Hoppa till huvudinnehåll

Vattenvårdsplanering och samarbete - Nyland

Vattenvården planeras tillsammans med vattenanvändarna och andra aktörer för att så många vattendrag och klassificerade grundvattenområden som möjligt ska ha god status. Medborgarna kan kommentera planerna vid samråden eller påverka via samarbetsgruppen. NTM-centralen i Nyland ansvarar för planeringen i sitt område.
Bild
Joki maatalousmaisemassa
© Tero Taponen

Målet för vattenvården är god status i vattnen

Syftet med vattenvården är att uppnå god status i åarna, älvarna, sjöarna och kustvattnen samt god status i grundvattnen i klassificerade grundvattenområden och samtidigt förhindra att status i vatten av god kvalitet försämras.

NTM-centralen i Nyland utreder bland annat yt- och grundvattnens särdrag, följer upp vattenstatus, bedömer konsekvenserna av människans verksamhet för vattnen, klassificerar vattnens ekologiska status och grundvattenområdenas kemiska och kvantitativa status samt koordinerar vattenvårdsplaneringen av och samarbetet. NTM-centralen i Nyland ansvarar också för koordineringen av verksamheten i Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde.

Förvaltningsplan och åtgärdsprogram

I förvaltningsplanerna och åtgärdsprogrammen som kompletterar dem framförs uppgifter om vattenstatus och faktorer som påverkar den samt nödvändiga åtgärder, med vilka god vattenstatus uppnås och upprätthålls.

Vattenförvaltningsplanen görs upp skilt för varje förvaltningsområde. NTM-centralen i Nylands område hör till Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde. Planeringen av vattenvården framskrider i sexårsperioder och utförs i brett samarbete. Olika aktörer och instanser hörs i olika skeden av planeringen.

Den senaste förvaltningsplanen är färdig och har gjorts för åren 2022–2027. Uppdateringen av förvaltningsplanerna inleddes med att höra medborgarna, myndigheterna, organisationerna och företagen om arbetsprogrammet, tidtabellen och de centrala frågorna för vattenvården. År 2021 ordnades samråd om förslagen till förvaltningsplaner. Responsen har beaktats till lämpliga delar i den slutliga förvaltningsplanen och åtgärdsprogrammet för vattenvården.

Förvaltningsplaner och åtgärdsprogram

Samarbetsgruppen för vattenvården deltar i planeringen

I NTM-centralen i Nylands område finns en samarbetsgrupp för vatten- och havsvården. Ledamöterna representerar olika intressegrupper såsom bland annat kommuner, landskapsförbund, industri, jord- och skogsbruk samt aktörer inom vattentjänsterna och miljöorganisationer. Avsikten är att nå samförstånd om de viktigaste vattenvårdsproblemen och metoderna för att lösa dem. 

Samarbetsgruppens uppgifter

  • Delta i beredningen av förvaltningsplanen för Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde för NTM-centralen i Nylands del.
  • Ge förslag till NTM-centralen i Nyland om mål för vattenskyddet och nödvändiga åtgärder för att uppnå dem.
  • Följa, bedöma och förutse vattenanvändningen, skyddet och statusen för vattnen samt utvecklingen av dessa i området.
  • Samarbetsgruppens ledamöter är länkar och informationskanaler mellan bakgrundsinstanserna och samarbetsgruppen.

Ordförande för samarbetsgruppen för vatten- och havsvården i Nyland är direktören för NTM-centralen i Nylands ansvarsområde för miljö och naturresurser Satu Pääkkönen.

Samarbetsgruppens protokoll (på finska):

Noggrannare information om vattenstatus och åtgärder i Nyland

Noggrannare information om vattenstatus, mål och åtgärder finns elektroniskt i följande rapporter och länkar:

Mer information:

Ledande expert Antti Mäntykoski, tel. 0295 021 434 fornamn.efternamn(at)ely-centralen.fi
Överinspektör Tiina Ahokas, tel. 0295 021 588 fornamn.efternamn(at)ely-centralen.fi

Utgivare

NTM-centralen i Nyland