Hoppa till huvudinnehåll

Förfarandet för miljökonsekvensbedömning av projekt (MKB)

Syftet med förfarandet för miljökonsekvensbedömning av projekt är att säkerställa att miljökonsekvenserna av ett planerat projekt utreds tillräckligt noggrant i sådana fall där projektet sannolikt har betydande negativa miljökonsekvenser.

Med hjälp av MKB-förfarandet får man information om vad genomförandet av ett visst projekt skulle innebära i praktiken och hurdana konsekvenser projektet kan ha för miljön. MKB bör genomföras i ett så tidigt skede att det ännu finns alternativ för genomförandet av projektet. Målet med att ta fram alternativa lösningar är att finna ett alternativ med så små negativa miljökonsekvenser som möjligt. Därför är det viktigt att konsekvenserna av olika alternativ jämförs. Den information som tas fram inom ramen för förfarandet är avsedd att stödja planeringen och beslutsfattandet. Slutresultatet bör vara att man har kunskap om betydande miljökonsekvenser av projektet samt metoder för att förebygga skadliga effekter. Den projektansvarige beslutar dock själv om vilket alternativ som väljs.

Förfarande för miljökonsekvensbedömning inleds när den projektansvarige (exempelvis ett privat företag) lämnar in ett program för miljökonsekvensbedömning (MKB-program) till kontaktmyndigheten, dvs. den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen, eller i fråga om projekt som gäller kärnenergi till arbets- och näringsministeriet.  När de konsekvenser av projektet och av alternativa lösningar som lagts fram i MKB-programmet har utretts sammanställer den projektansvarige uppgifterna i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning).

När ett MKB-program och en MKB-beskrivning har inletts informerar närings-, trafik- och miljöcentralen om detta inom projektets influensområde så att de olika aktörerna ska ha möjlighet att delge centralen sina åsikter om projektet. Närings-, trafik- och miljöcentralen sammanställer invånarnas och organisationernas åsikter och myndigheternas utlåtanden och utarbetar utifrån dem och sin egen sakkunskap ett utlåtande om MKB-programmet och en motiverad slutsats om MKB-beskrivningen.

Den projektansvarige svarar för kostnaderna för bedömningen (utredning av miljökonsekvenser, kommunikation och samråd). Den projektansvarige betalar också till kontaktmyndigheten den avgift som föreskrivits för MKB-programmet och den motiverade slutsatsen.

MKB-förfarandet är inte ett tillståndsförfarande, och det är inte möjligt att anföra besvär över förfarandet.

Myndigheter som deltar i MKB-förfarandet

Närings-, trafik- och miljöcentralen

 • är kontaktmyndighet
 • ser till att det ordnas en miljökonsekvensbedömning av projektet
 • ordnar vid behov förhandsöverläggningar i samarbete med den projektansvarige och de centrala myndigheterna
 • kommer vid behov överens med planläggningsmyndigheten om att slå samman MKB-förfarandet och projektplanläggningen
 • ser till att det ordnas samråd
 • avger utifrån MKB-beskrivningen och de åsikter och utlåtanden som lämnats ett utlåtande om MKB-programmet samt en motiverad slutsats
 • beslutar om tillämpning av MKB-förfarandet i enskilda fall

Arbets- och näringsministeriet

 • beslutar om tillämpningen av MKB-förfarandet i enskilda fall i kärnenergifrågor och är kontaktmyndighet i fråga om projekt som gäller i kärnenergilagen (990/1987) avsedda kärnanläggningar

Miljöministeriet

 • styr, följer och utvecklar MKB-förfarande på ett allmänt plan
 • bestämmer om kontaktmyndigheten i oklara fall eller om en närings-, trafik- och miljöcentral ansvarar för planeringen eller genomförandet av ett projekt
 • bestämmer att den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen ska fatta beslut i ett enskilt fall om ett projekt är förlagt till flera än en närings-, trafik- och miljöcentrals verksamhetsområde eller om en närings-, trafik- och miljöcentral ansvarar för planeringen eller genomförandet av ett projekt
 • sköter de informations- och förhandlingsuppgifter med andra stater som krävs enligt det internationella avtal (Esbokonventionen) som är förpliktande för Finland

Så framskrider MKB-förfarandet

MKB-programmet

MKB-programmet är den projektansvariges plan för hur miljökonsekvensbedömningen ska göras. Programmet innehåller en beskrivning av projektet, de olika alternativen och de konsekvenser som ska utredas. I programmet anges dessutom hur information ska ges och deltagandet ordnas. Kraven på innehållet i MKB-programmet finns i 3 § i statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (277/2017, MKB-förordningen).

