Hoppa till huvudinnehåll

Miljökonsekvensbedömning

Människans verksamhet påverkar alltid på något sätt befolkningen, naturen och dess mångfald, den byggda miljön, landskapet eller naturresurserna. Syftet med miljökonsekvensbedömning är att säkerställa att miljökonsekvenserna av planerade verksamheter utreds tillräckligt noggrant i sådana fall där projektet sannolikt har betydande negativa miljökonsekvenser.

Miljökonsekvenserna kan bedömas i förfarandet för miljökonsekvensbedömning av projekt (MKB-förfarandet) och i förfarandet för bedömning av myndigheternas egna planer och program (SMB-förfarandet).

Förfarandet för miljökonsekvensbedömning (MKB)

Förfarandet för miljökonsekvensbedömning  tillämpas på projekt och ändringar av projekt som sannolikt har betydande miljökonsekvenser. Syftet med förfarandet är att minska eller helt förhindra negativa miljökonsekvenser av projekt. Projekten kan vara exempelvis motorvägar, gruvor, avfallshanteringsanläggningar eller vindkraftverk. I lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) finns en förteckning över projekt på vilka bedömningsförfarandet alltid ska tillämpas. Förfarandet kan också genom beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen tillämpas på mindre projekt, eller på andra projekt än de som nämns i bilagan till lagen. I fråga om kärnanläggningar fattas besluten av arbets- och näringsministeriet.

I MKB-förfarandet bedöms projektets konsekvenser i planeringsskedet innan några beslut har fattas och då man fortfarande kan påverka de kommande lösningarna. Den projektansvarige, som kan vara ett privat företag eller en offentlig aktör, svarar för de utredningar som behöver göras, medan myndigheten sköter förfarandet och kvalitetssäkringen. Förfarandet styrs och övervakas av den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen, som är kontaktmyndighet. I kärnenergiprojekt är arbets- och näringsministeriet kontaktmyndighet.

Ett av syftena med MKB-förfarandet är att ge alla parter större möjligheter att delta i och påverka planeringen av ett projekt. Alla som kan påverkas av projektet (exempelvis invånarna i området, organisationer och myndigheter) får delta i MKB-förfarandet. Att alla får information och kan medverka utgör hörnstenarna i förfarandet.

MKB är ett hjälpmedel vid planeringen av projekt, och resultatet av bedömningen ska beaktas vid planeringen och vid tillståndsprövningen, exempelvis i miljötillstånd eller bygglov.

Bedömning av miljökonsekvenserna av planer och program (SMB)

Utöver bedömningen av miljökonsekvenserna av projekt görs det också en bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program. Miljökonsekvenserna av planer och program ska bedömas i det skede som planerna och programmen utarbetas, om de kan ha betydande miljökonsekvenser. Den myndighet som utarbetar planen ansvarar även för utarbetandet av SMB.

Gränsöverskridande miljökonsekvenser

Om konsekvenserna av projekt, planer eller program överskrider statsgränserna, ska bedömningen göras i samarbete med den berörda staten. Miljöministeriet ska dessutom tillsammans med övriga stater inom projektets influensområde se till att de som bor inom influensområdet får delta i bedömningen.

Utgivare

Miljöministeriet