksen

Kun vastaanottavan maan viranomainen katsoo, että hakemus sisältää kaikki tarvittavat tiedot, se antaa vastaanottovahvistuksen (acknowledgement) täyttämällä ilmoitusasiakirjan kohdan 19. 

Vastaanottovahvistus lähetetään ilmoittajalle, vastaanottajalle sekä kaikille toimivaltaisille viranomaisille. Tämän jälkeen kaikilla viranomaisilla on 30 päivää aikaa tehdä päätös. Päätös voi olla myönteinen tai kielteinen asetuksen artiklan 11 tai 12 perustein.

Kauttakulkumaat voivat kirjallisen päätöksen sijaan antaa ns. hiljaisen hyväksynnän, eli niiden suostumus siirtoon voidaan olettaa 30 päivän kuluttua vastaanottovahvistuksesta. Ns. hiljainen hyväksyntä on voimassa vuoden.

Toimita taloudellinen vakuus Sykelle

Jätteen kansainvälisellä siirrolla tulee olla taloudellinen vakuus.  Syke hyväksyy vakuuslaskelman hakemuksen esitarkastuksen yhteydessä. 

Vakuus toimitetaan Sykelle viimeistään vastaanottovahvistuksen saamisen jälkeen. Syke tekee päätöksen vasta sen jälkeen, kun alkuperäinen vakuus on saapunut Sykeen.

Viranomaisten päätökset jätesiirrosta

Syke tekee päätöksen vastaanottovahvistuksen jälkeen, kun vakuus on saapunut Sykeen. Suomen ympäristökeskuksen tekemään lupapäätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Myös vastaanottavan maan ja mahdollisten kauttakulkumaiden viranomaiset tekevät päätöksen jätesiirrosta. Kauttakulkumaiden viranomaiset voivat antaa kirjallisen päätöksen sijaan ns. hiljaisen hyväksynnän. 

Jätesiirtojen aloittaminen

Jätesiirrot voivat alkaa, kun lähtömaan, vastaanottavan maan ja mahdollisten kauttakulkumaiden viranomaisten myönteiset päätökset on saatu ja luvissa määritelty siirtoaika on voimassa.

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskus on kansainvälisten jätesiirtojen toimivaltainen viranomainen Suomessa. Kansainvälisiin jätesiirtoihin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä osoitteeseen wasteshipments@syke.fi.

Muut yhteystiedot löytyvät Jätesiirtojen yhteyshenkilöt ja -tiedot -sivulta.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)