Åsikter och utlåtanden om MKB-programmet

Kontaktmyndigheten informerar på sin webbplats och i tidningarna om att ett MKB-program har inletts. Av informationen framgår det hur man kan bekanta sig med programmet och lämna kommentarer om det. Tiden för att lämna kommentarer om programmet är minst 30 dagar. MKB-programmet presenteras i regel vid en offentlig tillställning.

Kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet

Kontaktmyndigheten ger den projektansvarige ett utlåtande om MKB-programmet inom en månad från det att tiden för att lägga fram utlåtanden och framföra åsikter har löpt ut. I utlåtandet tar kontaktmyndigheten ställning till programmets omfattning och exakthet. Utlåtandet innehåller också en sammanfattning av andras utlåtanden och åsikter. Utlåtandet publiceras på kontaktmyndighetens webbplats.

MKB-beskrivningen

Den projektansvarige utreder miljökonsekvenserna och ordnar utifrån MKB-programmet och kontaktmyndighetens utlåtande det deltagande som ingår i förfarandet samt utarbetar en MKB-beskrivning. Kraven på innehållet i MKB-beskrivningen finns i 4 § i MKB-förordningen.

Åsikter och utlåtanden om MKB-beskrivningen

Kontaktmyndigheten ser till att det informeras om att en har MKB-beskrivning utarbetats. MKB-beskrivningen presenteras i regel vid en offentlig tillställning. Tiden för att lämna kommentarer om beskrivningen är 30–60 dagar.

Kontaktmyndighetens motiverade slutsats

Kontaktmyndigheten kontrollerar MKB-beskrivningens tillräcklighet och kvalitet och sammanställer därefter en motiverad slutsats om projektets betydande miljökonsekvenser. Den motiverade slutsatsen ges till den projektansvarige inom två månader från det att tiden för att lägga fram utlåtanden och framföra åsikter har löpt ut, och det informeras om den. Den projektansvarige fogar MKB-beskrivningen och den motiverade slutsatsen till tillståndsansökningarna för projektet.

Beaktande av MKB i tillståndsförfarandet

Tillståndsmyndigheten beaktar MKB-beskrivningen och den motiverade slutsatsen i tillståndet. Kom ihåg att också delta i tillståndsförfarandet.

Framför din åsikt om MKB-förfarandet

Du kan ta ställning till både MKB-programmet och MKB-beskrivningen under kungörelsetiden. Sänd din fritt formulerade skriftliga åsikt till kontaktmyndigheten inom den utsatta tiden.

Tips till dig som vill framföra din åsikt

Skriv ditt ställningstagande så kort och koncist som möjligt och underteckna det. Kom ihåg att motivera din åsikt. När det gäller MKB-programmet ska du fundera på följande frågor:

 • Är projektet och dess alternativ avgränsade och motiverade på ett begripligt sätt och innehåller bedömningen de miljökonsekvenser som du anser vara viktiga?
 • Finns det en tillräcklig plan för hur MKB-förfarandet och deltagande i det ska ordnas?
 • När det gäller MKB-beskrivningen ska du fundera på följande frågor:
 • Har bedömningen genomförts på det sätt som anges i MKB-programmet och i kontaktmyndighetens utlåtande?
 • Har alternativen och deras betydande konsekvenser utretts på ett heltäckande och opartiskt sätt?
 • Har jämförelsen av alternativen och slutsatserna presenterats på ett konsekvent och opartiskt sätt?
 • Är beskrivningen begriplig och åskådlig?

Mer information

Utgivare

Miljöministeriet
Överst på sidan