Hoppa till huvudinnehåll

Blast Green Steel Oy, Grönt stålverk, Ingå

Blastr Green Steel Oy planerar en produktionsanläggning för grönt stål och en integrerad väteproduktionsanläggning i Joddböle, Ingå, Västra Nyland. Projektområdet är cirka 220 hektar stort och ligger cirka 4,5 km från Ingå centrum. Målet för Ingå stålverk är att producera 2,7 miljoner ton stålslutprodukter per år till olika branscher: byggindustrin, verkstads-, energi- samt fordonsindustrin. Produktportföljen består av både varm- och kallvalsade coils.
Projektstatus
Områden: Nyland, Ingå
Ämne: Tagande och behandling av naturresurser, Tagande av sten, grus eller sand, Metallindustri, Järn- eller stålverk, Avfallshantering, Anläggningar för förbränning eller behandling av annat avfall, Kemisk industri, Integrerade kemiska anläggningar

Beskrivning av projektet

Blastr Green Steel Oy planerar en produktionsanläggning för grönt stål och en integrerad väteproduktionsanläggning i Joddböle, Ingå, Västra Nyland. Projektområdet är cirka 220 hektar stort och ligger cirka 4,5 km från Ingå centrum. Målet för Ingå stålverk är att producera 2,7 miljoner ton stålslutprodukter per år till olika branscher: byggindustrin, verkstads-, energi- samt fordonsindustrin. Produktportföljen består av både varm- och kallvalsade coils.

Stålproduktionen baseras på vätereducerad järnsvamp, återvunnet skrot och ljus-bågsugnsteknik. För reduktion med vätgas framställs väte i anläggningen av vatten genom elektrolys. I samband med Ingå-projektet kommer sannolikt en syrgasverk att byggas på fabriksområdet av en annan aktör, som kommer att producera det rena syret och andra luftgaser som projektet behöver. Dessutom kommer andra hjälpfunktioner och en deponi att byggas i området. Deponin kommer att användas för att deponera avfall från ståltillverkning. Byggandet av projektområdet kräver schaktning.

Projektets alternativ

 • VE0: Projektet genomförs inte. Miljöns nuvarande tillstånd förändras inte. Blastr bygger ingen anläggning. 
 • VE1: I Joddböle i Ingå byggs en stålfabrik med tillhörande funktioner. 

Projektalternativ VE1 innehåller fyra delalternativ, där projektets värmelast som ska ledas till havet granskas för såväl mängd som utsläppsplats enligt följande: 

 • VE1a: Verksamhetens värmebelastning till havet 420 MW, kyl- och processvatten släpps ut i hamnbassängen. 
 • VE1b: Verksamhetens värmebelastning till havet 210 MW, kyl- och processvatten släpps ut i hamnbassängen. 
 • VE1c: Verksamhetens värmebelastning till havet 1 050 MW, kyl- och pro-cessvatten släpps ut till havet genom ett cirka 4 km långt utloppsrör. 
 • VE1d: Verksamhetens värmebelastning till havet 1 050 MW, kyl- och pro-cessvatten släpps ut till havet genom en cirka 4 km lång tunnel. 
 • VE1e: Verksamhetens värmebelastning till havet 1 050 MW, kyl- och pro-cessvatten släpps ut till havet genom ett cirka 6 km långt utloppsrör. 
 • VE1f: Verksamhetens värmebelastning till havet 1 050 MW, kyl- och pro-cessvatten släpps ut till havet genom en cirka 6 km lång tunnel längd. 

I alternativen VE1a och VE1b kyls en del av den värmebelastning som verksamheten orsakar till luft med luftkylare och kyltorn. Kombinationen av olika luftkylningsmetoder kommer att förfinas allt eftersom planeringen fortskrider. Användningen av luftkylningsmetoder beaktas i andra konsekvensutredningar, till exempel vid bedömning av bullereffekter. 

I alternativen VE1a och VE1b släpps kylvattnet ut på samma plats där kylvattnet i det på platsen belägna kolkraftverket tidigare släpptes ut.

I alternativen VE1c och VE1d släpps kylvattnet ut utanför Fagerviken. I alternativen VE1e och VE1f är längden på röret och tunneln några kilometer längre. 
 

Tidsplan för MKB-förfarandet (fylls i allteftersom förfarandet fortskrider):

 • MKB-programmet är till påseende 21.8.-19.9.2023.

MKB-programmet

Tryckta versioner av MKB-programmet och kungörelsen kan läsas 21.8.-19.9.2023:

 • Ingå kommunhus, Servicepunkt, Strandvägen 2, 10210 Ingå
 • Böle ämbetsverk, Kundservice Lobby, Semaforbron 12 A, 2 vån., Östra-Böle, 00520 Helsingfors

Tillställning för allmänheten

Informationsmöte för allmänheten ordnas tisdagen 29.8.2023 kl 18.00–20.00 i Hembygdsgården, Idrottsvägen 1, 10210 Ingå.

Framförande av åsikt

Åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras skriftligen. De skall riktas till närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och inlämnas senast den 19.9.2023. Hänvisning: UUDELY/6927/2023.

NTM-centralens utlåtande om MKB-programmet och alla inlämnade åsikter och utlåtanden publiceras på internetwebbplats www.miljo.fi/BlastrgrontstalMKB inom en månad från det att tiden för framläggandet av bedömningsprogrammet har löpt ut.

Den korta adressen på denna sida är www.miljo.fi/BlastrgrontstalMKB.

Projektets kontaktuppgifter i slutet av sidan (i en ruta som öppnas med ett +-tecken)

Kontaktuppgifter av NTM-centralen i Nyland

 • Besöksadress: Kundservice Lobby, Semaforbron 12 A, 2 vån, Östra Böle, Helsingfors
 • Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Registraturen, PB 36, 00521 Helsingfors
 • E-postadress: registratur.nyland(at)ntm-centralen.fi

Se också:

Förfarandet för miljökonsekvensbedömning av projekt (MKB)

Projektets kontaktuppgifter
Projektansvarige: Blastr Green Steel Oy
VD Antti Kaikkonen
antti.kaikkonen(at)blastr.no
tfn +358 (0)50 453 6308
www.blastr.no
Konsult: AFRY Finland Oy
MKB-projektledare Hanna Vuolteenaho
tfn +358 (0)10 334 8146
förnamn.efternamn(at)afry.com
www.afry.com
Kontaktmyndighet: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
Överinspektör Niklas Virkkala
förnamn.efternamn(at)ntm-centralen.fi
tfn +358 295 021 340
Diarienummer: UUDELY/6927/2023

Utgivare